---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0101-1, 1-1 Øra. Vinger, Grue og Hof prot.1, fol.137A, 23.05.1772. S.026  1801: 423. 

---------------- 

 

Brynhild Simensd. †, død august afvigte aar.

Simen Karlsson, enkemand, ryddet Strømsøren, barn:

    Simen Simensson, sønn, myndig og gift. 

    Peder Simensson, sønn, 26 år.

    Karl Simensson, sønn, 24 år, V:faderen.

    Berit Simensd., datter død, g.m/Ole Hansen paa Faadalen.

        Simen Olsson, dattersønn, 2 ½ år hos vergen, V:Oberstiger Arne Iversen paa Foldalen (33-1).

    Sigrid Simensd., datter, g.m/Iver Estensen Qveberg. 

    Gudlaug Simensd., datter, 30 år, V:søskenbarn Karl Arnesen Strømmen (4-32).

    Barbro Simensd., datter, 20 år, V:faderen.

Vurderingsmenn: Lars Larsen Nestebye og Jon Olsen Sørhuus.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0101-2, 1-1 Øra. Østerdalen prot.7, fol.230A, 28.06.1794. S.026  1801: 423.

---------------- 

 

Simen Simensson †, sidstleden 5te juni ved døden afgik, bror Peder S., søstersønn Simen O., avdød mor Brynild Simensd.

Kirsti Olsd., enke, tilsammen avlede børn:

    Simen Simensson, sønn, 26 år.

    Ola Simensson, sønn, 23 år, nu for tiden værende hos Petter Gaarding Trunhiem i bagerlære, V:søstermann Ole Olsen.

    Simen Simensson den yngre, sønn, 14 år, V:(farens)søskenbarn Simen Estensen Strømmen (4-1).

    Brynhild Simensd., datter, gifft med Ola Olsen og boende paa en part af gaarden Brandvold (4-47) her i sognet.

    Marit Simensd., datter, 14 år, som er blind, V:farbror Peder Simensen Civilhougen (4-26).

Vurderingsmenn: Svend Larsen Moetrøen og Erich Erichsen Strømmen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0101-3, 1-1 Øra. Østerdalen prot.11, fol.311A, 20.10.1814. S.026  1801: 423.

---------------- 

 

Kirsti Olsd. †, enke.

Simen Simensson, ektemann død, avsluttet sitt skifte 27/6 1795.

    Simen Simensson, sønn, myndig.

    Marit Simensd., datter, 31 år blind, V:Jon Eriksen Strømseng/broderen Simen (Tynset).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0101-4, 1-1 Øra. Nord-Østerdal prot.2, fol.10A, 25.04.1829. S.026  1801: 423.

---------------- 

 

Simen Simensson, levende live sønn Erik 15 i Bardudalen.

Sigrid Eriksd., hustru, (halv)bror Simen Eriksen.

    Simen Simensson, sønn, 29,5 år gift.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0102-1, 1-5 Nordihaugen. Østerdalen prot.2A, fol.543B, 11.03.1776. S.032  1801: 420. 

------------------------

 

Peder Halstensson †, død sidstafvigte 16 februar.

Marit Olsd., hustru, død et aars tid forhen, sammenavlede barn:.

    Halsten Pedersson, sønn, 17 år, V:(halv)morbror Ole Olsen Qveberg (12-3) den ældre.

    Ola Pedersson, sønn, 15 år, hos vergen, V:fastermann Tore Ingebretsen Jored Faaset (Tynset).

    Lars Pedersson, sønn, 13 år, hos vergen, V:farbror Ole Halsteensen Strømmen (4-26). 

    Peder Pedersson, sønn, 4 år, hos vergen, V:farbror Ole Halsteensen Strømmen (4-26). 

    Kari Pedersd., datter, 11 år, V:farens søskenbarn Ole Larsen Bougen (20-1). 

    Berit Pedersd., datter, 9 år, V:morbror Bersvend Olsen Qveberg (12-1).

    Marit Pedersd., datter, 7 år, hos vergen, V:fastermann Tore Ingebretsen Jored Faaset (Tynset).

Vurderingsmenn: Morten Olsen Sandmoen og Esten Jonsen Strømmen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0102-2, 1-5 Nordihaugen. Østerdalen prot.4, fol.135B, 31.10.1782. S.032  1801: 420.

------------------------

 

Halsten Pedersson †, ungkar, sidstl. augusti maaned ved døden afgik, døde foreldre Peder Halsteensen og.Marit Olsdaatter.

    Ola Pedersson, bror, 21 år, hos Tore Ingebretsen Leet Faaset, V:mors (½)søskenbarn Lars O. Nyestuen Storsteigen (7-85).

    Lars Pedersson, bror, 19 år, V:faderens søskenbarn Ole Halvorsen Strømmen (2-19).

    Peder Pedersson, bror, 10 år, hos Peder Simensen Sivildhaugen, V:mors (½)søskenbarn Peder Olsen Ørsiøbechen (13-5).

    Kari Pedersd., søster, 17 år, værene hos fonævnte Peder Simensen, V:faderens søskenbarn Ole Larsen Bougen (20-1).

    Berit Pedersd., søster, 15 år, i tieneste hos Jon Jonsen Riiseggen Østbye, V:morbror Bersvend Olsen Qveberg (12-1).

    Marit Pedersd., søster, 13 år, hos Tore Ingebretsen Joret Faaset, V:mors  (½)søskenb. Lars O. Nyestuen Storsteigen (7-85).

Vurderingsmenn: Erich Olsen Faaset og Svend Larsen Moen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0103-1, 2-12 Nordigarden. Solør og Østerdal prot.12A, fol.570B, 08.06.1759. S.034  1801: 419.

-------------------------

 

Simen Simensson †, død 6te martii sidst afvigte, Simen Pedersson far og Sigrid Simensd., moder død.

Kari Knutsd., enke, søskenbarn, sammenavlede barn:

    Simen Simensson, sønn, 14 ½ år, V:morbror Jon Knudsen Qveberg (12-10).

    Sigrid Simensd., datter, 8 ½ år, V:fastermann Simen Carlsen Strømmen (1-1). 

    Ingrid Simensd., datter, 6 år, V:fastermann Esten Jonsen Strømmen (4-1).

    Ingeborg Simensd., datter, 3 år, V:faderens søskenbarn Ole Halstensen Strømmen (4-26).

    Kari Simensd., datter, 0 år (født i mellomtiden), V:morbror Jon knudsen Qveberg (12-10). 

Andre:

    Brynhild Simensd., søster, g.m/Simen Carlsen Huusmand paa Strømmen.

    Marit Simensd., søster, g.m/oberstiger ved Frideriks Gaves Kaabber Værk.

    Kari Simensd., søster, g.m/Haagen Larsen Nedre Aas.

    Barbro Simensd., søster, g.m/Esten Jonsen Smed ved Strøms Hytte.

Avdødes hadde antatt formynderskapet for Simen Olsen Øverbys datter, Ingeborg Simensd., og hennes

bror Ole beholder hennes morsarv etter Brynhild Pedersd., skiftebrev fra 05.06.1745.

Vurderingsmenn; Ole Halvorsen Strømmen og Avle Olsen Brandvold.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0103-2, 2-12 Nordigarden. Solør og Østerdal prot.13, fol.443B, 14.05.1767. S.034  1801: 419.

-------------------------

 

Simen Simensson †, død 19e Octobr næst afvigte  (1766 (næst afvigte betyr nærmeste!)),  

Berit Simensd., enke, sammenavlede datter:.

    Kari Simensd., datter, ½ år, V:morbror Erich Simensen Qveberg (12-27).

Avdøde foreldre Kari Knudsd. og Simen Simensen.

Vurderingsmenn: Ole Erichsen og Avle Simensen Storsteigen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0103-3, 2-12 Nordigarden. Østerdalen prot.4, fol.214B, 14.06.1783. S.034  1801: 419. 

-------------------------

 

Kari Knutsd., levende live, lavverge Hr Provsten Just Tyrholm Wessel.

Simen Simensson, avdød ektemann, ekte barn:

    Simen Simensson, sønn, for længst død g.m/Berit Simensd. nu g.m/Ole Arnesen boende paa een annen part af denne gaard.

        Kari Simensd., sønnedatter, 16 år, hos mosterm. P. Christophersen Bougen, V:beslekt. Erich Simensen Qveberg (12-27).

    Sigrid Simensd., datter, 33 år, værende hos Ole Halvorsen Strømmen, V:fastermann Esten Jonsen Strømen (4-1).

    Ingrid Simensd., datter, gift med Erich Erichsen, og tilholdende her paa arvetomten hos enken hendes moder.

    Ingeborg Simensd., datter, 27 år, tiener bergforvalter Arne Iversen paa Foldalen, V:fasterm. Simen Carlsen Strømen (1-1).

    Kari Simensd., datter, 23 år, V:mostermann Christopher Larsen Næstebye (20-34).

Vurderingsmenn: Erich Olsen og Christen Andersen Aalborg, bægge fra Faaset.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0103-4, 2-12 Nordigarden. Østerdalen prot.11, fol.213A, 26.02.1813. S.034  1801: 419.

-------------------------

 

Erik Eriksson †, død 30.januar. 

Marit Pedersd., hustru, død, (6-1a).

Ingrid Simensd., hustru.

    Sigrid Eriksd., datter, 40 år, g.m/Simen Simensen Strømmen.

    Gudlaug Eriksd., datter, 37 år, g.m/Simen Jakopsen Stamoen.

-

    Simen Eriksson, sønn, 32 år myndig. 

    Erik Eriksson, sønn, 29 år jeger i (Laurvigen?) ved 3.jegerkompani. 

    Knut Eriksson, sønn, 26 år gift bor ved Fredrikgaves kopperverk. 

    Simen Eriksson, sønn, 23 år. 

    Kari Eriksd., datter, 20 år. 

    Marit Eriksd., datter, 19 år.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0104-1, 2-19 Halvorsgarden. Solør og Østerdalen sorenskriveri, protokoll 12, 1757-1764, fol.377a, 29.06.1759.

Strømmen beliggende i Lille Elvedalens annex til Tøndset prestegield.

---------------------------

 

Halvor Olsen (P-510) (skjøte i 1723 etter sin avdøde far) og

hustrue Goroe Hansdaatter (P-511), levende live, deres barn:

1: Ola Halvorsen, 32 aar,

2: Peder Halvorsen, 25 aar,

3: Hans Halvorsen, 19 aar, v:faderen,

4: Mille Halvorsdaatter (P-255), 35 aar, gifft med Lars Larsen  (P-254) Nestebye,

5: Mari Halvorsdaatter,gifft med Peder Jonsen Lille Stejen,

6: Anne Halvorsdaatter, ægte gifft med Esten Embretsen Stubsiøen,

7: Kari Halvorsdaatter, 16 aar, v:søstermann Peder Jonsen Lille Stejen.

Vurderingsmenn: Rasmus (….?) Brandvold og Avle Olsen ibidem.

(Skiftekort brutto 1062-1-12 netto 1033-1-0).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0104-2, 2-19 Halvorsgarden. Østerdalen sorenskriveri, protokoll, 1776-1781, fol.541a, 30.09.1780.

Strømmen i Lille Elvedalens annex til Tøndset præstegield.

---------------------------

 

Goroe Hansdaatter (P-511) sidste afvigte junii maaned,

enkemanden Halvor Olsen (P-510), deres barn:

1: Ole Halvorsen, myndig, gift,

2: Peder Halvorsen, gift og myndig, boende paa gaarden Faaset i Tøndset sogn,

3: Hans Halvorsen, myndig, gift og boende paa bemte gaard Faaset,

4: Mille Halvorsdaatter (P-255) †, været i ægteskab med Lars Larsen (P-254), paa gaarden Næstebye i sognet, deres barn:

    a: Lars Larsen, myndig og gift,

    b: Halvor Larsen, 20 aar, v:faderen,

    c: Brynhild Larsdr, 27 aar, v:farbror Christopher Larsen Gullovøyen,

    d: Goroe Larsdr, gift med Peder Taraldsen paa Steigmoen,

    e: Ingri Larsdr (P-127) 16 aar, v:moderbroder Ole Halvorsen Strømmen,

    f: Anne Larsdaatter, 14 aar, v:faderen,

5:  Mari Halvorsdaatter, gift med Peder Jonsen garmager ved Friderich Gaves kobber værk,

6: Anne Halvorsdr, gift med Jon Erichsen boende paa gaarden Stubsiøen i Tøndset sogn,

7: Kari Halvorsdaatter, gift med Ole Olsen boende paa gaarden Brandvold,

Vurderingsmenn: Erich Olsen Faaset og Ole Mortensen Sandmoen.

(Skiftekort brutto 749-1-19 netto 646-1-21).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0104-3, 2-19 Halvorsgarden. Østerdalen prot.3, fol.545B, 12.06.1781. S.037  1801: 417.

---------------------------

 

Gjertrud Pedersd. †, død den 2den denne maaned ved døde afgl.

Ola Halvorsson, ektemann, foreldre Halvor Olsson og Goro Hansd., formynder for søstersønn Embret Estensen Stubsiøen.

Deres udi ægteskab sammen avlede børn:

    Halvor Olsson, sønn, 30 år skiløber v/Herr Capitain von Glads Compagnie, tieneste hos Peder Halvorsen Hegtoen Faaset.

    Lars Olsson, sønn, 21 år, V:farbror Peder Halvorsen Hektoen Paa Faaset (Tynset).

    Peder Olsson, sønn, 15 år, V:farbror Hans Halvorsen Faaset (Tynset).

    Goro Olsd., datter, gift med Ole Jonsen Brandvold.

    Mille Olsd., datter, 23 år, V:fastermann Peder Jonsen Garmager (23-32).

    Berit Olsd., datter, 19 år, V:fastermann Jon Erichsen Stubsiøen (Tynset).

    Anne Olsd., datter, 13 år, V:faderen.

Vurderingsmenn: Erich Olsen Faaset og Ole Mortensen Sandmoen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0104-4, 2-19 Halvorsgarden. Østerdalen prot.9, fol.189A, 17.08.1803. S.037  1801: 417.

---------------------------

 

Ola Halvorsson †.

Gjertrud Pedersd., hustru, død, Grimsboe.

Sigrid Simensd., enke.

    Halvor Olsson, sønn, 52 år, beboer og bruger en part af gaarden Strømmen.

    Lars Olsson, sønn, 43 år, beboer og bruger en part af gaarden Brandvold.

    Peder Olsson, sønn, 36 år, bruger og beboer gaarden Utti i Atnedalen.

    Goro Olsd., datter død, 50 år, død for 8 år siden gift med Ole Jonsen, Brandvold  (4-33).

        Ola Olsson, dattersønn, 22 år, V:faderen.

        Jon Olsson, dattersønn, 18 år, V:forrige formynder Niels Olsen Strømmen ældre (4-12).

        Peder Olsson, dattersønn, 16 år, oppholder seg i Sjørdalen i Trondhiems stift, fraværende. 

        Mari Olsd., datterdatter, 24 år, tiener hos Lars Olsen Brandvold, V:faderen.

        Gjertrud Olsd., datterdatter, 12 år, tiener hos Simen Olsen Storstejigen, V:faderen.

    Mille Olsd., datter død, død for 4 år siden gift med Peder Olsen Stejgmoen (7-19).

        Erik Pedersson, dattersønn, 15 ½ år, V:faderen. 

        Jon Pedersson, dattersønn, 13 ½ år, V:faderen.

        Peder Pedersson, dattersønn, 9 år, hos Simen Olsen Steijgen, V:faderen.

        Iver Pedersson, dattersønn, 6 ½ år hos Avle Olsen Lille Steijgen, V:faderen.

        Sigrid Pedersd., datterdatter, 10 ½ år, V:faderen. 

    Berit Olsd., datter død, (7-3), død for 12 år siden gift med Gunder Jacobsen Steijen.

        Jakop Gundersson, dattersønn, 15 ½ år, V:forhenv.formynder….storsteigen (trolig simen o.) (7-85).

        Gjertrud Gundersd., datterdatter, 17 år, V:Lars Olsen brandvold eller civilhougen (4-26). 

    Anne Olsd., datter, 34 år, gift med Ole Avlesen Brandvold.

-

    Simen Olsson, sønn, 19 ½ år, V:Lars Olsen Næstebye yngre (11-1).

    Ola Olsson, sønn, 16 ½ år, V:Lars Olsen Brandvold (4-26).

    Jon Olsson, sønn, 10,5 år, V:(halv)bror Halvor.

    Gjertrud Olsd., datter, 13 år, V:Gunder Jacobsen Stejgen (7-3). 

    Sigrid Olsd., datter, 7 år, V:Ole Avlesen Brandvold (4-47).

Vurderingsmenn: Petter Søebye og Christen Andersen Faaset.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0104-5, 2-19 Halvorsgarden. Nord-Østerdal prot.1, fol.138A, 24.05.1825. S.037  1801: 417.

---------------------------

 

Halvor Olsson, ektemann.

Gjertrud Eriksd. †.

    Gjertrud Halvorsd., datter, 38 år vanfør og ugift, V:Engebret Estensen Røsten (Tynset).

    Marit Halvorsd., datter, 38 år, g.m/Erik Olsen Neby.

    Erik Halvorsson, sønn, 35 år gift.

    Berit Halvorsd., datter, 32 år, g.m/Engebret Røsten.

    Goro Halvorsd., datter, 28 år, g.m/Ola Larsson Nesteby.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0104-6, 2-19 Halvorsgarden. Østerdalen prot.10, fol.289A, 26.03.1810 på (4-47). S.037  1801: 417.

---------------------------

 

Anne Olsd., levende live, på Haugen (4-47), 4 barn, g.m/Ole Avlesen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0104-7, 2-19 Halvorsgarden. Nord-Østerdal prot.1, fol.20A, 02.10.1823 på 1103. S.037  1801: 417.

---------------------------

 

Gjertrud Olsd. †, på 1103 Kvernhusøya enkem.Ole Simensen et barn.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0105-1, 2-17 Vetlstumoen. Østerdalen prot.10, fol.194A, 14.10.1807. S.040  1801: 421.

-------------------------

 

Ola Arnesson, enkemand.

Berit Simensd. †, for nogen tid siden ved døden er afgaaet. 

    Kari Simensd., datter fra 1.ekteskap, givt med Lars Olsen Næstebye yngre.

-

    Simen Olsson eldre, sønn, 38 år, hiemme paa arvetomten.

    Arne Olsson, sønn, 35 år til sjøs på Ostindien.

    Simen Olsson, sønn, 32 år, hiemme paa arvetomten.

    Peder Olsson, sønn, 29 år, boende i Wang på Hedmarken.

    Ola Olsson, sønn, 26 år, i tieneste paa Næstebye.

    Erik Olsson, sønn, 23 år, i tieneste sammestæds.

    Sigrid Olsd., datter, 24 år, i tieneste paa Hanestad i Reendalen.

    Gudlaug Olsd., datter, 15 år, ligesaa paa Næstebye.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0105-2, 2-17 Vetlstumoen. Østerdalen prot.12, fol.129A, 08.10.1818 på 1105. S.040  1801: 421.

-------------------------

 

Sigrid Olsd. †, på 1105 Lorenshaugen, 2 små døtre, g.m/Anders Jørgensen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0108-1, 4-1 Jonsmoen n. Østerdalen sorenskriveri, protokoll 3, 1776-1781, fol.352A, 09.04.1779.

Paa een plads ved gaarden Strømmen i Lille Elvedalen annex til Tøndset præstegield

----------------------- 

 

Brynild Avlesdr † døde udi næst afvigde aars septembr maaned

effterladte igienlevende enkemand Esten Jonsen Smed, hennes søsken:

1: Simen Avlesen (M-462) Storsteigen †, hans barn:

    a: Avle Simensen Barchalden, myndig,

    b: Carl Simensen Storsteigen, myndig,

    c: Simen Simensen ibd, myndig,

    d: Berit Simensdr (M-231) gifft med Esten Olsen (M-230) Storsteigen

2: Marit Avlesdr, enke effter Ole Olsen Brandvold

3: Kari Avlesdr †, været gifft med Peder Christophersen Bougen, deres barn:

    a: Christopher Pedersen †, huustrue Ingeborg Simensdr, deres barn:

        i:   Peder Christophersen, gifft og myndig, boende paa gaarden Bougen,

        ii:  Kari Christophersdr, 28 aar, i tieneste hos Anders Ingvoldsen Eggen.

        iii: Kirsti Christophersdr, 24 aar, hos broderen Peder,

        iv: Brynild Christophersdr, 22 aar, ligesaa hos bemeldte broder,

        v: Ingeborg Christophersdr, 21 aar, i tieneste hos Avle Olsen Lillesteigen.

        vi: Ingri Christophersdr, 18 aar, i tieneste hos Lars Torsen Storsteigen

    b: Avle Pedersen, 50 aar, skal være reist nordeffter, dog uden at viide til hvord stæd.

    c: Peder Pedersen, myndig og boende paa gaarden Brandvold.

    d.: Knud Pedersen, myndig og boende paa gaarden Bougen.

    e: Goroe Pedersdr gifft med Ole Andersen Grimsboen.

    f: Kari Pedersdr gifft med Rasmus Knudsen Brandvold.

    g: Sigrid Pedersdr gifft med Esten Andersen Ryen,

4: Siri Avlesdr †, i ægteskab med Ole Jonsen Lillesteigen, barn:

    a: Avle Olsen, myndig og boende paa gaarden Lillesteigen,

    b: Peder Olsen 26 aar, hos broderen Avle,

    c: Simen Olsen, 24 aar, i tieneste hos Lars Bersvendsen Bougen,

    d: Goroe Olsdr, 29 aar, hos faderen,

5: Kirsti Avlesdr (N-239) †, været gifft med afgl. Ole Jonsen (N-238) Sørhuus, deres barn:

    a: Jon Olsen, 41 aar, boende paa gaarden Sørhuus.

    b: Avle Olsen, 22 aar, hiemme hos bemeldte sin broder Jon.

    c: Anders Olsen, 20 aar, ligesaa hiemme hos broderen,

    d: Kari Olsdr gifft med Knud Rasmusen Brandvold.

    e: Kari Olsdr gifft med Simen Knudsen Brandvold.

    f: Mille Olsdr (N-119), 28 aar hos broderen Jon.

Vurderingsmenn: Ole Halvorsen Strømmen og Ole Olsen Civilhougen.

(Skiftekort brutto 192-3-17 netto 95-3-4).

-

Enkemannens forrige ekteskap med Barbroe Simensdr. †, deres barn:

    Simen Estensen, 26 aar.

    Jon Estensen, 24 aar.

    Simen Estensen den yngre, 15 aar.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0110-1, 4-10 Haldos. Østerdalen prot.6, fol.297B, 05.05.1792. S.057  1801: 405.

-------------------- 

 

Marit Jonsd. †, 

Jon Haldosson, enkemann.

    Haldo Jonsson, sønn, myndig, gift.

    Peder Jonsson, sønn, myndigt og boende på gaarden Sørhuus her i sognet.

    Jon Jonsson, sønn, myndig gift og boende paa een plads her ved Strømmen.

    Ingrid Jonsd., datter, gift med Esten Knudsen Faadøl og boende her ved Strømmen.

    Ingrid Jonsd., datter død, 1g.m/Ole Tolleffsen Brandvold (4-30), 2g.m/enkemann Daniel Embretsen Leet.

        Tollev Olsson, dattersønn, myndig tienende hos moderbroderen Peder Johnsen Sørhuus.

        Jon Olsson, dattersønn, 20 år, tienende her paa arvetomten.hos sin moderbroder Haldo Johnsen.

-

        Embret Danielsson, dattersønn, 11 år, V: faderen.

        Ingrid Danielsd., datterdatter, ugift, V: faderen.

    Marit Jonsd., datter, gift med Erich Johnsen og boende paa gaarden Sørhuus her i sognett. 

    Goro Jonsd., datter, gift med Jacob Johnsen Hindahlen i Tønset sogn.

    Barbro Jonsd., datter død,, g.m/Simen Olsen Belgmager ved Pladsen (20-50).

        Ola Simensson, dattersønn, 9 år, V:faderen.

        Jon Simensson, dattersønn, 6 år, hos modorbroderen Peder Johnsen Sørhuus, V:morbror Peder Johnsen Sørhuus (10-1). 

Vurderingsmann: Erich Erichsen Strømmen og Peder Simendsen Sivilhougen. 

(Skiftekort nr.2 lå under Sømaaepladsen i Ø.Rendalen.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0110-2, 4-10 Haldos. Østerdalen prot.11, fol.504A, 29.07.1816. S.057  1801: 405.

-------------------- 

 

Haldo Jonsson, levende live.

Kari Olsd., hustru.

    Marit Haldosd., datter, tjener hr sorenskriver Rambeck i Meldal prestegj., V:Ole Jonsen Strømmen (0109).

    Brynhild Haldosd., datter, 32 år, V:Ole Jonsen Strømmen (0109).

    Haldo Haldosson, sønn, 26 år.

    Barbro Haldosd., datter, 21 år tjener lensmann Seiper i Rennebu i Meldalen, V:Ole Jonsen Strømmen (0109).

    Jon Haldosson, sønn, 19 år, V:bror Haldo.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0111-1, 4-3 Skredderstuen (4-3). Østerdalen prot.7, fol.170A, 08.10.1794. S.058  1801: 416. 

--------------------------------

 

Ola Halvorsson Skrædder †, Basmoen, sidstleden 13de august ved døden afgik.

Kari Tollevsd., første hustru, død.

Else Olsd., enke, ingen barn. 

    Ola Olsson, sønn, 23 år, V:dannemand Ole Nielsen Strømmen (4-12). 

    Berit Olsd., datter, 32 år tienende hos Simen Semmingsen Hanstad, V:3die leed beslægtede Knut Jonsen Hogset.

Vurderingsmenn: Ole Halvorsen og Erich Erichsen begge fra gaarden Strømmen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0112-1, 4-A Medølshaugen, Medølplassen. Østerdalen prot.3, fol.419B, 09.04.1779. S.059.

---------------------

 

Lars Simensson †, sidst afvigte 23e febrr ved døden afgik.

Ingeborg Avlesd., enke, sammen avlede 4 sønner 1 daatter:

    Simen Larsson, sønn, 15 år, tienende i Reendalen præstegield hos Simen Ottersen Berset.

    Avle Larsson, sønn, 12 år, tienende hos Jacob Jacobsen Sydre Høye i bemeldte Reendalen.

    Arne Larsson, sønn, 9 år. 

    Ola Larsson, sønn, 2,5 år.

    Sigrid Larsd., datter, 18 år, i tieneste hos sogne præsten Hr Rejnhart i Reendalen.

Vurderingsmenn Ole Halvorsen Strømmen og Ole Olsen Civilhougen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0113-1, 4-12 Herdalsplass. Østerdalen prot.3, fol.190A, 03.04.1776.

------------

 

Kirsti Nilsd. †, i næst afvigte aar junii maaned ved døden afgik, de var tidligere dømt å betale for for tidlig sammenleje.

Ola Jonsson Winterbræchen smed, enkemann, tidl. dømt for lejermaal m/pige Kari Olsd. Berset i Reendalen.

Deres i ægteskab sammen avlede eneste søn:

    Jon Olsson, sønn, 1 år, V:morens mostermann plitsfogd ved Friderichs gaves kaaber værk Halvor Samuelsen (23-27).

Vurderingsmenn: Erich Olsen Faaset og Arne Jonsen(!) Medøhl.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0113-2, 4-12 Herdalsplass. Nord-Østerdal prot.1, fol.252B, 11.06.1827. S.060  1801: 406. 

-------------------------- 

 

Ola Nilsson, levende live.

Ingeborg Jonsd., hustru.

    Ingeborg Olsd., datter, 37 år ugift, V:svoger Ole Olsen Brandvold (4-33).

    Mari Olsd., datter, 34 år, g.m/Ole Olsen Brandvold. 

    Kirsti Olsd., datter, 31 år ugift opph.seg på pladsen Eggen u/Brandvold, V:Peder Eriksen Brandvold (0205). 

    Nils Olsson, sønn, 27 år ugift.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0116-1, 4-25 Bakken. Oberbergamtet Søndenfjeldske fol.340B, 30.01.1775. S.064  1801: 411. 

-------------------- 

 

Søren Steen †, hyttemæster død 18 (Augus (hugus)?) nest forhen (dette skrevet 6/6 1776)

      sorterende under Fridr.gaves verk på Pladsen, g.m/

Kirsten Avlesd., enke, deres barn:

1. Paul C. Steen 8 år, hos farbror Christian Steen i T.hiem.

2. Johan Vibe Steen 5 år, hjemme.

3. Antonette Steen 14 år, hos fasteren Madame Bing i Trondhiem.

4. Martha Margretha Møller 13 år, hjemme.

5. Chatrina 7 år, hjemme.

6. [En datter, navn ikke nevnt], hjemme.

7. Sophia Amilia Vibe 2 år, hjemme.

8. Sees at være i vente

Verger eller formyndere trengtes ikke. Salige bergskriver Jørgen Nilsen (24-3) [død 1776] som startet

skiftebehandlingen 30.01.1775 er død, barnas alder må regnes utifra denne dato.

Denne Jørgen Nilsen skrev alle skiftene i Lilleelvdalen for Overbergsamtet, og det ser ut til at dette er det

 siste for Lilleelvdalen.

[Esten Evensen Strømmens svoger er Lars Haldolsen Strømmen].

Vurderingsmenn: Plikts Fogden Halvor Samuelsen og Smelter Peder Joensen Nyestrøen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0117-1, 4-26 Sivilhaug n. Østerdalen prot.3, fol.249B, 26.03.1778. S.065  1801: 402.

-------------------------

 

Ola Halstensson †, sidstafvigte 23de Januarii ved Døden afgik.

Magnild Olsd., enke, lagverge Lars Olsen Storsteigen (7-59 eller 7-85).  

    Peder Halstensson, bror, død, (1-5) g.m/Marit Olsd. brødre skoleh. Bersvend O. Qveberg (12-1)/Ole O. Fætten Qveberg.

        Halsten Pedersson, brorsønn, (1-5), 19 år. 

        Ola Pedersson, brorsønn, (1-5), 17 år, hos fastermanden Tore Ingebrigtsen Joret Faaset. 

        Lars Pedersson, brorsønn, (1-5), 15 år.

        Peder Pedersson, brorsønn, (1-5), 6 år.

        Kari Pedersd., brordatter, (1-5), 13 år.

        Berit Pedersd., brordatter, (1-5), 11 år, hos Joen Jonsen Riseggen Østbye.

        Marit Pedersd., brordatter, (1-5), 9 år, hos fastermanden Tore Ingebrigtsen Joret Faaset.

    Marit Halstensd., søster, (1-5), g.m/fornævnte Tore Ingebrigtsen Joret Faaset.

Vurderingsmenn: Morten Olsen Sandmoen og Peder Olsen Kiereng.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0117-2, 4-26 Sivilhaug n. Nord-Østerdal prot.2, fol.66B, 09.06.1829. S.065  1801: 402.

-------------------------

 

Lars Olsson, levende live bror Ole Olsen Lien. 

Marit Larsd., hustru. 

    Ola Larsson, sønn, 37 år gift odelsberettiget 3 små barn.

    Lars Larsson, sønn, 34 år gift bebor en selveierplads v/Fr.gaves verk.

    Peder Larsson, sønn, 31 år ugift tjener foreldrene. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0118-1, 4-32 Sivilhaug s. Østerdalen prot.7, fol.117B, 22.05.1794. S.068  1801: 401.

-------------------------

 

Kirsti Iversd. †, sidstl. 21de april ved døden afgik..

Karl Arnesson, enkemann, Bror Ole Arnesen Strømmen /Sr Arne Arnesen Lysager ved Christiania, tilsammen avlede børn:

    Jon Karlsson, sønn, 10 år, V:faderen.

    Iver Karlsson, sønn, 1 år, hos Jon Simensen Qveberg, V:Moders halvbroder Jon Simensen Qveberg (12-10). 

    Sigrid Karlsd. den ældre, datter, 20 år, V:Moders halvbroder Jon Simensen Qveberg (12-10).

    Sigrid Karlsd. den yngre, datter, 14 år, V:faderen. 

    Ingeborg Karlsd., datter, 9 år, V:faderen.

    Marit Karlsd., datter, 4 år, hos Avle Olsen Lille Steigen, V:moders søskenbarns mand Avle Olsen Lille Steigen (9-17)  

Vurderingsmenn: Erich Erichsen og Lars Haldosen Strømmen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0119-1, 3-1 Strømsløkken. Østerdalen prot.5, fol.106B, 27.01.1786. S.069  1801: 414. 

-------------------------

 

Ola Olsson †, sidsleden den 22de december ved døden afgik.

Kari Olsd., enke, til sammem avlede børn:

    Kristian Olsson, sønn, 16 år, V:Halvsøstermann Jon Olsen Eggen (18-4). 

    Ola Olsson, sønn, 10 år, V:Halvsøstermann Jon Olsen Eggen (18-4).

    Berit Olsd., datter, 12 år, V:Halvsøstermann Jon Olsen Eggen (18-4).

-

    Erika Katarina Kristiansd., enkens datter fra 1. ekteskap m/Christian Eriksen Wærdal, g.m/Jon Olsen Eggen.

Vurderingsmenn: Ole Halvorsen Strømmen og Esten Jonsen ibedem. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0120-1, 3-3 Sivilmoen (3-3). Østerdalen prot.6, fol.1A, 30.03.1790. S.071  1801: 407.

----------------------------

 

Jon Jonsson Skrædder †, 2 aar siden ved døden afgik, søster er piigen Kari Jonsdtr Øverbye. 

Anne Olsd., enke, sammenavlede børn.

    Jon Jonsson, sønn, 13 år, V:moderens søskenbarn Erik Jonsen Biøntegaarden af Reendalen.

    Berit Jonsd., datter, 14 år, V:moderens søskenbarn Erik Jonsen Bijøntegaarden af Reendalen.

Vurderingsmenn: Ole Halvorsen og Erich Erichsen Strømmen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0120-2, 3-3 Sivilmoen (3-3). Østerdalen prot.9, fol.453A, fredagen 25.04.1806. S.071  1801: 407.

----------------------------

 

Jon Jonsson, tidligere avdød ektemann.

Anne Olsd. †, pladsen Civilhaugen, for kort tiid siden ved døden afgangne kone.

Ola Nilsson, enkemand, eldre bror Ole Nielsen.

    Jon Jonsson, sønn, 29 år, ugift og tjende for Haagen Olsen Flaten.

    Berit Jonsd., datter, 28 år ugift og og tjenende her paa pladsen hos stæfaderen, V:Ole Olsen Løkken eller Civilhougen (3-1).

Vurderingsmenn Halvor Olsen og Lars Pedersen Strømmen, samt Carl Arnesen Strømmen, Lars Olsen Civilhaugen og Morten Olsen Kjereng.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0121-1, 3-6 Straumsberget. Nord-Østerdal prot.1, fol.220A, 06.12.1826. S.072  1801: 409. 

-------------------------- 

 

Anders Arnesson, ektemann.

Kari Larsd. †.

    Gisken Andersd., datter, 36 år ugift tjener kjøpmann smith her i bygden, V:broder Arne. 

    Arne Andersson, sønn, 34 år gift på gården Brandvold.

    Lars Andersson, sønn, 32 år gift.

    Jon Andersson, sønn, 31 år ugift tjener Haagen Eggen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0201-1, 4-44 Borsa. Østerdalen prot.4, fol.166B, 29.11.1782. S.096  1801: 394. 

-------------------

 

Rasmus Knutsson, levende live sammen med hustruen, Kari.

Anne Olsd., avdød første hustru, avlede søn:

    Knut Rasmusson, sønn, myndig og gift.

-

Kari Pedersd., hustruen, til sammen avlede børn:

    Peder Rasmusson, sønn, skiløeber ved hr Capitain von Arenzens Copagnie, myndig og gift.

    Jøran Rasmusd., datter, gift med Simen Haagensen boende her paa Brandvold.

    Kari Rasmusd., datter, gift med Carl Simensen boende på pladsen Eggen, under Brandvold.

    Brynhild Rasmusd., datter, 20 år, ugift V:morbror Knud Pedersen Bougen (16-22).

    Anne Rasmusd., datter, 18 år, tienende hos svoger Simen Haagensen, V:(morens) søstermann Esten Andersen Ryen (55-6). 

Vurderingsmenn Ole Olsen Bergbachen og Svend Larsen Moen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0201-2, 4-44 Borsa. Østerdalen prot.9, fol.368B, 23.09.1805. S.096  1801: 394. 

-------------------

 

Knut Rasmusson †, død sidstleden 20de augusti.

Kari Olsd., enke, lagverge Jon Olsen Sørhuus.

    Anne Knutsd., datter, 16 år, V:Knud Pedersen Kaasen (6-1b).

Vurderingsmenn Svend Larsen Neebye og Peder Olsen Kiæreng.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0202-1, 4-27 Utistu'u. Solør og Østerdal prot.12B, fol.1307A, 06.11.1762. S.098  1801: 397. 

----------------------

 

Ola Torgeirsson, †, død sistleden 25.september.

Kari Andersd., enke, lagverge Avle Olsen Brandvold, til sammen 5 avlede børn:

    Anders Olsson, sønn, 23,5 år, V:Ole Jonsen Lille Steigen (9-17).

    Torgeir Olsson, sønn, 18 år, V:Bersvend Bortensen Sandbachen.

    Ola Olsson, sønn, 12 år, V:søskenbarnet Niels Embretsen Storengen.

    Berit Olsd., datter, 25 år, V:søskenbarn Ole Pedersen Øsetbye. 

    Kari Olsd., datter, tienende hos Avle Olsen Brandvold, V:søskenbarnet Nils Pedersen Østbye.

Vurderingsmenn: Rasmus Knudsen Brandvold og Simen Olsen Nordre Holmen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0202-2, 4-27 Utistu'u. Østerdalen prot.1, fol.259A, 20.11.1771. S.098  1801: 397. 

----------------------

 

Anders Olsson, †, død sidstl. 21.oktober.

Kannelken Svendsd., enke, sammen avlede 4 børn:.

    Ola Andersson, sønn, 8 år.

    Svend Andersson, sønn, 6 år. 

    Anders Andersson, sønn, 4 år.

    Peder Andersson, sønn, 1 ½ år.

Pårørende for pigen Kari Andersd. (må være avdødes tante) er Esten Jonsen Strømseng.

Vurderingsmenn: Erich Jonsen Lien og Morten Olsen Moen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0202-3, 4-27 Utistu'u. Østerdalen prot.3, fol.446B, 08.07.1780 Østby på Tynset. S.098 1801: 397. 

----------------------

 

Kari Andersd. †, ugift, verge var Ola Pedersson Aaen, tidligere formynder var Anders Olsen på gården Brandvold.

    Kari Andersd. den ældre, søster, enke effter afgl. Ole Torgersen Brandvold og er paa lægd i Lille Elvedalen.

    Sigrid Andersd., søster, 80 år, ugift, ligeleedes gaar paa lægd i Lille Elvedalen.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0202-4, 4-27 Utistu'u. fol.597B, 00.00.1772 (dato ikke angitt) Myre Ø.Folldal (85-1A). S.098  1801: 397.

----------------------

 

Svend Larsen Commendant †.

Marit Olsd., enke, udkaarede lougverge Selsjord, sammenavlede børn:

    Ole Svendsen, sønn, myndig.

    Christen Svendsen, sønn, 18 år.

    Lars Svendsen, sønn, 16 år.

    Canilken Svendsd., datter, enke effter Anders Olsen Brandvold i Østerdahlen.

    Anne Svendsd., datter, gift med Torger Olsen Brandvold i Østerdahlen. 

Vurderingsmenn: Peder Olsen Talleraas og Ole Andersen Hagestande.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0203-1, 4-30 Søsen. Solør og Østerdal prot.12B, fol.1495B, 06.10.1762. S.101.

-------------------

 

Tollev Olsson †, død sidstafvigde 21.april.

Brynhild Olsd., enke, sammenavlede 5 børn:.

    Ola Tollevsson, sønn, 27 år. 

    Ola Tollevsson, sønn, 25 år. 

    Ottar Tollevsson, sønn, 23 år, V:farbror Ole Olsen Øverbye i Tyldalen.

    Simen Tollevsson, sønn, 18 år, V:søskenbarn Lars Arnesen Øverby i Tyldalen.

    Eli Tollevsd., datter, 10 år, V:Eldstebror Ola.

Tollev har vært formynder for Jon Eriksson og Marit Nilsd. Brandvolds datter, Kari, nå g.m/Ola Larsson Nesteby d.y.

Vurderingsmenn: Ole Halvorsen Strømmen og Avle Olsen Brandvold.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0203-2, 4-30 Søsen. Østerdalen prot.5, fol.575B, 23.06.1789, Leet, Faaset..

---------------

 

Ingrid Jonsd. †, 3 uger i dag siden som var den 1te. hujus eller anden pintze dag ved døden afgik.

Ola Tollevsson Strømmen, avdød ektemann, barn:

    Tollev Olsson, sønn, 21 år, døv og stum. 

    Jon Olsson, sønn, 16, værende hos Jon Haldorsen Strømmen.

Hennes 2. ekteskap: enkemann Daniel Embretsen, deres barn Embret Danielsen 8 år og Ingri Danielsdr 11 år.

Vurderingsmenn: Christen Andersen Aalborg og Poul Eriksen Lien.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0204-1, 4-47 Hauen. HF2113, Solør og Østerdal prot.4, fol.276B, 27.04.1731. S.103  1801: 395.

-------------------

 

Ola Karlsson †.

Marit Avlesd., enke, deres barn:

    Karl Olsson, sønn, 7 år, V:Karl Arnesson Brandvold (4-32).

    Avle Olsson, sønn, 2 år, V:Ola Olsson Brandvold (4-47?).

    Berit Olsd., datter, 5 år, V:Avle Simensson Storsteigen (7-85).

Vurderingsmenn: Simen Pedersen Strømmen og Simen Storstegen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0204-2, 4-47 Hauen. Solør og Østerdal prot.11A, fol.146A, 20.06.1754. S.103  1801: 395.

-------------------

 

Ola Olsson †.

Marit Avlesd., enke, avstår sin hovedlod, sammen avled 4 børn:

    Ola Olsson, sønn, 23 år, V:farbror Tor Olsen Steenbachen (7-38).

    Ola Olsson, sønn, 17 år, V:søskenbarn Ole Jonsen Folsmoe (26-1). 

    Karl Olsson, sønn, 12 år, V:søskenbarn Ole Jonsen Lille Steigen (9-17).

    Marit Olsd., datter, 20 år, V:farbror Erich Olsen Stor Steigen (7-54).

-

Ola Karlsson, hennes tidligere avdøde ektemann, deres avlede barn:

    Avle Olsson, hustruens sønn, 25 år. 

    Berit Olsd., hustruens datter, 28 år, V:morbror Simen Avlesen Stor Steigen (7-85).

Vurderingsmenn: Ole Torgersen Brandvold og Tollef Olsen ibm.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0204-3, 4-47 Hauen. Solør og Østerdal prot.14A, fol.713B, 20.11.1771. S.103  1801: 395.

-------------------

 

Maren Jonsd. †, død 8.november afvigte aar. 

Avle Olsson, enkemann, sammenavlede 4 born:

    Ola Avlesson, sønn, 6 år, V:farbror Ole Olsen Garmager ved Strøms Hytte (4-47).

    Jon Avlesson, sønn, 4 år, V:3.ledd beslegtede Avle Olsen Stoer Steigen (Lillesteigen?) (9-17).

    Karl Avlesson, sønn, 1 år, V:faderen.

    Marit Avlesd., datter, 9 år, V:faderen.

Vurderingsmenn: Erich Olsen Lien og Morten Olsen Moen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0204-4, 4-47 Hauen. Østerdalen prot.2A, fol.193B, 05.01.1774. S.103  1801: 395.

-------------------

 

Avle Olsson †, Hougen, død sistafvigde år den 13.desember, bror Ole Olsen Garmager, mor Marit Avlesd.

Maren Jonsd., forhen avdød, deres avlede børn:.

    Ola Avlesson, sønn, 8 år, V:farbror Ole Brandvold (4-47).

    Jon Avlesson, sønn, 6 år, V:3.leed beslægtede Avle Olsen Storsteigen (Lillesteigen?) (9-17).

    Karl Avlesson, sønn, 3 år, V:morens søskenbarn(mann?) Jon Erichsen Stubsiøen.

    Marit Avlesd., datter, 11 år, V:farbror Ole Olsen Brandvold (4-47).

Hans Halvorsen Strømmen (2-19) er søskenbarn til Anne Knutsd. Rød i Tylldalen (12-53).

Tienestepiigen Kari Olsdr Sørhuus mødte og anmældte, at hun har resterende tienesteløn her i boet indestaaende,

som hun nu krævede (13 riksdaler). Hvilken fordring af børnenes nærværende paarørende blev tilstaaet.

Vurderingsmenn: Lars Larsen Næstebye og Ole Erichsen Storsteigen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0204-5, 4-47 Hauen. Østerdalen prot.3, fol.501A, 27.11.1780. S.103  1801: 395. 

-------------------

 

Marit Avlesd. †, i næstafvigte maji maaned ved døden afgik.

Ola Olsson, død ektemann, til skiftes paafølge, mellem hendes med forhen afdøde Ole Olsen i ægteskab børn og børne børn:

(også nevnt barn fra hennes 1.ekteskap m/Ola Karlsson (se skifte 0204-2)):.

    Avle Olsson, sønn død.

        Ola Avlesson, sønnesønn, 15 år, arvetomten hos farbror Ole Olsen Garmager, V:farbror Ole Olsen Garmager Brandvold.

        Jon Avlesson, sønnesønn, 13 år, hos sin formynder, V:3.leed beslægtede Avle Olsen Lille Steigen (hvordan?) (9-17). 

        Karl Avlesson, sønnesønn, 13 (10) år, hos sin formynder, V:mors søskenbarn(mann) Jon Erichsen Stubsiøen.

        Marit Avlesd., sønnedatter, 18 år, i tieneste hos Ole Halvorsen Strømmen, V:farbror Ole Olsen dy Garmager Brandvold.

    Ola Olsson ældre Bergebachen, sønn, myndig.

    Ola Olsson yngre Garmager, sønn, boende her paa gaarden og er myndig.

    Berit Olsd., datter, 54 år, ugifft, værende hos Ole Olsen Civildhougen, V:broder Ole Olsen Brandvold. 

    Marit Olsd., datter, gifft med Ole Olsen Kaasen.

Vurderingsmenn: Knud Rasmusen Brandvold og Simen Simensen Strømmen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0204-6, 4-47 Hauen. Østerdalen prot.12, fol.437A, 11.03.1822. S.103  1801: 395.

-------------------

 

Ola Avlesson.

Anne Olsd. †, enke.

    Avle Olsson, sønn, 27 år ugift.

    Ola Olsson, sønn, 25 år ugift.

    Maren Olsd., datter, 20 år ugift, V:Lars Olsen sivilhaugen (4-26).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0205-1, 4-49 Eggen. Nord-Østerdal prot.1, fol.28A, 03.10.1823. S.107  1801: 400.

-------------------

 

Erik Pedersson, ektemann død, død for 20 år siden.

Mari Bersvendsd. †.

    Lars Eriksson, sønn, 34 år gift på pladsen Ejnunden.

    Kari Eriksd., datter, 31 år, g.m/Simen Evensen (Eriksen) gårdmann Strømmen.

    Helge Eriksd., datter, 29 år ugift oppholder seg i Meldalen, V:fraværende svoger Simen Eriksen Strømmen (2-12).

    Peder Eriksson, sønn, 25 år ugift.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0206-1, 4-63 Løkken. HF2113, Solør og Østerdal prot.4, fol.275B, 26.04.1731. S.108  1801: 396. 

-------------------- 

 

Anne Olsd. †.

Joen Olsen, enkemann, til sammen avlede 3de børn:.

    Ola Jonsson, sønn, 4 år, V:faderen. 

    Ingeborg Jonsd., datter, 9 år, V:Halvor Olsson Strømmen (2-19).

    Mille Jonsd., datter, 6 år, V:Jon Olsson Eggen (18-4).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0206-2, 4-63 Løkken. HF2113, Solør og Østerdal prot.4, fol.379A, 16.06.1733. S.108  1801: 396. 

-------------------- 

 

Jon Olsson †, de 3 første barna fra hans tidligere ekteskap.

Marit Nilsd.Brandvold, enke, lagverge Simen Pedersson Strømmen (2-12), deres tilsammen fiere avlede børn:

(kun Anne er felles, og de tre første er fra Jons 1.ekteskap m/Anne Olsd. (se skifte 0206-1))

    Ola Jonsson, sønn, 6 år, V:Halvor Olsson Strømmen (2-19).

    Ingeborg Jonsd., datter, 11 år, V:Lars Olsson Bougen (20-1). 

    Mille Jonsd., datter, 8 år, V:Jon Olsson Eggen (18-4).

-

    Anne Jonsd., datter, 1 år, V:Rasmus Olsen Lien (23-4).

Vurderingsmenn: Ole Simonsen Brandvold og Ole Torgiersen Brandvold.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0206-3, 4-63 Løkken. HF2114, Solør og Østerdal prot.6, fol.101B, 06.06.1739. S.108  1801: 396. 

-------------------- 

 

Marit Nilsd. †.

Jon Eriksson, ektemann., søster Anne Eriksd, deres tilsammen aflede trende børn:

(Anne er fra Marit første 1.ekteskap m/Jon Olsson (se skifte 0206-2))

    Jon Jonsson, sønn, 4 år, V:faderen.

    Anne Jonsd., datter, 7 år, V:Pårørende slektning Rasmus Olsson Lien (23-4).

    Kari Jonsd., datter, 2 ½ år, V:Tollef Olsson Brandvold (4-30).

Vurderingsmenn: Ole Torgersen Brandvold og Tollef Olsen Brandvold.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0206-4, 4-63 Løkken. HF2116, Solør og Østerdal prot.9, fol.189A, 01.12.1747. S.108  1801: 396. 

-------------------- 

  

Jon Eriksson †, død 17de junii sidstleden, søster Anne Eriksd.

Marit Nilsd.Brandvold, hans forrige avdøde hustru, i (deres) ægteskab avlede i live effterladte 2de børn. 

Jøran Olsd., enke, ingen barn, lavverge Lars Olsøn Nestebye (11-8). 

    Jon Jonsson, sønn, 13 år, V:faderens søskenbarn Erich Rohlandssøn Sørhuus (10-17). 

    Kari Jonsd., datter, 11 år, V:moderens søskenbarn Tollef Olssøn Brandvold (4-30). 

-

Vurderingsmenn: Simen Aflessøn Store Steigen og Ole Torgerssøn Brandvold.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0206-5, 4-63 Løkken. Østerdalen prot.2A, fol.382A, 21.12.1773. S.108  1801: 396.

-------------------- 

 

Ola Jonsson †, død sidstleden augusti maaned, svoger Lars Pedersen Strømmen.

Mali Pedersd., enke, Lagverge Ole Halvorsen Strømmen (2-19), tilsammen avlede 3de børn:

    Jon Olsson, sønn, 13 år, V:fastermann Tor Estensen Poran Brandvold (4-72). 

    Goro Olsd., datter, 20 år, V:faderens søskenbarn Peder Halvorsen Faaset.

    Marit Olsd., datter, 16 år, V:faderens søskenbarn Ole Larsen Bougen (20-1).

Vurderingsmenn: Lars Larsen Næstebye og Ole Erichsen Storstejgen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0206-6, 4-63 Løkken. Østerdalen sorenskriveri, protokoll 3, 1776-1781, fol.239B, 15.10.1777.

Næstebye i Lille Elvedalens annex hos opsidderen Ole Larsen den yngre (svigerstesønn).

-------------------- 

 

Enkeqvinden Jøren Olsdaatter † for 2 ½  aar siden ved døden afgl, hennes søsken:

1: Marit Olsdr †, været gifft med Peder Simensen Sørhuus, deres barn:

    a: Ole Pedersen Sørhuus †, været gifft med Goroe Simensdr, deres barn:

        i:   Marit Olsdr, gifft med Peder Jonsen Sørhuus

        ii:  Maren Olsdr, 28 aar, hos svoger Peder Jonsen, v:søstermand Peder Jonsen Sørhuus

        iii: Brynhild Olsdr, 23 aar, hos svoger Peder Jonsen, v:farens søskenbarn Ole Larsen Næstebye de

    b. Avle Pedersen Ejnunden, myndig

    c: Jon Pedersen, 48 aar, i tieneste hos benævnte Peder Jonsen

    d: Marit Pedersdr †, været gifft med Simen Nordfior på Qvechne, hennes barn:

        i:  Marit Tostensdr, avlet uden ægteskab, gifft med Ole Arnesen Grøntvedt

    e: Brynild Pedersdr, gifft med Jens Nielsen Tolgen

    f: Goroe Pedersdr †, hennes barn

        i: Peder Olsen, 29 aar, uden ægteskab avlet, hos Ole Erichsen Sørhuus.

2: Kari Olsdr (N-473) †, udi ægteskab med Lars Olsen (N-472) Næstebye, deres barn:

    a: Ole Larsen (N-236) Næstebye den ældre, myndig

    b: Ole Larsen ibd. den yngre, myndig

    c: Marit Larsdr den ældre, gifft med Ole Simensen Storsteigen

    d: Marit Larsdr yngre, gifft med Ole Jonsen smelter paa Pladsen.

3: Kirsti Olsdr †, udi ægteskab med Simen Nielsen Rogsved i Reendalen, deres barn:

    a: Ole Simensen, 50 aar, boende ved siøen Fæmunden

    b: Ole Simensen yngre, 46 aar, boende paa pladsen Folmoe.

Vurderingsmenn: Lars Larsen Næstebye og Lars Olsen Storsteigen.

(Skiftekort brutto 69-0-13 netto 56-1-21).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0207-1, 4-48 Huset. Oberbergamtet Søndenfjeldske fol.299B, 06.12.1773. S.111  1801: 398.

-------------------

 

Esten Svendsen †, på en plads ved gården Brandvold huusepladsen kaldet, smelter ved Lovises hytte,

      bror Rasmus Svendsen (4-70) Engett husmann under gården Brandvold, g.m/

Marie Pedersd., enke, bror (søstermann) Tore Estensen (4-72) Lien eller Brandvold Pøerum kullknekt ved Lovice hytte, barn:

1. Svend Estensen 11 år, syg og skrøbelig.

2. Ole Estensen 6 ½ år.

3. Kiersti Estensd. 17 år.

4. Anne Estensd. 3 ½ år.

Barna hjemme hos moderen

Vurderingsmenn: Pliktsfogd Halvor Samuelsen og hytteknekt ved Lovises hytte Knud Joensen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0208-1, 4-70 Skreda. Østerdalen prot.9, fol.199B, 19.04.1804. S.112  1801: 393.

--------------------

 

Peder Hansson †, paa pladsen Enget under Brandvold.

Ingrid Toresd., enke, lagverge Avle Olsen Brandvold (4-47). 

    Hans Pedersson, sønn, 10 år, V:Thore Olsen Stor Stejgen (7-54).

    Tore Pedersson, sønn, 7 år, V:Lars Olsen Øverbye yngre (Tyldalen).

    Embret Pedersson, sønn, 4 år, V:Jon Per Pauran (4-72).

Overværende Lars Olsen Næstebye og Petter Larsen Søebye.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0208-2, 4-70 Skreda. Østerdalen prot.11, fol.166B, 19.12.1812. S.112  1801: 393.

-------------------- 

 

Kirsti Embretsd. †, enke død sistleden 28.november. 

Hans Pedersson, ektemann død.

Rasmus Svendsson, ektemann død.

    Peder Hansson, sønn død, Brandvoldsenget. 

    Ingrid Toresd., sønnens hustru.

        Hans Pedersson, sønnesønn, 19 år, V:(Svend?) Pedersen brandvold (0299).

        Tore Pedersson, sønnesønn, 16 år tjener Tore Olsen Storsteigen, V:Lars Olsen Nesteby d.y. (11-1).

        Embret Pedersson, sønnesønn, 13 år, V:(Svend) Pedersen Brandvold (0299).

    Marit Hansd., datter, g.m/erik bor på en plads u/gården Fagerhougen i Oppdal, V:fraværende Ole Olsen Brandvold (4-33).

-

    Kirsti Rasmusd., datter, 43 år ugift tjener oberstiger Grue Meldal kopperv., V:Paul Hansen Brandvold (4-72).

    Anne Rasmusd., datter, 34 år ugift tjener på gården Mogset i Meldal, V:Paul Hansen Brandvold (4-72). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0208-3, 4-70 Skreda. Nord-Østerdal prot.2, fol.332B, 19.03.1833. S.112  1801: 393.

--------------------  

 

Tore Pedersson †, verge for sønnen peder: morbror Lars P.Mellestjern, g.m/Anne Toresd.(lagverge Johan Larsen Steien(7-85)).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0211-1, 4-72 Paulenget. Østerdalen prot.2A, fol.110B, 12.04.1774. S.121  1801: 408.

----------------------- 

 

Ingeborg Jonsd. †, Poran, Polengen, død 24.september afvigte aar.

Tore Estensson, enkemann, sammenavlede børn:

    Anne Toresd., datter, 24 år, , den ældre, V:fastermann Peder Pedersen Bougen (20-34).

    Ingrid Toresd., datter, 13 år, V:farbror Morten Estensen Pladsen (20-48).

    Anne Toresd., datter, 5 år, den yngre, V:faderen.

Vurderingsmenn: Lars Larsen Næstebye og Jon Olsen Søhuus.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0211-2, 4-72 Paulenget. Poran, Østerdalen prot.3, fol.296B, 29.05.1778. S.121  1801: 408.

----------------------- 

 

Tore Estensson, levende live, enkemann. 

Ingeborg Jonsd., hustru, død, (deres) avlede børn:.

    Anne Toresd. den ældre, datter, g.m/Avle Olsen værende her paa gaarden.

    Ingrid Toresd., datter, 19 år.

    Anne Toresd., den yngre, datter, 10 år.

Vurderingsmenn: Lars Olsen Storsteigen og Avle Olsen Lille Steigen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0211-3, 4-72 Paulenget. Østerdalen prot.4, fol.577B, 30.06.1785. S.121  1801: 408.

----------------------- 

 

Tore Estensson †, enkemann, næst forrige maaned ved døden afgik..

Ingeborg Jonsd., avdøde hustru, avlede børn:

    Anne Toresd. den ældre, datter, gift med Avle Olsen og tilholdende her paa gaarden.

    Ingrid Toresd., datter, 25 år, ugift, tj. farbror Morten Estensen paa Foldalen, V:farbror Morten Estensen Pladsen (20-48).

    Anne Toresd. den yngre, datter, 16 år hos søstermann Avle Olsen på arvetomten, V:søstermann Avle Simensen (!) Poran.

Vurderingsmenn: Lars Torsen Stor Steijgen og Lars Larsen Næstebye.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0211-4, 4-72 Paulenget. Østerdalen prot.9, fol.266A, 03.08.1804. S.121  1801: 408.

----------------------- 

 

Jon Pedersson †, paa gaarden Brandvold, den part kaldet Paurand, far Peder Jonsen Sørhuus og svigerfar Avle Olsen.

Marit Avlesd., enke, Laugverge Jon Jonsen Strømmen.

    Avle Jonsson, sønn, 2 ½ år, V:Peder Olsen Barchalden (13-5).

    Anne Jonsd., datter, 4 år, V:farbror Ole Pedersen Sørhuus (10-1). 

    Jon Jonsson, sønn, født under skiftet, døpt 21.10.1804, V:Tore Larsen Storstejgen  (7-26).

Overværende (vurderingsmenn) Lars Olsen Næstebye yngre og Svend Larsen Nebye.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0212-1, 4-33 Berget n. Østerdalen prot.7, fol.67B, 22.05.1794. S.077  1801: 392. 

----------------------

 

Goro Olsd. †, sidstleden 21de febr ved døden afgik, mor avdøde Giertrud Pedersdaatter..

Ola Jonsson, enkemann, tilsammen avlede børn:

    Ola Olsson, sønn, 14 år, V:faderen.

    Jon Olsson, sønn, 10 år, V:fastermann Ole Nielsen Strømmen den ældre (4-12).

    Peder Olsson, sønn, 7 år, hos sin moderbroder Lars Olsen Strømmen, V:morbror Peder Olsen Steijmoen (20-9 Utti).

    Mari Olsd., datter, 15 år, V:faderen.

    Gjertrud Olsd., datter, 4 år, værende Jon Erichsen Strømseng, V:faderen.

Vurderingsmenn: Erich Erichsen og Ole Arnesen begge fra Strømmen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0213-1, 6-1a S.Kåsa. Østerdalen prot.3, fol.212A, 30.11.1776. S.130  1801: 447. 

--------------

 

Marit Pedersd. †, næst afvigte17de augs. ved døden afgik.

Erik Eriksson, ektemann, Bror Ole Erichsen Bougen, deres sammen avlede 2de pige børn:.

    Sigrid Eriksd., datter, 3 år, V:faderen.

    Gudlaug Eriksd., datter, 1 år, V:(halv)morbror Jacob Simensen Qveberg (12-58).

Vurderingsmenn: Morten Olsen Sandvold og Jon Olsen Sørhuus.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0213-2, 6-1a S.Kåsa. Østerdalen prot.10, fol.300B, 30.05.1810. S.130  1801: 447.

--------------

 

Simen Jakopsson †, død 15.juni?.

Mari Estensd., hustru, Marit.

    Anne Simensd., datter, 29 år.

    Jakop Simensson, sønn, myndig krøbling.

    Berit Simensd., datter, 25 år.

    Ingeborg Simensd., datter, 22 år.

    Marit Simensd., datter, 17 år.

    Simen Simensson, sønn, 12 år.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0214-1, 6-1b N.Kåsa. Vinger, Grue og Hof prot.1, fol.134B, 17.10.1770. S.132  1801: 391.

--------------

 

Peder Knutsson †, død juli.

Marit Olsd., enke, lagverge Avle Olsen Brandvold (4-47), sammenavlede 4 børn:.

    Knut Pedersson, sønn, 9 år, V:morbror Ole Olsen Garmaker ved Strøms Hytte (4-47).

    Ola Pedersson, sønn, ½ år, V:farbror Rasmus Knudsen Brandvold (4-44). 

    Marit Pedersd., datter, 6 år, V:farbror Simen Knudsen Kaasen (6-1a).

    Jøran Pedersd., datter, 3 ½ år, V:morbror Ole Olsen Bergebachen (4-76).

Vurderingsmenn: Erich Jonsen Lien og Ingebret Thoresen Faaset. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0214-2, 6-1b N.Kåsa. Østerdalen prot.6, fol.221B, 31.10.1791. S.132  1801: 391. 

--------------

 

Marit Olsd. †, sidstleden 10de denne maamed med døden afgik.

Peder Knutsson, avdød ektemann.

Ola Olsson, enkemann.

    Knut Pedersson, sønn, 30 år, ugift.

    Ola Pedersson, sønn, 21 år, i tieneste hos H. Jens Finne paa Røraas, V:nestsødske barn Tore Larsen Storsteigen (7-26).

    Marit Pedersd., datter, 27 år, ugift, V:bemeldte Thore Larsen Storsteigen (7-26).

    Jøran Pedersd., datter, gift med Esten Knudsen Krogen.

-

    Peder Olsson, sønn, 18 år, tienende hos Ole Bergebakken, V:(halv)broder Knud Pedersen.

    Ola Olsson, sønn, 16 år, V:halvbror Knud Pedersen.

    Berit Olsd., datter, 15 år, V:halvbror Knud Pedersen.

Vurderingsmenn: Lars Thoreesen Stor Steigen og Avle Olse Lille Steigen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0214-3, 6-1b N.Kåsa. Nord-Østerdal prot.1, fol.111B, 17.06.1824. S.132  1801: 391. 

--------------

 

Knut Pedersson †, 4 barn. 

Marit Olsd., hustru.

    Peder Knutsson, sønn, 25 år ugift, V:Paul Hansen brandvold (4-72).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0214-4, 6-1b N.Kåsa. Nord-Østerdal prot.2, fol.34B, 05.08.1829. S.132  1801: 391.

--------------

 

Ola Pedersson †, ungkar.

    Knut Pedersson, broder død, Bergebakken 4 barn.

    Marit Olsd., broderens hustru. 

        Peder Knutsson, broderens sønn, 29 år hos moderen på Bergebakken.

    Marit Pedersd., søster, g.m/Gunder Jakopsen Kaasen. 

    Jøran Pedersd., søster, enke e/Esten Knudsen Fådalen Tynset hovedsogn.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0214-5, 6-1b N.Kåsa. Nord-Østerdal prot.2, fol.397B, 23.02.1833. S.132  1801: 391. 

--------------

 

Marit Olsd. †, enke på Bergebakken. 

    Peder Knutsson, sønn, 33 år ugift hjemmeværende på arvetomten Bergebakken.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0301-1, 7-3 Smedplass. Østerdalen prot.6, fol.182A, 12.07.1791. S.137  1801: 432. 

----------------------

 

Berit Olsd. †, sidstleden 3 pintsedag ved døden afgik. 

Gunder Jakopsson, ektemann, tilsammen avlede 2de børn:

    Jakop Gundersson, sønn, 3 år, V:(halv) fastermand Simen Olsen Storstejgen (7-85).

    Gjertrud Gundersd., datter, 6 år, V:moderbroder Lars Olsen Civilhougen ved Strømmen (4-26).

Vurderingsmenn: Esten Olsen og Tore Larsen begge fra Storsteigen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0302-1, 7-12 Skomakermoen. Østerdalen prot.1, fol.262A, 14.06.1773. S.140  1801: 431.

-------------------------- 

 

Kirsti Eriksd. †, døde sidstl. den 30te Januarii, paa den part gaarden Stor Steigen som kaldes Stejgmoen.

Simen Simensson, enkemann, far Simen Avlesen og broder Avle Simensen.

    Sigrid Simensd., datter, 4 ½ år, V:faderen.

Vurderingsmenn: Ole Jonsen Lille Steigen og Jon Olsen Sørhuus.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0302-2, 7-12 Skomakermoen. Østerdalen prot.9, fol.11A, 23.11.1802. S.140  1801: 431. 

-------------------------- 

 

Simen Simensson †, forrige maaned ved døden afgik..

Kirsti Eriksd., hustru fra første ekteskap, død, forlengst afdød.

Marit Taraldsd., enke.

    Sigrid Simensd., datter, gift med/Simen Jonsen og boende paa en plads Lien her i sognet.

-

    Ola Simensson, sønn, 23 år, V:farens søskenbarn Simen Olsen Storsteigen (7-85).

    Kirsti Simensd., datter, 20 år, V:farens søskenbarn Simen Olsen Storsteigen (7-85).

Vurderingsmenn: Petter Larsen Søbye og Avle Hansen Lille Steien.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0303-1, 9-2 Taraldstea. Solør og Odalen sorenskriveri, protokoll 1, Vinger, Grue, Hof, 1772-1774, fol.164a, 18.10.1770.

Pladsen Steimoen beliggende under gaarden Store-Steigen i Lille Elvedalens annex og Tøndset præstegield, af den afdøde mand opryddet og bebygt,

----------------------- 

 

Tarald Erichen (P-506) † som for ungefær 3 ½  aar siden skal være død,

effterladte og igienlevende encke Ingeborg Pedersdotter (P-507), deres barn:

1: Erich Taraldsen, 27 aar.

2: Peder Taraldsen, 22 aar,

3: Gyring Taralsdotter (P-253) gift med Arne Thoresen (P-252) Steigen,

4: Anne Taralsdotter gift med Peder Frandsen paa Friderichsgaves værk,

5: Marit Taraldsdotter, 25 aar, hiemmeværende.

Vurderingsmenn Erich Jonsen Lien og Ingebret Thoresen Faaset.

(Skiftekort formue 108-1-20 gjeld 175-2-4).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0304-1, 7-19 Steimosteen. Østerdalen prot.9, fol.414B, fredagen 28.03.1806. S.144  1801: 440. 

-------------------------

 

Peder Olsson, enkemand.

Mille Olsd. †, pladsen Steigmoen, for kort tiid siden ved døden afgangne kone. 

    Erik Pedersson, sønn, 18 år, V:faderen.

    Jon Pedersson, sønn, 15 år, V:mostersmann Ole Avlesen Brandvold (4-47).

    Peder Pedersson, sønn, 11 år, V:Johan Larsen Stejgen (20-28).

    Iver Pedersson, sønn, 8 år, V:sødskendebarn Ole Avlesen Lillesteigen (9-17).

    Sigrid Pedersd., datter, 12 år, V:faderen.

Vurderingsmænd og skiftevidner Lars Olsen Næstebye yngre, Arne Thoresen Steigen, Johan Larsen Steigen og Avle Larsen Sandeggen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0304-2, 7-19 Steimosteen. Nord-Østerdal prot.2, fol.208B, 16.09.1831 på Gulløimoen. S.144  1801: 440. 

-------------------------

 

Peder Pedersson †, på Gulløimoen 3 barn enke Kari Larsd. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0305-1, 7-13,14 Steimoen. Østerdalen prot.4, fol.336A, 05.02.1784. S.148  1801: 426. 

-------------------------

 

Marit Larsd. †, novembr sidstl. ved døden afgik, Olas siste hustru.

Ola Simensson, ektemann, svoger Embret Madsen Foldmoen, bror Knud Knudsen død, sammen avlede børn:. 

    Simen Olsson, sønn, 28 år gift.

    Lars Olsson, sønn, 25 år i tieneste hos Ole Jonsen Smelter ved Fridrich Gaves Kaabberværk.

    Esten Olsson, sønn, 20 år, V:ældste broder Simen Olsen.

    Kari Olsd., datter, 30 år ligesaa i tieneste hos bemeldte Ole Jonsen, V:mostermand Ole Jonsen Smelter (26-1).

    Marit Olsd., datter, 23 år, V:søskendebarn (morbror) Ole Larsen Næstestebye yngre (11-1).

    Jøran Olsd., datter, 17 år, V:ligenær beslægtede Lars Olsen Næsteby (11-8). 

- 

Olas første hustru, Gjertrud Estensd., død, nevnt som Evensd. og Estensd.

    Kirsti Olsd., datter, nevnt som Kari, gift med Lars Olsen Storsteigen.

    Ingrid Olsd., datter, gift med Tron Olsen Eggen.

Vurderingsmenn: Lars Toresen Stor Stejgen og Avle Olsen Lille Steijgen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0305-2, 7-13,14 Steimoen. Østerdalen prot.6, fol.447B, 20.06.1792 Fådalen. S.148  1801: 426.

-------------------------

 

Ola Simensson †, paa gaarden Faadahlen, enkemanden, med døden afgik sidstleden 1te denne maaned.

Gjertrud Estensd., hustru fra 1.ekteskap, død, (7-59).

Marit Larsd., hustru fra 2.ekteskap, død, (7-59). 

    Kirsti Olsd., datter, død, (7-59), 1.ektemann Simend Erichsen Stor Steigen, død og enkemann Lars Olsson Stor Steigen.

        Erik Simensson, dattersønn, myndig og boende paabemeldte gaard Stor Steigen.

        Gjertrud Simensd., datterdatter, 23 år, værende, hos sin broder Erich Simendsen.

-

        Tollev Larsson, dattersønn, 14 år, hiemmeværende hos enkemanden deres fader.

        Ola Larsson, dattersønn, 11 år, hiemmeværende hos enkemanden deres fader.

        Simen Larsson, dattersønn, 8 år,hiemmeværende hos enkemanden deres fader. 

        Esten Larsson, dattersønn, 3 år,hiemmeværende hos enkemanden deres fader. 

        Kari Larsd., datterdatter, , 18 år,hiemmeværende hos enkemanden deres fader.

        Kirsti Larsd., datterdatter, 5 år,hiemmeværende hos enkemanden deres fader.

    Ingrid Olsd., datter, (7-59), gift med Tron Olsen Strømmen og afreyst til Nordland.

-

    Simen Olsson, sønn, myndig gift boende paa gaarden. 

    Esten Olsson, sønn, myndig gift afreyst til Nordland.

    Kari Olsd., datter, gift med Erich Andersen Foldmoe ved Pladsen i Lille Elvedahlen.

    Marit Olsd., datter, 31 år, tienende hos Ole Jonsen Enget ved Pladsen.

    Jøran Olsd., datter, 25 år, tienende hos Ole Jonsen Enget ved Pladsen.

Vurderingsmenn: Esten Johnsen Faadahlen og Jens Salomondsen Haugen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0305-3, 7-13,14 Steimoen. Nord-Østerdal prot.1, fol.117B, 16.02.1828. S.148  1801: 426.

-------------------------

 

Simen Olsson, levende live, Fådalen.

Gudlaug Eriksd., hustru.

    Ola Simensson, sønn, myndig på gården Fådalen Tynset.

    Marit Simensd., datter, g.m/Ole Pedersen Ejnunden.

    Sigrid Simensd., datter, g.m/Peder Pedersen Barkalden.

    Ingeborg Simensd., datter, ugift hjemme på Stejmoen, V:svoger Peder Pedersen Barkalden (13-5). 

    Goro Simensd., datter, myndig? tjener svoger Peder Barkalden, V:svoger Peder Pedersen Barkalden (13-5).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0305-4, 7-13,14 Steimoen. Nord-Østerdal prot.1, fol.328A, 25.02.1828. S.148  1801: 426.

-------------------------

 

Simen Olsson †, Fådalen, føderådsmann.

Gudlaug Eriksd., hustru, lagverge broder Arne Eriksen Lillevang på Tynset. 

    Ola Simensson, sønn, gift bor på en part av Faadalen i Tynset.

    Marit Simensd., datter, 44 år, g.m/Ole Pedersen Einunden.

    Sigrid Simensd., datter, 42 år, g.m/Peder Pedersson Barkalden.

    Ingeborg Simensd., datter, 38 år ugift hjemmeværende, V:Ole Thoresen Kjølle (1317).

    Goro Simensd., datter, 29 år, g.m/Jens Pedersen Barkalden. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0305-5, 7-13,14 Steimoen. Nordre Østerdalen Skifteforhandlingsprotokoll, 1847-1861, fol.250a, 19.09.1856.

Skancke, Lille-Elvedalen, (og skifteutlodning 1847-1858, fol.320b, 07.04.1858)

----------------------

 

Reqvirenten hytteskriver Fredrik Skancke (O-122) og

sidst afdøde hustrue Marit Olsdatter †, deres barn:

1: Ole Skancke, boende paa Steimoen, 25 ½ aar,

2: Martin Skancke hos faderen paa Steimoen, født den 31.12.1840, umyndig, v:gaardmand Lars Simensen Steien

3: Ragnhild, gift med John Haagensen Sivilhoug der er 24 aar, hans kurator faderen Haagen Olsen Sivilhaugen,

4: Marit gift med Peder Jacobsen Tronslien som er 27 aar,

5: Marie gift med Hans Olsen Tomter af Dovre der har fyldt sit 25 aar.

Fredriks barn med første hustrue Ragnild Tronsdatter (O-123) †:

1: Bygmester Tron Skancke, paa Røraas, 49 aar,

2: Peder Skancke boende ved Drevsjøhytte i Reendalen, 40 aar,

3: Juditte (O-61) gift med Engebret Torbersen (O-60) Fløtningen der er 60 aar, for tiden opholder sig ved Drevsjøhytte

4: Elisabet gift med Carl Edvard Aas hytteskriver ved Eidets hytte i Aalen der er 40 aar,

5: Fredrike Skancke gift med Simen Johnsen Jerkind i Dovre der er 36 aar.

(Skiftekort brutto 10385-2-4 netto 9236-4-20).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0306-1, 5-1 Husommoen. Nord-Østerdal prot.2, fol.217B, 02.10.1830. S.164  1801: 446. 

----------------------

 

Tore Olsson, levende live. 

Ragnild Olsd., hustru.

    Ingeborg Toresd., datter, 35 år, g.m/Esten Husom her i bygden.

    Ola Toresson, sønn, 32 år gift 2 små barn.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0306-2, 5-1 Husommoen. Nord-Østerdal prot.2, fol.507B, 16.10.1833. S.164  1801: 446. 

----------------------

 

Tore Olsson †,  enkem., svogre Nils E. Odden/Kristoffer E. Dalen. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0308-1, 7-26 Jordet. Østerdalen prot.4, fol.560A, 14.06.1785. S.183  1801: 438.

-------------------- 

 

Lars Toresson, levende live med hustruen, Storsteigen.

Goro Toresd., hustru, ægtefolkes børn:

    Tore Larsson den ældre, sønn, 30 år, gift skal overta garden.

    Tore Larsson den yngre, sønn, 27 år.

    Marit Larsd., datter, 19 år?, V:broder Tore den ældre.

    Jøran Larsd., datter, 16 år, V:faderbroder Arne Toresen Storstejgen (7-40). 

    Goro Larsd., datter, 10 år?, V:broder Tore den ældre.

Vurderingsmenn: Ole Erichsen Sørhuus og Ole Larsen Næstebye.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0308-2, 7-26 Jordet. Nord-Østerdal prot.1, fol.101A, 10.06.1824. S.183  1801: 438.

-------------------- 

 

Tore Larsson, levende live far Lars toresen.

Ingeborg Jakopsd., hustru.

    Jakop Toresson, sønn, 35 år gift.

    Goro Toresd., datter, 28 år, g.m/Ole Olsen qveberg. 

    Anne Toresd., datter, 26 år ugift, V:Jon (Johan?) Larsen Steien (0399). 

    Tore Toresson, sønn, 23 år, V:Ole Olsen Kveberg (12-1).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0309-1, 7-38 Husan. HF2118, Solør og Østerdal prot.10, fol.306B, 02.11.1751. S.190  1801: 427. 

-------------------

 

Marit Olsd. †, død 1te april indværende aar.

Tore Olsson, enkemann, huusmandsplatzen Steensbacken plads under gaarden Store- og Lille Steyen; sammenavlede 3 børn:

    Ola Toresson, sønn, 15 år, hjemme, V:faderen.

    Marit Toresd., datter, 27 år, hjemme, V:søskenbarn Ole Jonsen Lille Steigen (9-17).

    Goro Toresd., datter, 22 år, hjemme, V:søskenbarn (!) Ole Pedersen Sørhuus (10-1).

Vurderingsmenn: Tore Olsen Sandbacken og Morten Olsen Sandmoen.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0309-2, 7-38 Husan. Østerdalen prot.4, fol.574B, 14.06.1785. S.190  1801: 427. 

-------------------

 

Ingeborg Olsd. †, for 1 aars tid siden ved døden afgik, huusmandspladsen Husum beliggende under gaarden Storsteigen..

Anders Arnesson, ektemand, udi ægteskabet tilsammen avlede børn:

    Ola Andersson, sønn, 26 år.

    Arne Andersson, sønn, 19 år i tiener hos Avle Pedersen Folden, V:sødskende barn Esten Olsen Storsteigen (7-66).

    Berit Andersd., datter, V:broder Arne.

Vurderingsmenn Ole Erichsen Sørhuus og Ole Larsen Næstebye.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0309-3, 7-38 Husan. Østerdalen prot.10, fol.133B, Husum under gaarden Stor Steigen, 21.04.1808. S.190  1801: 427.

-------------------

 

Ola Andersson, enkemann.

Marit Jonsd. †, død for kort tid siden.

    Ingeborg Olsd., datter, 16 år, V:faderen.

Vurderingsmenn Petter Søebye og Morten Olsen Kiereng, samt Lars Olsen Næstebye ældre og Lars Olsen Næstebye yngre.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0310-1, 8-1 Skredderstuen (8-1). Solør og Østerdal prot.11A, fol.2B, 06.11.1753. S.194  1801: 443.

--------------------------------

 

Sigrid Sjurdsd. †, død sidstleden vaar

Simen Torgeirsson, enkemann, huusmandsplads strax norden for Storsteigens jorde, under gaarden Stor- og Lille Steigen.

Deres ægteskabet sammen avlede børn:

    Ragnild Simensd., datter, 28 år, g.m/Halsteen Simensen tilholdene her på pladsen.

    Ingeborg Simensd., datter, 23 år, V:søskenbarn Siwer Estensen Qveberg (12-18).

    Anne Simensd., datter, 20 år tienende paa gaarden Qveberg hos Ole Erichsen, V:søstermann Halsteen Simensen (8-1).

    Gjertrud Simensd., datter, 16 år, i Folds Pladsen tienende, V:faderen.

Vurderingsmenn: Simen Avlesen Storsteigen og Erich Olsen Storsteigen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0310-2, 8-1 Skredderstuen (8-1). Østerdalen prot.1, fol.298A, 14.06.1773. S.194  1801: 443. 

--------------------------------

 

Ragnild Simensd. †, død sidstl. Febr, pladsen Hougen u/Storsteigen.

Halsten Simensson, enkemand, sammenavlede datter:

    Berit Halstensd., datter, 10 ½ år, V:faderen.

Vurderingsmenn: Ole Jonsen Lille Steigen og Ole Jonsen Sørhuus.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0312-1, 7-40 Ola. HF2114, Solør og Østerdalen sorenskriveri, protokoll 5, 1735-1738, fol.303A, 07.10.1737. 

Stor-Stejgen i Lille Elfvedalen annex til Tøndset præstegield.

-----------------

 

Marit Arnesdaatter (M-923) † og

igienlefvende ægtemaege Erich Olssøn (M-922), deres barn:

1: Arne Erichssøn 40 aar.

2: Marit Erichsdaatter (M-461) som har Ole Pedersøn (M-460) Storstejgen til ægte.

3: Sirj Erichsdaatter 30 aar, v:broder Arne.

4: Berthe Erichsaatter. gifft med Haldor Simonsøn Bougen.

Vurderingsmenn: Joen Olssøn Lille-Steigen og Erich Olssøn Store Steigen.

(Skiftekort brutto 98-1-22 netto 64-0-18).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0312-2, 7-40 Ola. HF2118, Solør og Østerdal prot.9, fol.832B, 20.05.1750. S.202  1801: 437. 

-----------------

 

Arne Eriksson, levende live.

Gudlaug Pedersd., hustruen, til sammen 5 avlede børn:

    Peder Arnesson, sønn, 25 år gifft og værende hiemme hos forældrene.

    Lars Arnesson, sønn, 24 år, hiemme hos forældrene, V:broder Peder.

    Erik Arnesson, sønn, 23 år, hiemme hos forældrene, V:faderen.

    Anders Arnesson, sønn, 21 år, hiemme hos forældrene, V:faderen.

    Arne Arnesson, sønn, 15 år, hiemme hos forældrene, V:broder Peder.

Vurderingsmenn: Erich Olsen Store Steigen Hans Pedersen Lille Steigen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0312-3, 7-40 Ola. Østerdalen prot.1, fol.232A, 15.06.1773. S.202  1801: 437.

-----------------

 

Kari Mortensd. †, død sidste 10 febr.

Peder Arnesson, enkemand, Foreldre A. Erichsen/Gullov P. Brødre Lars og Erik, sammenavlede børn:. 

    Arne Pedersson, sønn, myndig gift, på arvetomten.

    Morten Pedersson, sønn, 23 år.

    Erik Pedersson, sønn, 12 år.

    Gudlaug Pedersd., datter, 21 år. 

    Ingeborg Pedersd., datter, 18 år.

    Goro Pedersd., datter, 15 år.

Vurderingsmenn: Ole Jonsen Lill Steigen og Jon Olssen Sørhuus.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0313-1, 7-59 Norsa. HF2112, Solør og Østerdal prot.3, fol.4B, 09.02.1717. S.205  1801: 444. 

-------------------

 

Esten Rolandsson †.

Ingrid Kristoffersd., enke, far Kristoffer Pedersen Bogen, sammenavlede piige børn:. 

    Marit Estensd., datter, V:Avle Simensson Steegen (7-85).

    Gjertrud Estensd., datter, V:Peder Olsson Steegen (7-66).

    Sigrid Estensd., datter, V:Erik Olsson Steegen (7-40).

Vurderingsmenn: Afle Simonsen Steigen og Peder Olsen Steigen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0313-2, 7-59 Norsa. HF2117, Solør og Østerdal prot.9, fol.460A, 25.11.1748. S.205  1801: 444.

-------------------

 

Gjertrud Estensd. †, død 23.05 sidstleden. 

Ola Simensson, enkemann, Embret Madsen Foldmoen er svoger og svigerfar er Tollef Nielsen Stor Steigen.

Tilsammenavlede 3 børn:

    Esten Olsson, sønn, 8 år, V:faderen.

    Kirsti Olsd., datter, 5 år, V:(halv)fader broderen Erich Halvorsen Bougen (16-1).

    Ingrid Olsd., datter, 3 år, V:mostermand Ingebret Madsen Folds Pladts eller Folmoen (28-4).

Vurderingsmenn: Simen Avlesen og Erich Olessøn Stor Steigen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0313-3, 7-59 Norsa. Østerdalen prot.1, fol.255B, 15.06.1773. S.205  1801: 444.

-------------------

 

Simen Eriksson †, død 25.februar.

Kirsti Olsd., enke, sammen avlede 4 børn:.

    Erik Simensson, sønn, 8 år, V:moderens (halv)søskenbarn Ole Erichsen Bougen (16-1).

    Ola Simensson, sønn, 6 år, V:3die leed beslægtedekt.(hvordan?) Lars Torsen Storsteigen (7-26).

    Gjertrud Simensd., datter, 4 år, V:moderens søskenbarn Iver Haldorsen Bougen (16-11). 

    Brynhild Simensd., datter, 1 år, V:Esten Torsen (Olsen) Stor Steigen (7-66).

Vurderingsmenn: Ole Jonsen Lille Steigen og Jon Olsen Sørhuus.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0313-4, 7-59 Norsa. Østerdalen prot.5, fol.329A, 20.11.1787 også for søster Brynhild. S.205  1801: 444.

-------------------

 

Ola Simensson †, myndling, Lars Torsen Storsteigen (7-26) har vært verge.

Brynhild Simensd. †, søster, død, myndling, Esten Olsen (7-66) Storsteigen har vært verge. 

    Kirsti Olsd., mor, g.m/Lars Olsen, og med ham boende herpaa Storsteigen.

    Erik Simensson, broder, 22 år, V:moderens (halv)søskenbarn Ole Eriksen Bougen (16-1).

    Gjertrud Simensd., søster, 18 år, V:mostermann (morens fastermann) Lars Pedersen (18-3) Neebye.

Simen Eriksson, far, død, tidligere, var g.m/moren til barna, hans avdøde brødre Peder E. (7-54) og Esten E. (7-54).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0313-5, 7-59 Norsa. Østerdalen prot.6, fol.153B, 18.09.1790. S.205  1801: 444. 

-------------------

 

Kirsti Olsd. †, sidstleden julii maaned ved døden afgik, far Ole Simensen Storsteigen.

Simen Eriksson, ektemann død, hans huustrues (sted)moderfader Tollef Nielsen for 9 aar siden ved døden er afgangen.

Lars Olsson, ektemand, brødre Lars Olsen Blæsterdalen moderen Kari Larsdaatter, og bror Tron Olsen. 

    Erik Simensson, sønn, 26 år, afdøde faderbroder Esten Erichsen og Peder Erichsen, afdøde sødskende Ole og Brynild.

    Gjertrud Simensd., datter, 21 år ugifft, V:3die leeds beslægtede Simen Olsen Storsteigen (0315?).

-

    Tollev Larsson, sønn, 12 år, V:faderen.

    Ola Larsson, sønn, 10 år, V:faderen.

    Simen Larsson, sønn, 7 år, V:faderen.

    Esten Larsson, sønn, 1 år, V:faderen.

    Kari Larsd., datter, 16 år, V:faderen. 

    Kirsti Larsd., datter, 3 år, V:faderen.

Vurderingsmenn: Hans Estensen Qveberg og Lars Bersvendsen Sandeggen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0313-6, 7-59 Norsa. Østerdalen prot.6, fol.527B, 20.07.1793 på Nyestæd. S.205  1801: 444. 

-------------------

 

Gjertrud Simensd. †, , myndling, sidstleden 9de april ved døden er afgangen hos hendes stiffader Lars Olsen paa Storsteigen.

    Erik Simensson, fuldbroder, 29 år.

-

    Tollev Larsson, halvbroder, 15 år, V:fader Lars Olsen.

    Ola Larsson, halvbroder, 13 år, V: fader Lars Olsen.

    Simen Larsson, halvbroder, 10 år, V: fader Lars Olsen. 

    Esten Larsson, halvbroder, som efter halvsøsteren Giertrud Simensdatters død ligeledes ved døden er afgangen.

    Kari Larsd., halvsøster, 19 år, er ugift. V: fader Lars Olsen. 

    Kirsti Larsd.,halvsøster, 6 år, V: fader Lars Olsen.

Avdødes foreldre er avdøde Kierstii Olsdatter og Simend Erichsen Storsteigen,

og hennes verge var dannemand Simend Olsen Storsteigen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0313-7, 7-59 Norsa. Østerdalen prot.11, fol.587A, 24.02.1817. S.205  1801: 444.

-------------------

 

Lars Olsson †.

Kirsti Olsd., hustru, død. 

    Kari Larsd., datter, 42 år ugift, V:søskenbarn Ole Larsen blesterdal (17-1).

    Tollev Larsson, sønn, 38 år ugift.

    Kirsti Larsd., datter, 30 år ugift, V:husmann Ole Andersen husom (7-38).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0313-8, 7-59 Norsa. Østerdalen prot.12, fol.162B, 19.04.1819. S.205  1801: 444.

-------------------

 

Erik Simensson †.

Goro Semmingsd., hustru.

    Kirsti Eriksd., datter, 20 år, V:Tollef Larsen Steigen (7-59).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0313-9, 7-59 Norsa. Nord-Østerdal prot.1, fol.1B, 20.03.1823. S.205  1801: 444.

-------------------

 

Erik Simensson, død ektemann.

Goro Semmingsd. †, enke 5 barn, g.m/Esten Estensen. 

    Kirsti Eriksd., datter, 24 år, V:Jon Jonsen kveberg (12-10).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0314-1, 7-66 Borsa. HF2112, Solør og Østerdalen sorenskriveri, protokoll 3, 1716-1725, fol.256A, 25.05.1720.

Store Steigen i Lille Elvedallens annex.

-------------------

 

Peder Olsson (M-920) †,

igienlevende qvinde Ingeborg Erichsdaatter (M-921), deres barn:

1: Ole Pedersen (M-460) 12 aar, v:Afle Olsen Skallet.

2: Anne Pedersdaatter 19 aar, v:Afle Olsen Skallet.

3: Brynild Pedersdaatter 15 aar, v:Ole Ericksen Steegen.

4: Marit Pedersdaatter 9 aar, v:Ole Ericksen Steegen.

Vurderingsmenn: Afle Simensen Steegen og Erick Olsen Steegen.

(Skiftekort brutto 85-3-4 netto 80-0-12).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0314-2, 7-66 Borsa. Solør og Østerdalen sorenskriveri, protokoll 12, 1757-1764, fol.1313A, 29.10.1762. 

Storsteigen beliggende i Lille Elvedallen annex.

-------------------

 

Ole Pedersen (M-460) og

huustrue Marit Ericksdaatter (M-461), levende live, deres barn:

1: Esten Olsen (M-260) 26 aar.

2: Peder Olsen 18 aar, v:broder Esten.

3: Ingeborg Olsdaatter, 23 aar gift med Ole Toresen huusmanden under gaarden Storsteigen.

4: Marit Olsdaatter 20 aar, v:sødskendebarn Lars Olsen Storsteigen.

Vurderingsmenn: Erich Olsen Steigen og Jon Olsen Sørhuus.

(Skiftekort brutto 341-3-12 netto 328-2-8).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0314-3, 7-66 Borsa. Østerdalen prot.12, fol.232B, 03.05.1819. S.208  1801: 442.

-------------------

 

Ola Estensson, ektemann.

Ragnild Haldosd. †, (døde 1807).

    Esten Olsson, sønn, 30 år enkemann. 

    Haldo Olsson, sønn, 28 år gift.

    Berit Olsd., datter, 26 år ugift, V:Avle Larsen Bougen eller Sandeggen (20-28).

    Peder Olsson, sønn, 23 år ugift, V:broder Esten. 

    Simen Olsson, sønn, 21 år artillerist i Tr.heim hos hr kaptein kyller, V:Esten Olsen Strømmen (0199).

    Marit Olsd., datter, 19 år, V:Erik Haagensen Eggen (48-1). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0315-1, 7-85 Nystu'u. HF2113, Solør og Østerdal prot.5, fol.19B, 31.10.1735 Prestegården Tyl S.211  1801: 434.

---------------------

 

Mille Simensd. †

Otter Toresson, enkemann, Hans bror er Esten Toresson Lund.

    Avle Simensson Storsteien, broder (7-85).

    Ola Simensson Brandvold, broder (4-30).

    Peder Simensson Sørhus, broder (10-1).

    Barbro Simensd., søster, enke etter Ola Ottersson Øverbye.

    Sigrid Simensd., søster, g.m/Simen Pedersen Strømmen (2-12).

Vurderingsmenn: Brynild Thoresøn Grafven og Peder Ingebretsøn Olsberg.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0315-2, 7-85 Nystu'u. HF2114, Solør og Østerdalen sorenskriveri, protokoll 5, 1735-1738, fol.305a, 08.10.1737.

Stor Steijgen i Lille Elfvedahlen annex.

---------------------

 

Karj Simonsdaatter (N-479/M-925) † og

efteladte ægtemaege Awle Simonsøn (N-478/M-924), deres barn:

1. Simon Aflesøn (M-462), 34 aar,

2: Marit Aflesdaatter har Ole Olssøn Brandvold til ægte,

3: Karj Aflesdaatter, gifft med Peder Christophersøn Baugen,

4: Sigrj Aflesdaatter, hafvende Ole Joenssøn Lille Stejgen til ægte,

5: Brynild Aflesdaatter, 28 aar, v:paarørende dannemand Simen Pederssøn Strømmen,

6: Kirsten Aflesdaatter (N-239), 23 aar, v:broder Simen.

Vurderingsmenn: Lars Olssøn Næstebye og Tollef Nielssøn Store Stejgen.

(Skiftekort brutto 93-3-6 netto 74-1-16).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0316-1, 7-54 Nordistu'u. HF2119, Solør og Østerdal prot.10C, fol.753A, 06.06.1753. S.215  1801: 436.

------------------------

 

Erik Olsson, levende live. 

Brynhild Olsd., hustruen, (Ragnild/Brynhild i skiftet), far Ole Erichsen, gården var hennes foreldres odelsgods, deres barn:

    Ola Eriksson, sønn, 27 år.

    Simen Eriksson, sønn, 25 år. 

    Esten Eriksson, sønn, 17 år, V:broder Ole.

    Peder Eriksson, sønn, 14 år tiener paa gaarden Barchalden, V:moderens søskenbarn Avle Andersen Barchalden (13-1).

    Erik Eriksson, sønn, 11 år, V:faderen.

    Marit Eriksd., datter, 30 år, V:søskenbarn Peder Jonsen Folsøyen (23-32).

Vurderingsmenn: Arne Erichsen Stor Steigen og Ole Jonsen Sørhuus.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0316-2, 7-54 Nordistu'u. Østerdalen prot.4, fol.295A, Steigmoen, 15.04.1784. S.215  1801: 436.

------------------------

 

Peder Eriksson Skoemager †, ungkar hos opsidderen Ole Simensen, sidstl. 27de feb ved døden afgik.

    Ola Eriksson, bror, myndig og boende paa gaarden Storsteigen.

    Erik Eriksson, bror, myndig og boende paa pladsen Steigmoen. 

    Simen Eriksson, bror død, g.m/nu levende enke Kirsti Olsd. (7-59). 

        Erik Simensson, brorsønn, 18 år, tiæneste hos Avle Olsen Lille Steigen, V:mors (½)søskenb. O Erichsen Bougen (16-1).

        Ola Simensson, brorsønn, 15 år, V:3die leed beslægtede (hvordan?) Lars Torsen Storsteigen (7-26).

        Gjertrud Simensd., brordatter, 3 år!,,V:mostermann(morens ½søskenbarnsmann) Lars Pedersen Neebye (Tynset). 

        Brynhild Simensd., brordatter, 12 år, V:Esten Olsen Storsteigen (7-66). 

    Marit Eriksd., søster, myndig hos broren Ole E. Storsteigen, V:beslægtede P. Jonsen Fosøyen garmager Melengen (23-32).

Vurderingsmenn: Lars Toresen Storsteigen og Avle Olsen Lille Steigen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0316-3, 7-54 Nordistu'u. Østerdalen prot.11, fol.243A, 12.10.1813. S.215  1801: 436. 

------------------------

 

Tore Olsson †, død sistleden 3.oktober.

Anne Toresd., hustru.  

    Marit Toresd., datter, 13 år.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0316-4, 7-54 Nordistu'u. Nord-Østerdal prot.1, fol.315A, 04.04.1827. S.215  1801: 436.

------------------------

 

Tore Olsson, ektemann død.

Anne Toresd. †, g.m/Erik Iversen som lever.

    Marit Toresd., datter, 27 år tjener Johan Steigen, V:Paul Hansen Brandvold (4-72).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0317-1, 9-1 Vetlsteia n., HF2116, Solør og Østerdalen sorenskriveri, protokoll 8, 1742-1747, fol.414a, 15.06.1744.

Lille Steien udi Lille Elvedalen annex til Tønset præstegield.

------------------------

 

Afle Olsen (K-210/N-474)død 20.06.1742 (!),

igienlevende enke Marit Erichsdatter (K-211/N-475) deres barn:

1: Erik Aflesen, 16 ½ aar, v:farbror Jon Olsen Eggen,

2: Anne Aflesdatter, 21 aar havende Hans Pedersen Udbye til egte,

3: Berit Aflesdatter, 20 aar, v:farbror Esten Olsen Rye,

4: Brynild Aflesdatter (N-237), 18 aar, v:farbror Semmund Olsen Grimsboen,

5: Ingebor Aflesdatter, 14 aar, v:morbror Ole Eriksen Qveberg,

6: Kirsti Aflesdatter, 9 aar, v:morbror Simen Eriksen Qveberg,

7: Marit Aflesdatter (K-105) 6 aar, v:mostermanden Peder Haldorsen Holen.

Vurderingsmenn: Jon Olsen Lille Steien og Simen Avlesen Stor Steigen.

(Skiftekort brutto 123-2-10 netto 30-0-9).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0317-2, 9-1 Vetlsteia n. Solør og Østerdal prot.12A, fol.428A, 03.10.1759. S.218  1801: 450.

------------------------

 

Hans Pedersson †, død 19de juny sidstleden.

Anne Avlesd., enke, sammen avlede 7 børn:

    Avle Hansson, sønn, 12 år, V:morbror Erik Avlesen Lille Steigen (10-1).

    Peder Hansson, sønn, 10 år, V:farbror Mathias Pedersen Nordre Leet og Faaset. 

    Esten Hansson, sønn, 3 ½ år, V:moderens søstermann Ole Larsen Næstebye (11-8). 

    Hans Hansson, sønn, 1 år, V:farbror Ole Pedersen Brandsnes (59-7).

    Marit Hansd., datter, 14 år, V:moderens søstermann Peder Nilsen Brandsnes (59-1).

    Marit Hansd., datter, 8 år, V:moderens søskenbarn Avle Semmundsen Foldahl (55-22).

    Berit Hansd., datter, 5 ½ år, V:moderens søskenbarn Haldor Pedersen Hoelen (54-4).

Vurderingsmenn: Ole Simonsen Storsteigen og Peder Arnesen ibd.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0317-3, 9-1 Vetlsteia n. Østerdalen prot.3, fol.204B, 15.10.1777. S.218  1801: 450. 

------------------------

 

Hans Pedersson, tidligere avdød ektemann.

Anne Avlesd., levende live.

Jon Jonsson, ektemann.

    Avle Hansson, sønn, 30 år.

    Peder Hansson, sønn, 28 ½ år, i tieneste hos Haagen Pedersen Tømmerøyen.

    Esten Hansson, sønn, 22 år, V:mostermann Ole Larsen Næstebye den ældre (11-8).

    Marit Hansd., datter, den ældre g.m/Erich Erichsen Steigmoen.

    Marit Hansd., datter, 26 år, yngre, V:beslektede (mostermann) Peder Nielsen Bransnæs (59-1). 

    Berit Hansd., datter, 24 år, V:likeledes beslektede (mors søskenb) Haldor Pedersen Hoelen (54-4).

-

    Jon Jonsson, sønn, 13 år, V:fastermann Ole Larsen Næstebye den yngre (11-1).

    Jøran Jonsd., datter, 10 ½ år, V:fastermann Ole Larsen Næstebye den yngre (11-1).

Vurderingsmenn: Lars Larsen Næstebye og Lars Olsen Storsteigen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0317-4, 9-1 Vetlsteia n. Østerdalen prot.11, fol.99A, 27.12.1811. S.218  1801: 450. 

------------------------

 

Avle Hansson †, død sistleden 28 november.

Kari Olsd., hustru.

    Anne Avlesd., datter, 33 år, g.m/Esten Olsen kveberg.

    Jon Avlesson, sønn død, datter kari 4 1/2 år form.Tore Larsen Storsteigen. 

    Hans Avlesson, sønn, 25 år.

    Kirsti Avlesd., datter, 24 år ugift, V:Lars Olsen Nesteby de. (11-8).

    Marit Avlesd., datter, 21 år, V:svoger Esten Olsen Kveberg (12-53).

    Kari Avlesd., datter, 18 år, V:Tore Arnesen Storsteigen (7-40).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0317-5, 9-1 Vetlsteia n. Østerdalen prot.11, fol.139B, 03.10.1812 på 12-53. S.218  1801: 450.

------------------------

 

Anne Avlesd. †, på 12-53 Nordfetta, g.m/Esten Olsen, bror Hans A. lillesteigen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0317-6, 9-1 Vetlsteia n. Østerdalen prot.12, fol.350B, 19.02.1821. S.218  1801: 450.

------------------------

 

Avle Hansson, ektemann, død 1811.

Kari Olsd. †.

    Anne Avlesd., datter død, 6 barn, g.m/Esten Olsen kveberg. 

    Jon Avlesson, sønn død, datter kari 5 år hos stefar Jon Carlsen Strømmen. 

    Hans Avlesson, sønn, 34 år gift. 

    Kirsti Avlesd., datter, 32 år, g.m/Esten Olsson Kveberg den 1.datters enkemann.

    Marit Avlesd., datter, 28 år ugift tjener Jon Olsen Trøen i Vingelen, V:Esten Olsen kveberg (12-53).

    Kari Avlesd., datter, 26 år ugift hos broder Hans, V:Tore Arnesen Steien (7-40). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0317-7, 9-1 Vetlsteia n. Nord-Østerdal prot.2, fol.136A, 01.09.1831. S.218  1801: 450.

------------------------

 

Kari Olsd., levende live, enke

    Anne Avlesd., datter død. 

    Jon Avlesson, sønn død.

    Hans Avlesson, sønn.

    Kirsti Avlesd., datter, g.m/Esten Olsen Kveberg. 

    Marit Avlesd., datter. 

    Kari Avlesd., datter.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0318-1, 9-17 Vetlsteia s. HF2116, Solør og Østerdal prot.8, fol.417A, 16.06.1744. S.220  1801: 449.

-------------------------

 

Jon Olsson, levende live.

Ingrid Olsd., hustruen, sammenavlede 5 børn:.

    Ola Jonsson, sønn, 30 ½ år.

    Peder Jonsson, sønn, 27 år.

    Ola Jonsson, sønn, 24 år, V:faderen.

    Iver Jonsson, sønn, 21 år, V:broder Ola den eldre.

    Marit Jonsd., datter, 30 år, g.m/Jon Haldosson Strømmen (4-10).

Vurderingsmenn: Lars Olsen Nestebye og Lars Larsen Nestebye.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0318-2, 9-17 Vetlsteia s. Vinger, Grue og Hof prot.1, fol.106A, 25.05.1772. S.220  1801: 449. 

-------------------------

 

Ola Jonsson, levende live. 

Sigrid Avlesd., hustruen, sammenavlede børn:

    Avle Olsson, sønn, myndig og gift.

    Peder Olsson, sønn, 20 år, V:faderen.

    Simen Olsson, sønn, 18 år, V:faderen.

    Goro Olsd., datter, 22 år, V:farbror Ole Jonsen Smelter ved Friderichgaves Kaabber Værck. (26-1). 

Vurderingsmenn: Lars Larsen Nestebye og Jon Olsen Sørhuus.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0401-1, 10-1 Randmæl. HF2117, Solør og Østerdal prot.9, fol.705B, 30.10.1749. S.270  1801: 450.

---------------------

 

Peder Simensson, levende live.

Marit Olsd., hustruen, sammenavlede børn:

    Ola Pedersson, sønn, 30 år.

    Avle Pedersson, sønn, 27 år. 

    Jon Pedersson, sønn, 21 år, V:faderen. 

    Marit Pedersd., datter, 36 år tienende hos Niels Simensen Ween paa Qvægne, V:broder Ola. 

    Brynhild Pedersd., datter, 34 år, g.m/Bergs Arbejderen paa Foldals grube Jens Nielsen.

    Goro Pedersd., datter, 32 år, værende hiemme hos forældrene, V:broder Ola.

Vurderingsmenn: Erich Olsen og Tollef Nielsen Storsteien.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0401-2, 10-1 Randmæl. Solør og Østerdal prot.12A, fol.651A, 07.06.1759. S.270  1801: 450.

---------------------

 

Ola Pedersson †, død 7de Marty sidstl.

Goro Simensd., enke, sammen avled 4 børn:

    Marit Olsd., datter, 14 år, V:faderens søskenbarn Ole Larsen Nestebye (11-8).

    Maren Olsd., datter, 11 år, V:Hendes ...... halvbroder Ole Jonsen Eggen (18-4).

    Mille Olsd., datter, 8 år, V: Faderens søskenbarn Ole Larsen Nestebye (11-8).

    Brynhild Olsd., datter, 6 år, V:moderens halvsøstermann Avle Olsen Brandvold (4-47). 

Avdødes foreldre P. Simensen og Marit Olsd., bror Jon P., bror Avle P. overtar formynderrollen for søster Goro P. 

    Var også formynder for hustruens søster, Mille Simensd. Flatten.

Vurderingsmenn: Erich Olsen Stor Steigen og Erich Olsen Sørhuus.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0401-3, 10-1 Randmæl. Solør og Østerdal prot.12B, fol.775B, 26.07.1761. S.270  1801: 450.

---------------------

 

Mille Olsd. †, Ole Larsen Næstebye var hennes verge. 

    Ola Pedersson, tidligere avdød far.

    Goro Simensd., mor.

    Marit Olsd., søster, 16 år, V:faderens søskenbarn Ole Larsen Næsteby (11-8).

    Maren Olsd., søster, 13 år, V:(moderens) halvbror Ole Jonsen Eggen (18-4). 

    Brynhild Olsd., søster, 8 år, V:moderens halvsøstermann Avle Olsen Brandvold (4-47). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0401-4, 10-1 Randmæl. Vinger, Grue og Hof prot.1, fol.62A, 17.09.1770. S.270  1801: 450. 

---------------------

 

Ola Pedersson, tidligere avdød ektemann, bror Jon P.

Goro Simensd., levende live, enke, lagverge Peder Jonsen Garmaker (23-32), avdød søster Mille S.  

Erik Avlesson, avdød ektemann, død 1769, også skifte etter ham.

    Marit Olsd., datter, g.m/Peder Jonsen, værende her på gaarden. 

    Maren Olsd., datter, 22 år, V:søstermann peder Jonsen. 

    Brynhild Olsd., datter, 17 år, V:Avle Olsen Brandvold (4-47).

- 

    Maren Helgesd., datter, udi ægteskab avlet datter, g.m/Jon Rasmusen Lien.

-

        Brynhild Avlesd. (9-1), hans søster, g.m/Ole Larsen Nestebye. 

        Anne Avlesd. (9-1), hans søster, g.m/Jon Jonsen Lille Steigen. 

        Ingeborg Avlesd. (9-1), hans søster, g.m/Peder Nielsen Brandsnes. 

        Marit Avlesd. (9-1), hans søster, g.m/Haagen Pedersen Tømmerøyen.

Vurderingsmenn: Erich Halvorsen Bougen og Esten Jonsen Qveberg.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0401-5, 10-1 Randmæl. Østerdalen prot.10, fol.114B, 17.10.1807. S.270  1801: 450. 

---------------------

 

Ola Pedersson, enkemann, skjøte tinglest 19. 07.1802 på 5 kalvskind og 1 ½ graaskinds skyld.

Goro Andersd. †, 19de E.m.? ved døden er afgaaet (gravlagt 7.september).

    Peder Olsson, sønn, 14 ½ år, V:faderen.

    Ola Olsson, sønn 4 år, V: Ole Olsen Hansmoen (18-4).

    Jon Olsson, 5 uger, V: Ole Olsen Hansmoen (18-4).

    Marit Olsd., datter, 13 år, V:Jon Jonsen Qveberg (12-10).

Laugrettæsmend Petter Sørbye og Morten Olsen Kiereng, samt Lars Olsen Næstebye yngre og Lars Olsen Næstebye ældre.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0401-6, 10-1 Randmæl. Nord-Østerdal prot.1, fol.338A, 06.10.1828. S.270  1801: 450.

---------------------

 

Ola Pedersson, levende live sønnen Jon O. 21 år i Ibestad, 2g.m/Kari Simensd. 

Goro Andersd., hustru, død 1807.

    Peder Olsson, sønn, 36 år.

    Marit Olsd., datter, 34 år, g.m/Jakop Simensen (Toresen) steien. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0401-7, 10-1 Randmæl. Nord-Østerdal prot.2, fol.145B, 24.06.1831 på 0308. S.270  1801: 450. 

---------------------

 

Marit Olsd. †, på 0308 Jordet 5 barn enkemann Jakop Torsen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0402-1, Randmælplassen. Østerdalen prot.3, fol.478A, 27.11.1780. S.274. 

----------------------- 

 

Erik Jonsson †, død for ongefær.14 år siden, plassen ligger under Jon Olsen Sørhus den yngres’ gård.

Ingeborg Estensd., enke, avdød mor Ingeborg Olsd, sammen avlede 4re pige børn:.

    Kari Eriksd., datter, 26 år, tienende hos Jon Olsen Sørhus den yngre, V:søskenbarn Jon Olsen Sørhuus den yngre (10-8). 

    Ingeborg Eriksd. den ældre, datter, 24 år, tjener Ole Olsen Bergebachen, V:mors søskenbarn O O Bergebachen (4-76).

    Marit Eriksd., datter, 20 år, V:morbror Syver Estensen Qveberg (12-18).

    Ingeborg Eriksd. den yngre, datter, 18 år hos Jon Olsen Sørhus dy., V:mors søskenbarn Ole Jonsen Smelter Pladsen (26-1). 

Vurderingsmenn: Lars Larsen Næstebye og Lars Olsen Storsteigen den ældre.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0403-1, Grindegga. Østerdalen prot.1, fol.300B, 16.06.1773. S.274.

------------------

 

Esten Olsson †, døde sidstl. febr., Grinden u/Sørhuus.

Ingeborg Estensd., enke, sammenavlede 7 børn:

    Esten Estensson, sønn, 20 år, den ældre.

    Jens Estensson, sønn, 19 år.

    Esten Estensson, sønn, 13 å, den yngrer.

    Jørgen Estensson, sønn, 10 år.

    Ola Estensson, sønn, 2 ½ år. 

    Mille Estensd., datter, 8 år.

    Kari Estensd., datter, 6 år.

Vurderingsmenn: Ole Jonsen Lille Steigen og Jon Olsen Sørhuus.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0404-1, 10-8 Haugen. HF2116, Solør og Østerdalen sorenskriveri, protokoll 8, 1742-1747, fol.638a, 13.06.1746.

Sørhuus beliggende i Lille Elvedalens annex.

-------------------- 

 

Joen Erichssøn (N-476) †, døde 25de february sidstleden og

igienlevende qvinde Kari Olsdaatter (N-477), deres barn:

1: Ole Joenssøn (N-238), 33 aar,

2: Erich Joenssøn, 31 aar,

3: Anne Joensdaatter, 23 år, v:broder Ole.

Vurderingsmenn: Thore Olsen Sandbacken og Lars Olsen Nestebye.

(Skiftekort brutto 179-0-7 netto 151-1-12) .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0404-2, 10-8 Haugen. Solør og Østerdalen sorenskriveri, protokoll 13, 1764-1768, fol.440b, 13.05.1767.

Sørhuus i Lille Elvedalens annex

-------------------- 

 

Kirsti Avlesdaatter (N-239)

igjenlevende enkemand Ola Jonsson (N-238), deres barn:

1: Jon Olsen, 19 aar, v:faderen,

2: Avle Olsen, 11 aar, v:faderen,

3: Anders Olsen, 9 aar, v:søskenbarn Carl Simensen Steigen

4: Kari Olsdaatter, 24 aar, v:søskenbarn Avle Olsen Lille Steigen

5: Kari Olsdaatter, 21 aar, v:søskenbarn Esten Olsen Steigen

6: Mille Olsdaatter (N-119), 16 aar, v:3.ledd beslektet Esten Jonsen Qveberg.

Enkemannens bror Erick Jonsen og svoger Haldor Simensen Bougen.

Vurderingsmenn: Lars Larsen Nestebye og Ole Jonsen Lille Stejen.

(Skiftekort brutto 399-2-22 netto 379-1-4).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0404-3, 10-8 Haugen. Østerdalen sorenskriveri, protokoll 2, 1773-1776, fol.183a, 11.04.1775.

Sørhuus i Lille Elvedalen.

--------------------

 

Ole Jonsen (N-238) †, død 20 july næstæfter (etter hustruen)

hustrue Sigri Tronsdr, , død april sistafvigde aar, ingen barn (begge døde 1773!,  ifølge kirkeboka),

tidligere hustrue Kirsti Avlesdr (N-239) †, deres barn:

1: Jon Olsen, 26 aar.

2: Avle Olsen, 17 aar, v:broder Jon,

3: Anders Olsen, 15 aar, v:søskenbarn Carl Simensen Steigen,

4: Kari Olsdr gift med Knud Rasmussen Brandvold,

5: Kari Olsdr den yngre, gift med Simen Knudsen Kaasen,

6: Mille Olsdr (N-119), 23 aar, v:3.ledd beslektede. Esten Jonsen Qveberg.

Sigrids søsken:

1: Arne Trondsson †, Sørgaard i Tyldalen, hans barn:

    a: Tron Arnesen, 13 aar, v:Embret Brynildsen Braaten,

    b: Giertrud Arnesdr, 21 aar, v:Brynild Trondsen Sørgaard,

    c: Brynhild Arnesdr, 20 aar, v:Erich Pedersen Røed,

    d: Sigri Arnesdr, 18 aar, v:Erich Olsen Graven,

    e: Marit Arnesdr, 15 aar, v:Embret Pedersen Hogstad,

    f: Barbroe Arnesdr, 10 aar, v:Ole Brynildsen Hogstad,

2: Erich Trondsen †, huusmand under gaarden Øverbye

    a: Kari Erichsdr, 11 aar, v:faderens søskenbarn Embret Brynildsen Braaten

    b: Giertrud Erichsdr, 8 aar, v:faderens søskenbarn Embret Pedersen Olsberg

    c: Kari Erichsdr den yngre, 6 aar, v:faderens søskenbarn Embret Pedersen Olsberg,

3: Brynild Tronsen, myndig, boende paa Sørgaard,

4: Kari Tronsdr, enke efter Brynild Brynildsen † Graven.

Vurderingsmenn: Jon Olsen Sørhuus og Lars Larsen Næstebye.

(Skiftekort brutto 349-3-17 netto 265-0-6).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0404-4, 10-8 Haugen. Østerdalen prot.11, fol.506B, 23.09.1816. S.275  1801: 452.

-------------------- 

 

Jon Olsson †.

Maren Avlesd., hustru, Nilsd.

    Ola Jonsson, sønn, 33 år gift.

    Avle Jonsson, sønn, 30 år gift i Fr.stad regimentsmed for nordenfj.reg. 

    Anders Jonsson, sønn, 26,5 år.

    Jon Jonsson, sønn, 22 år, V:Lars Olsen Nesteby de. (11-8). 

    Simen Jonsson, sønn, 18,25 år, V:Lars Olsen Nesteby de. (11-8).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0405-1, 10-17 Søstu'u. HF2117, Solør og Østerdal prot.9, fol.703A, 31.10.1749. S.285  1801: 451.

----------------------

 

Ola Jonsson, første avdøde ektemann.

Ingeborg Olsd. †.

Halsten Eriksson, andre avdøde ektemann.

Erik Rolandsson, ektemann.

    Jon Olsson, sønn, 40 år.

    Goro Olsd., datter, 35 år, g.m/Harald Bersvendsen Hogstad.

-

    Kari Halstensd., datter, 31 år, g.m/Ole Olsen dend yngre! boende paa Qveberg.

-

    Ola Eriksson, sønn, 26 år, nu værende hiemme hos faderen.

    Marit Eriksd., datter, 23 år ugift, V:broderen Jon, er ligeleedes hiemme hos faderen.

Vurderingsmenn: Erich Olsen og Tollef  Nielsen Storsteigen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0405-2, 10-17 Søstu'u. Østerdalen prot.3, fol.364A, 20.11.1778. S.285  1801: 451. 

----------------------

 

Jon Olsson den ældre, levende live, tiltrædende alderdom og skrøbelighed, avdød mor Ingeborg Olsd.

Mari Madsd., hustru, sammen avlede børn:

    Erik Jonsson, sønn, myndig og gifft.

    Ola Jonsson, sønn, 32 år.

    Ingeborg Jonsd. den ældre, datter, 26 år, V:broder Erich.

    Ingeborg Jonsd. den yngre, datter, 22 år, V:broder Erich.

Vurderingsmenn: Lars Larsen Næstebye og Lars Olsen Storsteigen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0406-1, 10-18 Jordet. Solør og Østerdal prot.13, fol.442A, 13.05.1767. S.288  1801: 453. 

---------------------

 

Ragnild Larsd. †.

Ola Eriksson, enkemann, halvbror Jon Olsen, sammen avlede eneste barn:

    Ragnild Olsd., datter, V:faderen.

Vurderingsmenn: Lars Larsen Nestebye og Ole Jonsen Steigen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0502-1, Trøa. Solør og Østerdal prot.12B, fol.1168B, 16.04.1762. S.297.  

------------- 

 

Rasmus Larsson †, død 26de february sidstl., huusmandspladsen under gaarden Nestebye, Trøen kaldet.

Sigrid Simensd., enke, sammen avlede 6 børn:

    Lars Rasmusson, sønn, 10 ½ år.

    Anne Rasmusd., datter, 17 år.

    Kirsti Rasmusd., datter, 13 år, værende hos Lars Olsen Bougen.

    Kari Rasmusd., datter, 8 år, hos Jon Knudsen Qveberg.

    Marit Rasmusd., datter, 5 år.

    Marit Rasmusd., datter, 1 ½ år.

Ola Eriksson Bougen g.m/avdøde Lars Larsson Nestebys datter, Anne.

Vurderinsmenn Ole Jonsen og Jon Olsen Sørhuus.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0502-2, Trøa. Østerdalen prot.3, fol.143B, 17.02.1777. S.297.

------------- 

 

Sigrid Simensd. †, enke, død sidstafvigte 23.desember.

Rasmus Larsson, forhen afdøde mand, til sammen avlede børn:

    Kirsti Rasmusd., datter, 28 år tienende hos Jacob Simensen Qveberg, V:(halv)søskenbarn Ole Eriksen Bougen (16-1).

    Kari Rasmusd., datter, 23 år i tieneste hos Jon Simensen Qveberg, V:(halv)søskenbarn Ole Eriksen Bougen (16-1). 

    Marit Rasmusd., datter, 20 år tjener Ole Olsen Qveberg, V:søskenb. Christopher Larsen Næstebye Gulløeøijen (20-34). 

    Marit Rasmusd., datter, 16 ½ år, tj.Ole Larsson d.y.Qveberg, V:søskenb.Christopher Larsen Næstebye Gulløeøijen (20-34).

Lars Larsen Næstebye er barnas søskenbarn.

Vurderingsmenn: Ole Olsen Qveberg og Jon Olsen Sørhuus.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0503-1, 11-8 Utistu'u. HF2119, Solør og Østerdalen sorenskriveri, protokoll 10, 1750-1753, fol.729A, 05.06.1753.

Nestebye beliggende i Lille-Elvedalens annex.

----------------------

 

Lars Olsen (N-472), døde i afvigte vinter effter kyndelsmesse (02.02.1753) og

igienlevende enkeqvinde Kari Olsdaatter (N-473), deres barn:

1: Ole Larsen (N-236) den ældre, 27 aar

2: Ole Larsen den yngre, 21 aar, v:søstermand Ole Simonsen Storsteigen

3: Knud Larsen, 19 aar, v:broder Ole den ældre

4: Marit Larsdaatter den ældre, 29 aar, gifft med Ole Simonsen Storsteigen

5: Marit Larsdaatter den yngre, 25 aar, gifft med Ole Jonsen Lille Steigen.

Vurderingsmenn: Erich Olsen Storsteigen og Ole Jonsen Sørhuus.

(Skiftekort brutto 350-3-9 netto 337-2-14).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0503-2, 11-8 Utistu'u. Østerdalen sorenskriveri, protokoll 4, 1781-1785, fol.216B, 18.06.1783.

Næstebye beliggende i Lille Elvedalen annex.

----------------------

 

Reqvirent Ole Larsen (N-236) den ældre og

hustrue Brynild Avlesdaatter (N-237), levende live, deres barn:

1: Lars Olsen, sønn, 32 aar, gift og er skieløber ved hr capitain von Arentzens Compagnie,

2: Avle Olsen (N-118), 30 aar, gift og boende paa Pladsen,

3: Jon Olsen, 25 aar, ugift,

4: Erich Olsen, 14 aar, v: broder Lars,

5: Kari Olsdaatter, gift med Haldor Jonsen og boende paa een plads ved Strømmen,

6: Marit Olsdaatter, 23 aar, ugift, v:farbror Ole Larsen Næstebye den yngre.

Reqvirentens foreldre nu afgl. Lars Olsen (N-472) og Kari Olsdaatter (N-473).

Vurderingsmenn: Lars Olsen Stor Steigen den ældre og Avle Olsen Lille Steigen.

(Skiftekort brutto 501-3-21 netto 187-1-4).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0503-3, 11-8 Utistu'u. Østerdalen prot.12, fol.221B, 10.01.1820. S.298  1801: 456.

----------------------

 

Lars Olsson, ektemann.

Ingeborg Pedersd. †.

    Ola Larsson, sønn, 35 år gift.

    Peder Larsson, sønn, 33 år gift og bor på Kveberg.

    Knut Larsson, sønn, 30 år gift og bor på Bougen. 

    Ingeborg Larsd., datter, 20 år hjemme, V:morbror Halvor Meleng (23-32).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0504-1, 11-14 Oppistu'u. HF2116, Solør og Østerdalen sorenskriveri, protokoll 9, 1747-1750, folie 64b, 01.06.1747

Nestebye i Lille Elvedalen annex til Tøndset præstegield.

------------------------

 

Lars Larsen (K-428/P-508) †, den 11te septembr nestforgangen aar 1746 ved døden skal være afgangen

enkeqvinden Brynild Christophersdaatter (K-429/P-509) vil opgive sit boe, deres barn:

1: Lars Larsen (P-254), 19 aar, v:farbror Rasmus Larsen Nestebye,

2: Christopher Larsen (K-214), 17 aar, v:sødskendebarn (!) Joen Madsen Foldalen,

3: Anne Larsdaatter, 14 aar, v:farbror Rasmus Larsen Nestebye,

4: Goroe Larsdaatter, 12 aar, v:farens morbror Mads Rasmussen Tondbekgaard,

5: Sirie Larsdaatter, 8 ½ år, v:søskenbarn (!) Simon Pedersen Strømmen.

Ellers nevnes Lars Thoresen som far til avdøde.

Vurderingsmenn: Joen Olsen Lille Steigen og Lars Olsen Nestebye.

(Skiftekort brutto 248-1-15 netto 157-3-18).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0504-2, 11-14 Oppistu'u. Østerdalen sorenskriveri, protokoll 1, 1772-1773, fol.234b, 16.06.1773.

Næstebye i Lille Elvedalens annex til Tøndset præstegield.

------------------------

 

Mille Halvorsdotter (P-255), død sidstl. 5te febr.,

igienlevende mand Lars Larsson (P-254), deres barn:

1: Lars Larsen, 20 aar, v:faderen,

2: Halvor Larsen, 12 aar, v:faderen,

3: Brynhild Larsdtr, 22 aar, v:farbror Christopher Larsen Goløyen,

4: Goroe Larsdtr, 7 (!) aar, v:morbror Hans Halvorsen Strømmen,

5: Ingri Larsdtr (P-127), 8 aar, v:morbror Ole Halvorsen Strømmen,

6: Anne Larsdtr, 7 aar, v:faderen.

Den etterlattes foreldre: Lars Larsen (P-508/K-428) og igienlevende Brynild Christopherersd. (P-509/K-429))

Vurderingsmenn: Ole Jonsen Lille Steigen og Jon Olsen Sørhuus.

(Skiftekort brutto 604-2-12 netto 256-2-4).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0504-3, 11-14 Oppistu'u. Østerdalen prot.5, fol.50B, 13.06.1785. S.301  1801: 455.

------------------------

 

Marit Hansd. †, sidsleden 3de marty ved døden afgik.

Lars Larsson den yngre, enkemann, far Lars Larsen den ældre, sammenavlede børn:

    Lars Larsson, sønn, 5 år, V:faderen.

    Mille Larsd., datter, 7 år, V:faderen. 

    Anne Larsd., datter, 3 år, V:morbror Avle Hansen Lille Stejgen (9-1).

    Sigrid Larsd., datter, 5 mnd, V:morbror Avle Hansen Lille Stejgen (9-1).

Vurderingsmenn: Ole Eriksen Sørhuus og Ole Larsen Næstebye.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0504-4, 11-14 Oppistu'u. Østerdalen prot.11, fol.77A, 22.10.1810. S.301  1801: 455.

------------------------

 

Lars Larsson, levende live, alderdom.

Marit Hansd., hustru, død. 

Ingeborg Arnesd., hustru. 

    Mille Larsd., datter, g.m/Simen Knudsen Kveberg. 

    Lars Larsson, sønn, 30 år i kongens tjeneste. 

    Anne Larsd., datter, g.m/Bersvend Avlesen Foldmo.

    Sigrid Larsd., datter, g.m/Erik Larsen Nesteby.

-

    Gisken Larsd., datter, 17 år, V:Lars Olsen Civilhougen (4-26).

    Jon Larsson, sønn, 16 år, V:beslektede Ole Avlesen Brandvold (4-47).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0504-5, 11-14 Oppistu'u. Østerdalen prot.11, fol.217B, 23.06.1813 på 0924. S.301  1801: 455.

------------------------

 

Anne Larsd. †, på 0924 Ulvplass, død sisl.28/5 1 dtr m/Bersvend Avlesen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0504-6, 11-14 Oppistu'u. Østerdalen prot.11, fol.368A, 02.07.1815. S.301  1801: 455. 

------------------------

 

Lars Larsson, levende live.

Marit Hansd., hustru, død. 

Ingeborg Arnesd., hustru. 

    Mille Larsd., datter, g.m/Simen Knudsen Kveberg. 

    Lars Larsson, sønn, myndig.

    Anne Larsd., datter død, datter Kari 10 år hos far Bersvend Avlesen Foldmo.

    Sigrid Larsd., datter, g.m/Erik Larsen Nesteby.

-

    Gisken Larsd., datter, 23 år, V:Lars Olsen Civilhougen eller Brandvold (4-26).

    Jon Larsson, sønn, 20 år, V:Ole Avlesen Brandvold (4-47).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0504-7, 11-14 Oppistu'u. Østerdalen prot.11, fol.409B, 31.05.1816. S.301  1801: 455.  

------------------------

 

Lars Larsson †. 

Marit Hansd., hustru, død. 

Ingeborg Arnesd., hustru. 

    Mille Larsd., datter, g.m/Simen Knudsen Kveberg. 

    Lars Larsson, sønn, 36 år gift.

    Anne Larsd., datter død, datter kari 11 år hos far Bersvend Avlesen Foldmo.

    Sigrid Larsd., datter, g.m/Erik Larsen Nesteby kjøpt 1/2 del Nesteby av svigerfar.

-

    Gisken Larsd., datter, 24 år ugift hos Lars O. Civilhougen/Brandvold, V:Simen Olsen (knudsen 16-22) Kveberg. 

    Jon Larsson, sønn, 21 år, V:Ole Avlesen Brandvold (4-47).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0601-1, 12-18 Norsa. HF2113, Solør og Østerdal prot.4, fol.325B, 19.05.1732. S.316  1801: 460. 

-------------------- 

 

Ingeborg Olsd. †. (døde 1728)

Esten Sjurdsson, enkemann, sammen avlede fiere børn:.

    Sjurd Estensson, sønn, 14 år, V:faderen.

    Ola Estensson, sønn, 10 år, V:Erik Olsson Kveberg (12-27).

    Iver Estensson, sønn, 5 år, V:faderen. 

    Ingeborg Estensd., datter, 8 år, V:Tore Olsson (7-38).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0601-2, 12-18 Norsa. Solør og Østerdal prot.12A, fol.654A, 02.10.1759. S.316  1801: 460. 

-------------------- 

 

Esten Sjurdsson †, død 24de martii næst forhen. 

Ingeborg Olsd., tidligere avdød hustru.

Ingeborg Pedersd., enke.

    Sjurd Estensson, sønn, 39 år.

    Ola Estensson, sønn, 37 år.

    Iver Estensson, sønn, 33 år.

    Ingeborg Estensd., datter, 35 år, g.m/Erich Jonsen Sørhuus.

-

    Peder Estensson, sønn, 23 år, V:halvbror Iver.

    Marit Estensd., datter, 25 år, V:halvsøstermann Erich Jonsen Sørhuus (10-A). 

    Gudlaug Estensd., datter, 17 år, V:halvbror Siver.

    Marit Estensd., datter, 13 år, V:halvbror Iver.

Vurderingsmenn: Jon Knudsen Qveberg og Ole Larsen Næstebye.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0601-3, 12-18 Norsa. Østerdalen prot.4, fol.203A, 17.06.1783. S.316  1801: 460.

-------------------- 

 

Sjurd Estensson, levende live, avdøde foreldre Esten Syversen og Ingeborg Olsdaatter.

Barbro Simensd., hustru, sammen avlede børn:

    Esten Sjurdsson, sønn, 28 år.

    Simen Sjurdsson, sønn, 20 år, V:søskenbarnsmann Jon Arnesen Øverbye (Tyldalen). 

    Ingeborg Sjurdsd., datter, gift med Haldor Haldorsen Skoemager og boende paa en plads Kollstuen kaldet.

    Brynhild Sjurdsd., datter, 25 år, V:3die leed beslægtede (hvordan?) Peder Jonsen Sørhuus (10-1). 

    Kirsti Sjurdsd., datter, 17 år, V:lige nær beslægtede Peder Olsen Steimoen. 

Vurderingsmenn: Lars Olsen Stor Steigen den ældre og Avle Olsen Lille Steigen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0601-4, 12-18 Norsa. Østerdalen prot.12, fol.356B, 12.06.1821. S.316  1801: 460.

-------------------- 

 

Esten Sjurdsson †, død for en tid siden.

Erika Katarina Kristiansd., hustru.

    Barbro Estensd., datter, g.m/Lars Larsen bougen. 

    Jon Estensson, sønn, 28 år gift og hjemme.

    Kari Estensd., datter, 27 år ugift, V:søstermann Lars Larsen Bougen (20-28).

    Ingeborg Estensd., datter, 24 år, V:Avle Larsen Bougen (20-28).

    Sjurd Estensson, sønn, 23 år ugift, V:(halv)bror Ole Jonsen Eggen (18-4).

    Kristian Estensson, sønn, 21 år ugift, V:Ole Jonsen Eggen (18-4).

-

    Jon Olsson, Død, (18-4), hustruns tidligere ektemann.

        Ola Jonsson, hustruens sønn, 36 år gift bor på Eggen eller Flaten.

        Gudlaug Jonsd., hustruens datter, 34 år, g.m/Erik Eriksen Undset i Rendalen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0601-5, 12-18 Norsa. Nord-Østerdal prot.2, fol.124B, 04.07.1829 på 12-27. S.316  1801: 460.

-------------------- 

 

Sjurd Estensson †, på 12-27 Gammelststuen, hustruens 1.g. J. J. Eggen Tylldalen. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0602-1, 12-2 Kjøllmoen (12-2). HF2118, Solør og Østerdalen sorenskriveri, protokoll 10, 1750-1753, fol.457B, 29.04.1752.

Qveberg i Lille Elvedalens sogn i Tøndset præstegield.

------------------------------

 

Marit Jonsdaatter (M-459) †

igienlevende mand og huusmand Johan Eliæsen (M-458) deres barn:

1: Joen Johansson 8 aar, v:faderen.

2: Kari Johansdaatter 20 aar, v:moderbroder Ole Joensen Qveberg

3: Ragnild Johansdaatter 17 aar, v:hendes faders sødskendebarn Joen Haldorsen Strømmen

4: Siri Johansdaatter 13 aar, v:mostermand Afle Andersen Barchalden

5: Marte Johansdr (M-229) 11 aar, v:hendes moders sødskendebarn Lars Olsen Bougen

6: Kirsti Johansdaatter 2 aar, v:morbroder Esten Jonsen Qveberg.

Vurderingsmenn Hans Larsen og Esten Siversen Qveberg.

(Skiftekort brutto 44-1-0 netto 33-1-6).    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0602-2, 12-2 Kjøllmoen (12-2). Nord-Østerdal prot.1, fol.251B, 02.10.1827 på 0405. S.319  1801: 467.

------------------------------

 

Jon Estensson, levende live, på 0405 Søstuen.

Gjertrud Arnesd., hustru.

    Mari Jonsd., datter, 28 år gift hjemme.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0604-1, 12-10 Bortistu'u. HF2116, Solør og Østerdal prot.8, fol.639B, 15.06.1746. S.324  1801: 458.

-------------------------

 

Simen Jonsson †, død 13de april sidstafvigt.

Sigrid Eriksd., enke, sammenavlede 3de børn:

    Jon Simensson, sønn, 1 år, V:morbror Arne Erichsøn Storsteigen (7-40).

    Kari Simensd., datter, 6 år, V:farbror Ole Joensen Qveberg (12-64).

    Marit Simensd., datter, 3 ½ år, V:mostermann Ole Pedersen Storsteigen (7-66).

Vurderingsmenn: Thore Olsøn Sandbaken og Lars Olsen Nestebye.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0604-2, 12-10 Bortistu'u. HF2118, Solør og Østerdal prot.10, fol.1A, 21.05.1750. S.324  1801: 458.

-------------------------

 

Iver Simensson †, død 29.januar (gravlagt 11 januar!)

Sigrid Eriksd., enke, forrige ektemann Simon Jonsen, sammenavlede eneste pige barn:

    Kirsti Iversd., datter, 22 uker, V:farbror Knut Simonsen Bougen, tilstede på hans vegne, sønnen Erik.

Hvem er vergen og hans sønn?

Vurderingsmenn: Jon Olsen Lille Steigen og Erich Rolandsen Sørhuus.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0604-3, 12-10 Bortistu'u. Nord-Østerdal prot.2, fol.542A, 01.10.1835. S.324  1801: 458.

-------------------------

 

Kari Andersd. †, enke 7 barn.

Jon Jonsson, ektemann død, uskiftet bo v/kongelelig bevilling e/mannen, bror O. J. Strømmen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0605-1, 12-2,3 Jordet. HF2118, Solør og Østerdal prot.10, fol.641B, 10.10.1752. S.327  1801: 466.

---------------------

 

Ola Olsson, levende live.

Ingeborg Larsd., tidligere avdød hustru.

Berit Larsd., hustruen.

    Ola Olsson, sønn, 35 år.

    Berit Olsd., datter, 33 år, g.m/Johan Eliasen Qveberg.

-

    Bersvend Olsson, sønn, 29 år.

    Peder Olsson, sønn, 20 år, V:halvbror Ole.

    Ola Olsson, sønn, 10 år, V:broder Bersvend.

    Ingeborg Olsd., datter, 27 år, g.m/Embret Madsen Folsmoen.

    Ingeborg Olsd., datter, 23 år, V:Halvbror Ole.

    Magnild Olsd., datter, 17 år, tjenende hos Ole Erichsen Qveberg, V:morbror Tor Larsen Storsteigen (7-26).

    Marit Olsd., datter, 15 år, hjemme, V:moderens halvbror Ole Pedersen Storsteigen (7-66). 

    Kirsti Olsd., datter, 13 år, tienende ho Peder Olsen Folsmoen, V:søstermann Embret Madsen foldsmoen (28-4).

Vurderingsmenn: Esten Olsen Qveberg og Ole Simensen Qveberg.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0605-2, 12-2,3 Jordet. Solør og Østerdal prot.12A, fol.270B, 11.10.1757. S.327  1801: 466.

---------------------

 

Kari Halstensd. †, død nest afvigde vaar den 23 April (1757 (nest afvigte = nærmeste(!)) )

Ola Olsson, enkemann, (halv)bror Peder O. Qveberg, til sammen avlede 5 børn:

    Ola Olsson, sønn, 12 ½ år, V:faderen.

    Halsten Olsson, sønn, 9 år, V:moderens halvbror Jon Olsen Sørhuus (10-17) (!).

    Ola Olsson, sønn, 5 år, V:moderens halvbror Ole Erichsen Sørhuus (10-18).

    Ingeborg Olsd., datter, 7 år, V:(halv)Farbror Bersvend Olsen Qveberg (12-1).

    Berit Olsd., datter, 1 ½ år, V:faderen.

Vurderingsmenn: Esten Olsen Qveberg og Jon Knudsen ibid.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0605-3, 12-2,3 Jordet. Østerdalen prot.3, fol.378B, 21.11.1778. S.327  1801: 466.

---------------------

 

Ola Olsson den ældre, levende live, foreldre Ole Olsen og Berit Larsd. (!), bror skolehoder Bersvend Olsen.

Kari Halstensd., tidligere hustru, død. 

Ingeborg Simensd., huustrue.

    Ola Olsson den ældre, sønn, myndig og gifft.

    Halsten Olsson, sønn, myndig og gifft.

    Ola Olsson den yngre, sønn, 26 år.

-

    Peder Olsson, sønn, 12 år, V:faderens søskendebarn Erich Simensen Qveberg (hvordan?) (12-27). 

    Simen Olsson, sønn, 8 år, V:halvbroderen Ole Olsen den ældre. 

    Kari Olsd., datter, 16 år, V:hennes fader.

Vurderingsmenn: Lars Larsen Næstebye og Lars Olsen Storsteigen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0606-1, 12-7 Trøa. HF2113, Solør og Østerdal prot.5, fol.7B, 28.10.1735. S.331  1801: 463.

------------------

 

Lars Hansson †. 

Gudlaug Olsd., enke, lagverge Arne Olsson Østerby (!) (Øverby i Tyldalen?), tilsammen auflede eneste barn:.

    Mari Larsd., datter, 9 år, V:Peder Hansson Røed (Tyldalen).

Vurderingsmenn: Erich Olsøn Qveberg og Joen Olsøn Qveberg.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0606-2, 12-7 Trøa. Østerdalen prot.5, fol.58B, 26.10.1785. S.331  1801: 463.

------------------

 

Esten Jonsson, levende live, alderdom, Peder Knudsen også nevnt.

Mari Larsd., huustru, lagverge farens søstermann Anders Nilsen Solien, til sammen avlede børn:

    Hans Estensson, sønn, myndig og gift og boende paa een anden part j denne gaard Qveberg.

    Esten Estensson, sønn, gift og myndig samt her paa arvetomten hiemmeværende.

    Lars Estensson, sønn, myndig gift og boende paa pladsen Qveberg Stuen her i sognet.

    Jon Estensson, sønn, 17 år, tienende hos sin broder Hans Estensen, V:broder Hans. 

    Gudlaug Estensd., datter, 19 år, V:søskenbarn Jon Olsen Glasmager (25-D).

Knut Hansson Rød, død, svigerfars bror. Hans datter Goro Knudsd.

Kirsti Hansd., svigerfars søster (hennes foreledre Hans Larsen og Marit Knutsd.), g.m/Anders Nilsen Sollien.

Lars Hansson Rød, død, svigerfar.

Vurderingsmenn: Lars Toresen Storstejgen og Jon Simensen Qveberg.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0606-3, 12-7 Trøa. Nord-Østerdal prot.2, fol.431A, 03.07.1833 på 0101. S.331  1801: 463. 

------------------

 

Kari Larsd. †, på 0101 Øren 3 gutter, g.m/Simen Simensson. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0607-1, 12-27 Gammelstu'u. HF2116, Solør og Østerdal prot.9, fol.3B, 14.06.1746. S.335  1801: 465.

-------------------------- 

  

Simen Eriksson †, sidstleden 9 may er bortdød, far Erik Olsson.

Gudlaug Jakopsd., enke, Lagverge Esten Olsen Qveberg, med hverandre avlede 5 børn:.

    Erik Simensson, sønn, 10 år, V:farbror Ole Ericksen Kveberg (12-40).

    Jakop Simensson, sønn, 5 år, V:(farens) søstermann Peder Haldorsen Foldalen (54-4).

    Berit Simensd., datter, 8 år, V:søskenbarnsmann Hans Pedersen Lille Steigen (9-1).

    Ingeborg Simensd., datter, 2 ½ år, V:søskenbarn Ole Olsen Qveberg (hvordan?) (12-3). 

    Berit Simensd., datter, 5 uker, V:Pårørende Simon Avlesen Storsteigen (7-85). 

Vurderingsmenn: Tore Olsen Sandbacken og Lars Olsen Nestebye.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0607-2, 12-27 Gammelstu'u. Solør og Østerdal prot.11A, fol.171A, 22.06.1754. S.335  1801: 465. 

-------------------------- 

 

Peder Olsson †, død sidstafvigde sommer, nabo Ole Erichsen.

Gudlaug Jakopsd., enke, forrige ektemann Simon Erichsen, lagverge Ole Olsen Qveberg, sammenavlede tvende børn:.

    Peder Pedersson, sønn, ½ år, V:farbror Lars Olsen Bougen (20-1).

    Marit Pedersd., datter, 5 år, V:farbror Esten Olsen Qveberg (12-53).

Vurderingsmenn: Tollev  Nielsen Stor Steigen og Erich Olsen Stor Steigen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0607-3, 12-27 Gammelstu'u. Østerdalen prot.7, fol.300A, 27.05.1795. S.335  1801: 465. (litt dårlig avfotografering)

--------------------------

 

Gudlaug Jakopsd. †, sidtsleden 10de martii ved døden afgangen.

Simen Eriksson, ektemann 1, død. 

Peder Olsson, ektemann 2, død.

    Erik Simensson, sønn, myndig og gift, boende paa gaarden.

    Jakop Simensson, sønn, ligeledes myndig, på en annen part på gården. 

    Berit Simensd. den ældre, datter, enke efter afgangne/Knud Pedersen boende paa Baugen her i sognet.

    Ingeborg Simensd., datter død og været gift med endnu levende mand Peder Christophersson Bougen (16-20).

        Kristoffer Pedersson, dattersønn, 14 år, V:faderen.

        Simen Pedersson, dattersønn, 6 år, V:faderen.

        Ingeborg Pedersd., datterdatter, 21 år, V:faderen.

        Gudlaug Pedersd., datterdatter, 17 år, V:faderen.

        Marit Pedersd., datterdatter, 10 år, V:faderen. 

    Berit Simensd den yngre., datter, gift med/Ole Arnesen og boende paa gaarden Strømmen her i sognet.

-

    Peder Pedersson, sønn, myndig gift og boende her paa gaarden.

    Marit Pedersd., datter, død, gift med Erich Erichsen Strømmen her i sognet (6-1a).

        Ingrii (!)  Eriksd., datterdatter, 22 år, V:faderen.

        Gudlaug Eriksd., datterdatter, 19 år, V:faderen.

Vurderingsmenn: Hans Estensen Qveberg og Ole Larsen Næstebye.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0608-1, 12-33 Gammelstuhaugen. Nord-Østerdal prot.1, fol.350B, 21.06.1828. S.337  1801: 459.

------------------------------

 

Peder Pedersson, levende live.

Brynhild Rasmusd., hustru.

    Gudlaug Pedersd., datter, omtrent 34 år, ugift, V:Syver Estensen Qveberg (12-18).

    Kari Pedersd., datter, 31 år, ugift, V:gårdmann Avle Pedersen Brandvold. 

    Peder Pedersson, sønn, 28 år, gift har 2 små barn på gården.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0609-1, 12-40 Søfetta. HF2116, Solør og Østerdal prot.8, fol.599B, 02.11.1745. S.339  1801: 462.

----------------------

 

Kirsti Olsd. †, død 10.february 1744, ingen livsarvinger.

Ola Eriksson, ektemann.

    Ola Olsson Qveberg, broder, 55 år (12-3). 

    Ingrid Olsd., søster, 62 år og enke i de fattiges legder i Lille Elvedalen (12-3).

        Ola Larsson Qveberg, søsterens (Ingrids) sønn (12-3).

Vurderingsmenn: Lars Olsen Nestebye og Joen Olsen Lille Steien.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0609-2, 12-40 Søfetta. Solør og Østerdal prot.12A, fol.365A, 06.06.1759. S.339  1801: 462.

----------------------

 

Ola Eriksson †, død nestafvigde marti maaned.

Kirsti Olsd., tidligere hustru (ingen barn). 

Magnild Jonsd., enke, sammen avlede 2de børn:.

-

    Erik Olsson, sønn, 6 år, V:moster(faster)mann Peder Haldorsen Hoelen paa Foldalen (54-4).

    Berit Olsd., datter, 10 år, V:morbroder Avle(Arne) Jonsen Eggen (18-10).

Vurderingsmenn: Jon Olsen Sørhuus og Lars Larsen Neestbye.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0609-3, 12-40 Søfetta. Østerdalen prot.5, fol.86B, 15.06.1785. S.339  1801: 462.

----------------------

 

Ola Olsson den yngre †, 23 may ved døden afgik, (se skiftet nedenfor, 1704-1, etter foreldrene på R-0433-13 Berger Ø.Rendal)

Magnild Jonsd., enke qvinde.

        Berit Olsd., hustruens datter, g.m/Hans Estensen.

-

    Marit Olsd., søster, enke e/afgangne Erik Olsen og boende pa gaarden Berger i Reendalens prestegield. 

        Sønner Tollef Eriksen og Ole Eriksen Berger fra Reendalen..

    Magnild Olsd., søster, g.m/Erik Trønnes mæster skoemager og boende i Christiania.

    True Olsd., søster, 63 år ugift, hos Jon Knudsen Hogset i Reendalens prestegield, V:dannemand Jon Knudsen Hogset.

Vurderingsmenn: Ole Eriksen Sørhuus og Ole Larsen Næstebye. Og Lars Torsen Storsteigen og Lars Larsen Næstebye.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0611-1, 12-53 Nordfetta. Østerdalen prot.7, fol.237B, 01.11.1794. S.344  1801: 468.

------------------------

 

Ola Håkonsson, levende live, har vært fomynder for Lars Pedersen Neebyes sønn, Haagen Larsen.

Eli Estensd., hustru, børn:

    Esten Olsson, sønn, myndig.

    Håkon Olsson, sønn, 26 år, som er betalt for hans skomagerlære 4 - 0 - 0.

    Lars Olsson, sønn, 24 år, værende i Senjens fogderie Nordenfields som snedker.

    Hans Olsson, sønn, 21 år, tienende hos Avle Hansen Lille Steigen her i sognet.

    Ola Olsson, sønn, 13 år.

    Gudlaug Olsd., datter død, ægteskab med endnu levende Haldo Olsen Bougen, (16-1) avlet og effterladt en eneste datter.

        Anne Olsd. (!), datterdatter, 9 år hos faderen.

    Kari Olsd., datter, 19 år.

    Anne Olsd., datter, 15 år.

    Elen Olsd., datter, 9 år.

Vurderingsmenn: Jon Simensen Qveberg og Ole Erichsen Bougen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0611-2, 12-53 Nordfetta. Nord-Østerdal prot.1, fol.310A, 23.04.1827. S.344  1801: 468.

------------------------

 

Esten Olsson †, 14 barn, g1.m/Anne Avlesd., g2.m/etterlatt Kirsti Avlesd.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0612-1, 12-58 Stamoen. Østerdalen prot.11, fol.237B, 27.07.1813. S.350  1801: 464.

----------------------

  

Simen Jakopsson †, død sistleden 28 juni 2 barn. 

Gudlaug Eriksd., hustru.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0612-2, 12-58 Stamoen. Nord-Østerdal prot.1, fol.302B, 09.02.1828. S.350  1801: 464. 

----------------------

 

Simen Jakopsson, død for 14 år siden.

Gudlaug Eriksd., levende live, enke.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0613-1, 12-64 Kvebergsstu'u. Østerdalen prot.3, fol.194A, 16.10.1777. S.354  1801: 454.

----------------------------

 

Kirsti Jakopsd. †, for over 2 aars tiid siden ved døden er afgangen..

Ola Jonsson, enkemann, Kvebergstuen som han bygynte å rydde og bygge for 25 eller 26 år siden, sammen avlede børn:. 

    Jon Olsson, sønn, 35 år, boende paa gaarden Schallet.

    Jakop Olsson, sønn, myndig gifft og boende her paa pladsen.

    Simen Olsson, sønn, 17 år, tvilling, i tieneste hos Simen Haagensen Sydre Undset i Rendalen.

    Ola Olsson, sønn, 17 år, tvilling, i tieneste hos Knud Pedersen Bougen. 

    Kari Olsd., datter, 19 år, i tieneste hos Knud Pedersen Bougen.

Vurderingsmenn: Lars Larsen Næstebye og Lars Olsen Storsteigen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0699-1, Løse Kveberg. HF2118, Solør og Østerdal prot.10, fol.254B, 30.07.1751, Hovde Stor-Elvdal. 

---------------------

  

Ola Håkonsson Hovde †, ungkar, død April sidstleden paa gaarden Qveberg, hos Esten Qveberg.

    Ingeborg Olsd., mor.

    Iver Håkonsson Hovde, bror, død.

        Håkon Iversson, brorens sønn, 14 år, her paa gaarden, V:farens søskenbarn Ole Haagensen Krogen.

        Valborg Iversd., brorens datter, 15 år, paa gaarden, V:3.ledd beslektede Ole Jonsen Neegaard (avdøde var formynder).

        Ingeborg Iversd., brorens datter, 10 år, her paa gaarden, V:farens søskenbarn Peder Gietvoldsen Neegaard.

    Peder Håkonsson, bror, 37 år, værende her paa gaarden.

    Hans Håkonsson, bror, 32 år er på Friderichshald.

    Ingeborg Håkonsd., søster, 42 år, tjener justitz Raad Povel Vogt i Christiania, V:søskenbarnsmann Jens Siversen Ophuus. 

Vurderingsmenn: Anders Helgesen og Ole Olsen fra Settre.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0701-1, 12-39,68 Langodden s. Østerdalen prot.8, fol.419B, 30.03.1801. S.361  1801: 470.

-----------------------------

 

Marit Ludvigsd. †. 

Håkon Olsson, ektemann, tilsammen avlede og endnu levene eneste søn og børn:

    Ola Håkonsson, sønn, 4 ½ år, V:faderen.

Vurderingsmenn: Hans Estensen Qveberg og Petter Larsen Udbye.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0703-1, 13-1 Barkald. HF2116, Solør og Østerdal prot.9, fol.158B, 26.09.1747. S.395  1801: 472.

---------------------

 

Peder Semundsson Kveberg †, død i 1746, husmannsplass under Barchalden, (Avle Andersen fordrer tjenestelønn).

Kari Jonsd., enke.

    Kari Semundsd., hans søster, ugifft og opholder sig her på stædet (G-0), V:søskenbarn Peder Larsen Rød i Tyldalen.

Vurderingsmenn: Joen Olsen Lille Steigen og Esten Siversen Qveberg.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0704-1, 13-10 Urdstraumen. Østerdalen prot.3, fol.319A, 28.10.1778. S.402  1801: 473.

-------------------------- 

 

Avle Simensson, levende live.

(Kari Jonsd. (hennes navn i ikke nevnt)), hustru, tilsammen avlede børn:.

    Simen Avlesson, sønn, myndig og gift.

    Ingeborg Avlesd., datter, 24 år, tiener hos Ole Olsen Odtnes i Reendalen. 

    Maren Avlesd., datter, 22 år.

    Kari Avlesd., datter, 20 år. 

    Anne Avlesd., datter, 11 år.

Vurderingsmenn: Ole Olsen Qveberg Fætten og Lars Olsen Storsteigen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0704-2, 13-10 Urdstraumen. Nord-Østerdal prot.2, fol.292B, 20.09.1832 på 0310. S.402  1801: 473.

-------------------------- 

 

Anne Avlesd. †, på 0310 Skredderstuen (8-1), enkemann Esten Bersvendsen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0801-1, 16-1 Søstulia. HF2116, Solør og Østerdal prot.8, fol.568A, 09.06.1745. S.422  1801: 364.

----------------------

 

Halvor Eriksson, tidligere ektemann, død for lengst.

Kirsti Iversd. †, død nestleden kyndelsmessetider dette år.

Simen Olsson Brandsnes, enkemann, søster Marit Olsd. Bougen.  

    Erik Haldosson, sønn, 41 år. 

    Marit Haldosd., datter, g.m/Ole Knudsen Bougen.

-

    Haldo Simensson, sønn, 30 år.

    Ola Simensson, sønn, 26 år.

    Iver Simensson, sønn, 25 år. 

    Knut Simensson, sønn, 24 år, V:farbror Knud Olsøn Bougen (20-28).

    Kari Simensd., datter, 28 år, g.m/Erich Tollevsøn Udby.

    Sigrid Simensd., datter, 27 år, g.m/skoleholderen Rasmus Larsøn Næsteby (11-A).

    Ingeborg Simensd., datter, 22 år, V:faderen.

Vurderingsmenn: Lars Olsøn Næstebye og Haagen Hemrichssøn Eggen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0801-2, 16-1 Søstulia. Østerdalen prot.5, fol.358A, 15.02.1788. 

------------

 

Gudlaug Olsd. †, udi april maaned sidstafvigde aar ved døden afgik..

Haldo Olsson, ektemann, tilsammenafled 2de børn:. 

    Anne Haldosd., datter, 3 år oppfostres av farfar Ole Erichsen Bougen, V:mors søskenb. Jon Olsen Eggen/Flaten (18-4).

    Gudlaug Haldosd., datter, 11 mnd oppfostrer farfar Ole Erichsen Bougen, V:mors søskenb. Jon Olsen Eggen/Flaten (18-4).

Vurderingsmenn: Joen Simensen Qveberg og Lars Bersveindsen Sandeggen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0801-3, 16-1 Søstulia. Østerdalen prot.6, fol.452A, 08.02.1793. S.422  1801: 364. 

----------------------

 

Mari Andersd. †, sidstleden 11te decembr ved døden afgik..

Lars Olsson, enkemann, bror Haldo Olsen Pladsen, tilsammnen avlede børn:

    Ola Larsson, sønn, ½ år, V:farfader (?) Ole Larsen Bougen. 

    Anne Larsd., datter, 1 ½ år, V:farfader (?) Ole Larsen Bougen.

Vurderingsmenn: Lars Bersvendsen Bougen og Haldo Olsen Eggen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0802-1, 16-11 Moen. HF2118, Solør og Østerdal prot.10, fol.449A, 24.04.1752. S.425  1801: 383. 

----------------------------- 

 

Berit Eriksd. †.

Haldo Simensson, enkemann, Huusmands-Pladsen Moen under gaarden Bougen, sammen avlede 5 børn:

    Simen Haldosson, sønn, 15 år, V:faderen.

    Erik Haldosson, sønn, 13 år, V:mostermann Joen Knutsen Qveberg (12-10).

    Iver Haldosson, sønn, 10 år, V:fastermann Christopher Pedersen Bougen (16-20).

    Lars Haldosson, sønn, 7 år, V:farbror Knut Simensen Bougen (16-21).

    Haldo Haldosson, sønn, 5 år, V:farfar Simen Olsen Bougen (16-1). 

Vurderingsmenn: Haagen Henrichsen Eggen og Lars Olsen Nestebye.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0802-2, 16-11 Moen. Solør og Østerdal prot.14A, fol.362B, 03.10.1768. S.425  1801: 383. 

----------------------------- 

 

Anne Jonsd. †, pladsen Sveen under Gaarden Bougen, død for 5 år siden.

Haldo Simensson, enkemann, verge for sin avdøde bror, Knut Simensen, sin datter, Ragnild Knutsd., sammenavlede børn:

    Jon Haldosson, sønn, 13 år, V:faderen. 

    Anders Haldosson, sønn, 10 år, V:faderen. 

    Berit Haldosd., datter, 15 år, V:faderen. 

    Kari Haldosd., datter, 5 år, V:faderen.

Vurderingsmenn: Ole Jonsen Lille Steigen og Jon Olsen Sørhuus.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0802-3, 16-11 Moen. Østerdalen prot.3, fol.372B, 08.04.1779. Sveen, S.425  1801: 383. 

----------------------------- 

 

Sigrid Larsd. †, sidstafvigde 3.januarii ved døden afgik, brødre Christopher Larsen og Lars Larsen Næstebye.

Iver Haldosson, enkemann, far Haldor Simensen og hans hustru Anne Jonsd., sammen avlede børn:

    Haldo Iversson, sønn, 11 år. 

    Lars Iversson, sønn, 7 år.

    Simen Iversson, sønn, 5 år.

    Peder Iversson, sønn, 3 år.

Vurderingsmenn: Lars Olsen Storsteigen den ældre og Ole Haagensen Qveberg.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0802-4, 16-11 Moen. Nord-Østerdal prot.2, fol.289B, 08.02.1832. S.425  1801: 383. 

----------------------------- 

 

Kari Knutsd. †, enke 6 unger m/Peder.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0803-1, 16-20 Nordistuen. HF2116, Solør og Østerdal prot.9, fol.82A, 30.05.1747. S.427  1801: 373.

-------------------------

 

Peder Kristoffersson †, død 9de july 1746.

Kari Avlesd., enke, sammenavlede 7 børn:

    Kristoffer Pedersson, sønn, 22 år, V:morbror Simon Avlesen Storesteigen (7-85).

    Avle Pedersson, sønn, 20 år, V:Ole Andersen Foldalen (55-6).

    Peder Pedersson, sønn, 18 år, V:Rasmus Pedersen Brandvold (4-44).

    Knut Pedersson, sønn, 8 år, V:mostermann Ole Jonsen Lille Steigen (9-17).

    Goro Pedersd., datter, 26 år, g.m/Ole Andersen Foldalen (4-44).

    Kari Pedersd., datter, g.m/Rasmus Pedersen Brandvold (55-6).

    Sigrid Pedersd., datter, 14 år, V:mostermann Ole Olsen Brandvold (4-47).

Vurderingsmenn: Jon Olsen Eggen og Lars Olsen Nestebye.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0803-2, 16-20 Nordistuen. Solør og Østerdal prot.12B, fol.1687B, 03.11.1762. S.427  1801: 373. 

-------------------------

 

Ingeborg Simensd. †, død sidstleden 8.februar.

Kristoffer Pedersson, enkemann, ellers gjentas familieforhold fra farens skifte (0803-1) i 1746, tilsammenavlede 6 børn:

    Peder Kristoffersson, sønn, 12 år, V:faderen. 

    Kari Kristoffersd., datter, 13 år, V:morbror Haldor Simensen, husmand under gaarden Bougen (16-11). 

    Kirsti Kristoffersd., datter, 10 år, V:fastermann Ole Andersen Foldalen (55-6).

    Brynhild Kristoffersd., datter, 6 år, V:mostermann Erich Tollefsen Udbye.

    Ingeborg Kristoffersd., datter, 4 år, V:fastermann Rasmus Knudsen Brandvold (4-44).

    Ingrid Kristoffersd., datter, 1 ½ år, V:faderen. 

Kristoffer P. har vært formynder for morsarven til afgangne Haldor Simonsen Moen under Bougens sønn, Iver.

Vurderingsmenn: Ole Jonsen Sørhuus og Simon Olsen Nordre Holmen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0803-3, 16-20 Nordistuen. Østerdalen prot.1, fol.111A, 21.09.1772. S.427  1801: 373. 

-------------------------

 

Kristoffer Pedersson †, død sidstleden 8de May, brødre Peder og Knut.

Ingeborg Simensd., 1.hustru, død, deres 6 børn:.

Ingrid Andersd.Skalet, enke, ingen barn, bror og lagverge Avle Andersen Barkalden.

    Peder Kristoffersson, sønn, 22 år.

    Kari Kristoffersd., datter, 23 år.

    Kirsti Kristoffersd., datter, 20 år.

    Brynhild Kristoffersd., datter, 15 år, hos Esten Amundsen! Moeskallet.

    Ingeborg Kristoffersd., datter, 14 år, hos Ole Jonsen Lille Steigen.

    Ingrid Kristoffersd., datter, 11 år, hos Erich Erichsen Kaasen.

Vurderingsmenn: Erich Haldorsen Bougen og Lars Larsen Nestebye.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0803-4, 16-20 Nordistuen. Østerdalen prot.6, fol.24A, 14.06.1790. S.427  1801: 373.

-------------------------

 

Ingeborg Simensd. †, sidstleden 16de may ved døden afgik.

Peder Kristoffersson, enkemann, tilsammen aflede børn.

    Kristoffer Pedersson, sønn, 9 år, V:faderen.

    Simen Pedersson, sønn, 1 ½  år, V:(halv)morbror Peder Pedersen Qveberg (12-33). 

    Ingeborg Pedersd., datter, 16 år, V:faderen.

    Gudlaug Pedersd., datter, 12 år, V:(halv)morbror Peder Pedersen Qveberg (12-33).

    Marit Pedersd., datter, (?) år, V:morbror Jacob Simensen Qveberg (12-58).

Vurderingsmenn: Hans Estensen Qveberg og Jon Andersen Neebye.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0803-5, 16-20 Nordistuen. Nord-Østerdal prot.1, fol.91B, 16.04.1824. S.427  1801: 373.

-------------------------

 

Peder Kristoffersson, levende live.

    Ingeborg Pedersd., datter død, 3 barn død omtrent 15 år siden, g.m/Lars Petersen på en plads under Bougen. 

    Gudlaug Pedersd., datter, 47 år, g.m/Ole Haldorsen på en plads under gården Eggen.

    Kristoffer Pedersson, sønn, 43 år gift.

    Marit Pedersd., datter, 37 år ugift tjener Lars Olsen Nesteby dy., V:Lars Olsen Nesteby.

    Simen Pedersson, sønn, 35 år gift bor på en plads under gården Eggen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0803-6, 16-20 Nordistuen. Nord-Østerdal prot.2, fol.271A, 07.01.1832. S.427  1801: 373.

-------------------------

 

Peder Kristoffersson †, føderådsmann.

    Ingeborg Pedersd., datter død, død omtrent 20 år siden 3 barn, var g.m/Lars Petersen Mørtuvmoen her i sognet.

    Gudlaug Pedersd., datter, g.m/Ole Haldorsen Lilletrøen her i sognet.

    Kristoffer Pedersson, sønn, myndig. 

    Marit Pedersd., datter, 44 år ugift tjener Nils Nesteby, V:Lars Olsen Nesteby.

    Simen Pedersson, sønn, myndig bebor pladsen Klokkerhougen her i sognet. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0804-1, 16-21 Maurtuvmoen, Mørtuv Moe under Bougen .. Eggen. Solør og Østerdal prot.12A, fol.476A, 26.10.1759. S.431.

-------------------------- 

 

Knut Simensson †, døde ugen ugen (!) for micheli afvigde høst.

Mille Larsd., enke, sammen aflede tvende børn:

    Knut Knutsson, sønn, 10 uker, V:morbror Ole Larsen Bougen (20-1).

    Kirsti Knutsd., datter, 4 år, V:Ole Simensen Storsteigen (7-59). 

    Ragnild Knutsd., datter, 1 ½ år, V:farbror Halvor Simen Huusmand under Bougen (16-11).

Vurderingsmenn: Peder Arnesen Storsteigen og Ole Erichsen ibidem.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0804-2, 16-21 Maurtuvmoen, Mortuvmoe. Solør og Østerdal prot.12A, fol.651A, 09.12.1760. S.431.

-------------------------- 

 

Knut Knutsson †, død afvigde sommer, morbror Ole Larsen Bougen, far Knut Simensson, avdød og mor Mille Larsd.

    Kirsti Knutsd., søster, 5 år, V:farbror Ole Simonsen Storsteigen (7-59).

    Ragnild Knutsd., søster, 2 ½ år, V:farbror Halvor Simensen Huusmand under Bougen (16-11). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0804-3, 16-21 Maurtuvmoen, Myrstumoen. Østerdalen prot.9, fol.249B, 20.04.1804. S.431.

-------------------------- 

 

Knut Simensson, avdødød ektemann fra første ekteskap.

Mille Larsd. †, enke, død for nogen tid siden med døden er afgaaet.

Petter Jensson, avdød ektemann fra siste ekteskap, omtalt som Andersen i innledningen, .

    Kirsti Knutsd., datter død, omtrent 49 år, gift og død i Sognedalen.

        Ola Andersson, dattersønn, omtrent 19 år hos lensmand Foss i Guldalen. 

        Knut Andersson, dattersønn, omtrent 14 år, hos Hr oberst Trone.

        Berit Olsd., datterdatter, omtrent 23 år, frillebarn hos Hans Pedersen Øyan i Singsaas.

    Ragnild Knutsd., datter, omtrent 46,5 år, g.m/ Mathias Carlsen Lundaas, fløttet til Tromsøen pr.gjeld og Senjens fogderie.

-

    Lars Pettersson, sønn, 34 år, hos Haldo Eggen. 

    Goro Pettersd., datter, 38 år hos Peder Haldorsen Eeggen, V:Lars Olsen Bougen dy. (17-1?) (20-1).

Vurderingsmenn: Lars Olsen Næstebye yngre og Petter Larsen Søbye.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0806-1, 8-1 Vetltrøa. Østerdalen prot.11, fol.115B, 24.02.1812. S.437  1801: 374. 

---------------------

 

Haldo Olsson †, enkemann død 13.februar.

Marit Embretsd., hustru, død, (18-3).

    Ola Estensson, datterens ektemann, 0314, Storsteigen.

    Ragnild Haldosd., datter død, 0314. 

        Esten Olsson, dattersønn, 0314, 23 år, V:faderen.

        Haldo Olsson, dattersønn, 0314, 21 år, V:faderen.

        Berit Olsd., datterdatter, 0314, 17 år (?), V:faderen.

        Peder Olsson, dattersønn, 0314, 18 år, V:faderen.

        Simen Olsson, dattersønn, 0314, 14 år, V:faderen.

        Marit Olsd., datterdatter, 0314, 10 år, V:faderen. 

    Peder Haldosson, sønn, 41 år gift bruker gården under Bougen. 

    Ola Haldosson, sønn, 39 år gift og hjemme.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0807-1, 16-22 Sveien (16-22). Østerdalen prot.7, fol.234B, 09.10.1794. S.438  1801: 381. 

----------------------------- 

 

Knut Pedersson †, sidstleden 20de september ved døden afgik..

Berit Simensd., enke, tilsammen avlede børn:.

    Peder Knutsson, sønn, 27 år. 

    Simen Knutsson, sønn, 21 år, V:søskenbarn Peder Christophersen Bougen (16-20). 

    Kari Knutsd., datter, 17 år, ugifft, V:broder Peder.

Skiftebrevet effter Christopher Pedersen Bougens afdøde hustrue Ingeborg Amundsdatter (!) (16-20), sluttet 22de febr 1764, som viiser at afdøde mand er anordnet til formynder for døttrene Kari, Brynild  og Ingrie Pedersdøttre (!). Ellers står det at Brynhild er gifft med Esten Olsen Ryen og Ingri nu er gifft med Elias Olsen Langaasen i Schougs præstegield Nordenfielsds.

Vurderingsmenn: Jon Simensen og Esten Syversen begge fra gaarden Qveberg.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0807-2, 16-22 Sveien (16-22). Østerdalen prot.12, fol.173B, 23.04.1818 på 0607. S.438  1801: 381. 

----------------------------- 

 

Simen Knutsson †, på 0607 Gammelststuen 5 barn, g.m/Mille Larsd.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0808-1, 18-3 Egga. Solør og Østerdalen sorenskriveri, protokoll 12, 1757-1764, folie 371b, 02.04.1759.

Eggen beliggende i Lille Elvedalens anex til Tøndset præstegield.

------------------

 

Haagen Henrichsen (K-434/L-894) † død 23.12.1758 og

effterladte enkeqvinde Kari Larsdaatter (K-435/L-895), deres barn:

1: Peder Haagensen (K-212), 22 aar, v:halvbroder Lars Pedersen Eggen,

2: Anders Haagensen, 18 aar, v:søsters mand Ole Jonsen Eggen,

3: Ole Haagensen, 18 aar, v:søsters mann Ole Jonsen Eggen,

4: Haagen Haagensen, 15 aar, v:moders sødskendebarn Ole Ellingsen Faadahlen,

5: Semming Haagensen, 13 aar, v:mosters mand Arne Mortensen Neebye,

6: Gulloug Haagensdaatter, 23 aar, gifft med Ole Jonsen Eggen,

7: Ingri Haagensdaatter (L-447), 20 aar, v:mosters mand Arne Mortensen Neebye,

8: Marit Haagensdaatter, 9 aar, v: moders sødskendebarn Ole Hansen Haugen.

Enkens søster ingri Larsdaatter og foreldre Lars Erichsen og Ingri Olsdaatter.

Vurderingsmenn: Erich Halvorsen Bougen og Ole Jonsen Lille Steien.

(Skiftekort brutto 1055-1-0 netto 1010-3-2).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0808-2, 18-3 Egga. Solør og Østerdalen sorenskriveri, protokoll 12a, 1757-1764, fol.780b, 28.07.1761.

Lænsmandgaarden Moen i Tøndset sogn.

------------------

 

Marit Haagensdaatter Eggen †, for een maandets tiid siden siden ved døden var afgangen, hennes mor:

1: Kari Larsdaatter (K-435/L-895) boende paa Eggen,

hennes søsken:

2: Peder Haagensen (K-212), 24 aar, v:halvbroder Lars Pedersen,

3: Anders Haagensen, 20 aar, v:søstermand Ole Jonsen Eggen,
4: Ole Haagensen, 20 aar, v:søstermand Ole Jonsen Eggen,

5: Haagen Haagensen, 17 aar, v:moders sødskendebarn Ole Ellingsen Faadahlen,

6: Semming Haagensen, 15 aar, v:søstermand (!) Arne Mortensen Neebye,

7: Gulloug Haagensdaatter, gifft med Ole Jonsen Eggen,

8: Ingri Haagensdaatter (L-447), 22 aar, v:søstermand (!) Arne Mortensen Neebye,

9: halvbroderen Lars Pedersen værende paa gaarden Eggen, 28 aar.

Avdødes fader Haagen Henrichsen Eggen (K-434/L-894) †, og Ole Hansen Haugen i Tøndset sogn har vært hennes formynder.

(Skiftekort brutto 42-1-10 netto 40-0-18).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0808-3, 18-3 Egga, Solør og Østerdalen sorenskriveri, protokoll 12a, 1757-1764, fol.1224a, 18.06.1862.

Paa gaarden Engen (!) i Lille Elvedalen,

------------------

 

Enken Kari Larsdaatter (K-425/L-895), i levende live,

sidste egteskab med Haagen Henrichsen (K-424/L-894) †, deres barn:

1: Peder Haagensen (K-212), 26 aar, fuldmyndig.

2: Ole Haagensen, 20 aar, v:søsternand Ole Jonsen Eggen.

3: Anders Haagensen, 20 aar, v:søsternans Ole Jonsen Eggen.

4: Haagen Haagensen, 18 ½ aar, v:moders sødskenbarn Ole Elling Faadahlen.

5: Semming Haagensen, 16 aar, v:mosters mand Arne Mortensen Neeby.

6: Gulloug Haagensdaatter, 27 aar, gift med Ole Jonsen Eggen.

7: Ingrid Haagensdaatter (L-447), 21 aar, gift med Haldor Pedersen Hollen paa Foldalen.

Karis første ekteskap med Peder Nielsen, deres barn:

1: Lars Pedersen, 30 aar.

Vurderingsmenn: Ole Knudsen og Ole Erichsen Bougen.

(Skiftekort brutto 474-1-6 ⅖ netto 459-0-14 ⅖).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0808-4, 18-3 Egga. Solør og Østerdalen sorenskriveri, protokoll 12B, 1757-1764, fol.1697b, 18.10.1763.

Eggen i Lille Elvedalens annex til Tøndsets præstegield.

------------------

 

Peder Haagensen (K-212) Eggen † for kort tiid siden bortdødde,

efferladte encke Marit Embretsdaatter (K-213) lavverge proviantskriver Sr Jørgen Nielsen, deres barn:

1: Haagen Pedersen (K-106), 2 ½ aar, v:fastermand Haldor Pedersen Grimsboen,

2: Kari Pedersdaatter, 4 uger, v:faderbroder Ole Haagensen Qveberg,

Vurderingsmenn: Ole Knudsen Bougen og Erich Haldorsen ibd.

(Skiftekort brutto 1092-0-6 netto 863-0-10).

Ellers nevnes flere kjente familierelasjoner til den avdøde og enken i skiftet.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0808-5, 18-3 Egga. Solør og Østerdalen sorenskriveri, protokoll 13, 1764-1768, folie 683b, 10.12.1768.

Moen i Tøndset sogn.

------------------

 

Kari Larsdaatter (K-425/L-895) † paa gaarden Eggen i Lille Elvedalens annex, død ved St.hansdags tiiid 1766,

Peder Nielsen †, deres barn i hennes 1te ægteskab:

1: Lars Pedersen, myndig boende paa gaarden Neebye i Tøndset sogn,

Barn i 2den ægteskab med Haagen Henrichsen (K-424/L-894) †:

1: Peder Haagensen (K-212) †  hands efterladte enke Marit Embretsdr. (K-213),

     nu havende mand Haldo Olsson, deres barn:

    a: Haagen Pedersen (K-106), 6 ½ aar, v:fastermanden Haldor Pedersen Hoelen eller Grimsboen,

    b: Kari Pedersdr, 4 aar, v:faderbroderen Ole Haagensen Qveberg,

2: Ole Haagensen Qveberg, 26 aar,

3: Anders Haagensen, 26 aar, boende paa Storengen,

4: Semming Haagensen, 22 aar, tilholdende paa Grimsboen i Foldalen, v:broder Anders,

5: Golloug Haagensdr, gifft med Anders Ingvoldsen Flaten,

6: Ingri Haagensdaatter (L-447) gifft med Haldor Pedersen (L-448) Hoelen eller Grimsboen, Foldalen.

Vidner: Esten Olsen Storsteigen og Lars Olsen Ulvstrømmen.

Efteladt sig 3 kalvskind skyld i Eggen

(Skiftekort brutto 163-0-0 netto 156-3-10).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0808-6, 18-3 Egga. Østerdalen sorenskriveri, protokoll 4, 1781-1785, fol.568B, 13.06.1785.

Paa gaarden Eggen, beliggende i Lille Elvedalens annex og Tøndset præstegield,

------------------

 

Piige Kari Pedersdr †, sidstleden 10de may ved døden afgik,

uden ægteskab med Jon (Johan) Michelsen Pladsen, deres barn:

1: Peder Johansson, 6 uger, værende her paa gaarden hos afdøde moders forældre,

     v:moders faderbroder Ole Haagensen Qveberg.

Stiffaderen Haldor Olsen Eggen og moder Marit Embretsd. (K-213), fader Peder Haagensen (K-213), fadermoder Kari Larsd. Eggen (K-425/L-895). Vurderingsmenn: Christopher Galøyen og Ole Erichsen Sørhuus. (skiftekort brutto 248-1-4 netto 148-3-8).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0808-7, 18-3 Egga. Nord-Østerdal prot.1, fol.320B, 15.12.1828 på 0504. S.445  1801: 376. 

------------------

 

Kari Håkonsd. †, på 0504 Oppistuen, 2 døtre g.m/Nils Mortensen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0809-1, 18-4,5 Flaten. Solør og Østerdal prot.12A, fol.349A, 07.05.1759. S.448  1801: 370.

----------------------

 

Simen Olsson, tidligere avdød ektemann.

Jon Olsson, levende live.

Maren Olsd., hustru.

        Goro Simensd., hustruens datter, enke e/Ole Pedersen Sørhuus.

        Mille Simensd., hustruens datter, 43 år, hjemme, V:Halvsøstermann Knut Hansen Rød.

-    

    Ola Jonsson, sønn, 30 år. 

    Anne Jonsd., datter, g.m/Knud Hansen Rød i Tyldahlen.

    Kari Jonsd., datter, g.m/Avle Simonsen Stor Steigen.  

    Gisken Jonsd., datter, g.m/Arne Jonsen Huusmand under Gaarden.

    Maren Jonsd., datter, g.m/Avle Olsen Brandvold.

Vurderingsmenn: Erich Olsen Storsteigen og Erich Haldorsen Bougen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0809-2, 18-4,5 Flaten. Solør og Østerdal prot.13, fol.563B, 21.09.1766. S.448  1801: 370.

----------------------

 

Ola Jonsson †, død 24de may næstafvigte (1766 (næstafvigte betyr nærmeste!)).

Gudlaug Håkonsd., enke, lagverge Engelbret Brechen, sammenavlede 5 børn:

    Jon Olsson, sønn, 11 år, V:morbror Ole Haagensen Qveberg (12-53). 

    Håkon Olsson, sønn, 9 år, V:mosternann Haldor Pedersen Grimsboe (54-4). 

    Ola Olsson, sønn, 3 år, V:morbror Anders Haagensen Storeggen af Tøndset sogn. 

    Marit! Olsd., datter, 5 år, (døpt Maren!), V:moster(faster?)mann Avle Olsen Brandvold (4-47).

    Kari Olsd., datter, 1 år, V:3.ledds beslektede (hvordan?) Avle Simensen Grimsboe (55-22).

Vurderingsmenn: Erich Haldorsen Bougen og Ole Jonsen Lille Steien,

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0809-3, 18-4,5 Flaten. Østerdalen prot.3, fol.100A, 24.02.1777 (Nedby Tynset). S.448  1801: 370.

----------------------

 

Kari Olsd. †, for 7 a 8 aars tiids siden i hendes spæde ungdom ved døden var afgangen, tidl. verge Avle S Grimsboen.

    Ola Jonsson, fader død, fra moderens første ekteskap.

    Gudlaug Håkonsd., moder, moderens ektemann og Dannemand Anders Ingvoldsson Eggen,.

    Jon Olsson, broder, 22 år, V:morbror Ole Haagensen Qveberg (12-53).

    Håkon Olsson, broder, 20 år, V:mosternann Haldor Pedersen Grimsboen (54-4).

    Ola Olsson, broder, 14 år, V:morbror Anders Haagensen Storeggen af Tøndset Sogn (Tynset).

    Maren Olsd., søster, 16 år, V:stefar Anders Ingvoldsen Eggen, omtalt som Marit.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0809-4, 18-4,5 Flaten. Østerdalen prot.5, fol.533A, 15.05.1789. S.448  1801: 370. 

----------------------

 

Jon Olsson †, sidstleden 7de ved døden afgik., opsidderen samme stæds stiffader Anders Ingvoldsen.

Erika Katarina Kristiansd.Wærdahl, enke, sammen avlede børn: 

    Ola Jonsson, sønn, 4 år, V:farbror Haagen Olsen Bougen.

    Gudlaug Jonsd., datter, 2 år, V:fastermann Mathis Embretsen Romundstad af Rendalen præstegield. 

Anders Ingvoldsen Eggen tar overtar formynderskap som (3die?) leed beslægtede på skiftet 0119-1 (3-1) i 1786.

Vurderingsmenn: (Hans?) Estensen og Jon Simensen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0809-5, 18-4,5 Flaten. Østerdalen prot.7, fol.98B, 23.05.1794. S.448  1801: 370.

----------------------

 

Gudlaug Håkonsd., levende live.

Anders Ingvaldsson, ektemann, også skifte etter ham.

Ola Jonsson, Gudlaugs avdøde og første ektemann.

    Ola Andersson, sønn, 25 år.

    Goro Andersd., datter, gifft med Ole Pedersen og boende paa gaarden Sørhuus her i sognet..

    Kari Andersd., datter, 20 år, V:halvbroder Ole Olsen Røstøe.

-

    Jon Olsson, sønn, død, og udi ægteskab med endnu levende qvinde Erica Catrine Christiansdatter,

    hvilken nu er kommen i ægteskab med Esten Syversen Qveberg, her i sognet..

        Ola Jonsson, sønnesønn, 9 år,V:stiffade Esten Syversen Qveberg.

        Gudlaug Jonsd., sønnedatter, 7 år, begge hiemme værende hos sin stif-fader, V:stiffade Esten Syversen Qveberg. 

    Håkon Olsson, sønn, myndig og gifft og boende paa en part i gaarden Bougen her i sognet.

    Ola Olsson, sønn, myndig og boende paa gaarden Røstøe i Tøndset hoved sogn..

    Maren Olsd., datter, gifft med Mathis Embretsen og boende paa gaarden Romenstad i Reendalens præstegield.

Vurderingsmenn: Joen Simensen Qveberg og Lars Bersvendsen Sandeggen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0809-6, 18-4,5 Flaten. Østerdalen prot.12, fol.236B, 18.10.1819. S.448  1801: 370.

----------------------

 

Håkon Olsson †, 7 barn.

Kari Simensd., hustru, lagverge Ole Pedersen Sørhus.

    Gudlaug Håkonsd., datter, 33 år, g.m/Ole Jonsen Eggen/Flaten bruker havdelen av denne gård.

    Kari Håkonsd., datter, 30,5 år, g.m/Ole Hansen Meleng. 

    Marit Håkonsd., datter, 24,5 år ugift hos svoger Ole Jonsen, V:søstermann Ole Jonsen Flaten.

    Goro Håkonsd., datter, 22 år ugift hos moderen, V:farbror(?) Ole Jonsen Motrøen (Tynset). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0809-7, 18-4,5 Flaten. Nord-Østerdal prot.2, fol.56A, 06.08.1829 på 0401. S.448  1801: 370. 

----------------------

 

Marit Håkonsd. †, på 0401 Randmæl, 5 barn, g.m/Peder Olsen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0809-8, 18-4,5 Flaten. Nord-Østerdal prot.2, fol.38B, 22.02.1830. S.448  1801: 370.

----------------------

 

Gudlaug Håkonsd. †, 5 barn, g.m/Ole Jonsen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0810-1, 19-1 Skardet. HF2113, Solør og Østerdal prot.4, fol.431A, 09.06.1734. S.454  1801: 363.

---------------------

 

Avle Olsson †.

Ingrid Olsd., hustru, sammenavlede barn:

    Ola Avlesson, sønn, 3 år, V:Simen Olsen Bougen (16-1).  

    Ingeborg Avlesd., datter, 18 år, V:Ole Bersvendsen Attnedahlen (20-9 Utti).

    Anne Avlesd., datter, 16 år, V:Thore Larsen Storsteigen (7-26).

    Kari Avlesd., datter, 14 år, V:Thore Larsen Storsteigen (7-26).

Vurderingsmenn: Ole Pedersen Eggen og Knud Simonsen Bougen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0810-2, 19-1 Skardet. Solør og Østerdal prot.14A, fol.289A, 11.10.1766. S.454  1801: 363.

---------------------

 

Dordi Rasmusd. †, død 16.juli sidstafvigte! (1766).

Ola Eriksson, avdød ektemann fra 1.ekteskap.  

Ola Avlesson, enkemann, far Avle Olsen, søstermann Simen Olsen (22-1).

    Rasmus Olsson, sønn, 17 år, V:Jon Olsen Eggen (18-4).

    Kari Olsd., datter, 13 år, V:(morens) Søskenbarn Ole Eriksen Bougen (16-1).

-

    Ingrid Olsd., datter, 7 år, V:faderen. 

-

    Kirsti Ellingsd., 11 år, uekte datter, V:(morens) søskenbarn Ole Eriksen Bougen (16-1).

Vurderingsmenn: Erich Haldorsen Bougen og Ole Jonsen Lille Steigen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0811-1, 18-16 Vetlskardet. Nord-Østerdal prot.2, fol.92A, fredag 01.10.1830. S.458  1801: 371.

-------------------------- 

 

Peder Halstensson †, ungkarl, selveierpladsen Lille Skallet.

    Jakop Halstensson, broder, 80 år, ugift og er som lægdslem her i sognet.

    Anders Halstensson, broder, 70 år, gift og boesat paa Pladsen her i Sognet.

    Gjertrud Halstensd., ældste søster, er gift og for omtrent 30 aar siden flyttet herfra til Langøjen vestenfor Christiania.

    Jøran Halstensd., søster, 64 år, er ugift og har omtrent 45 aar haft sit tilhold her paa Pladsen, V: Ole Jonsen Flaten (18-4).

Vurderingsmenn: Avle Larsen Sandeggen, Lars Olsen Bakken, Haagen Pedersen Eggen og Hans Mortensen Skallet.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0812-1, 18-10 Klokkarhaugen. Østerdalen prot.1, fol.237B, Hougen u/Eggen, 17.06.1773. S.459  1801: 377.

----------------------------

 

Arne Jonsson †, død i sidstaf… may maaned, af Raae Rod havet optaget og bebygget plads. 

Gisken Jonsd., enke, sammenavlede børn:.

    Jon Arnesson, sønn, 21 ½ år, den ældre, V:farbror Esten Jonsen Smed ved Strømmen (4-1). 

    Jon Arnesson, sønn, 20 år, den yngre, V:farbror Esten Jonsen Smed ved Strømmen (4-1).

    Simen Arnesson, sønn, 18 ½  år, V:farbror Esten Jonsen Smed ved Strømmen (4-1).

    Anders Arnesson, sønn, 12 år, V:(halv)søskenbarns ektemann Peder Jonsen Sørhuus (10-1).

    Ola Arnesson, sønn, 8 år, V:moderens svoger (?) Anders Ingvoldsen Eggen (18-4).

    Maren Arnesd., datter, 17 år, V:3.ledds beslektede Jon Simensen Qveberg (12-10).

    Ingeborg Arnesd., datter, 15 år, V:søskenbarns ektemann (?) Ingvold Ingvoldsen Rød.

    True Arnesd., datter, 6 år, V:fastermann Ole Olsen Qveberg (12-40).

Vurderingsmenn: Ole Jonsen Lille Steigen og Jon Olsen Sørhuus.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0812-2, 18-10 Klokkarhaugen. Østerdalen prot.4, fol.535A, 08.07.1785. S.459  1801: 377.

----------------------------

 

Maren Arnesd. †, Jon Simensen Qvebergs myndling, far afgangne Arne Jonsen.

    Gisken Jonsd., mor.

    Jon Arnesson, bror, myndig.

    Simen Arnesson, bror, ligeledes myndig.

    Anders Arnesson, bror, 24 år, V: sødskendebarn (?) Peder Jonsen Sørhuus (10-1). 

    Ola Arnesson, bror, 20 år, V:hans moders svoger (?) Anders Ingvoldsen Eggen (18-4).

    Ingeborg Arnesd., søster, ugift og umyndig, V:sødskendebarns mand Ingvold Ingvoldsen Rød.  

    True Arnesd., søster, ligeledes umyndig og ugift, V:broder Simen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0813-1, 20-1 Bakken. HF2114, Solør og Østerdal prot.5, fol.307A, 09.10.1737. S.462  1801: 382. 

--------------------  

 

Ola Simensson, levende live.

Marit Larsd., hustru, sammen auflede sex børn:

    Lars Olsson, sønn, 34 år.

    Esten Olsson, sønn, 29 år, bor på Kveberg (12-53).

    Peder Olsson, sønn, 20 år, V:broder Lars.

    Goro Olsd., datter, 31 år, V:faderen, hun skulle oppvarte de gamle i alderdommen.

    Anne Olsd., datter, 24 år, V:broder Esten Olsson Kveberg.

    Marit Olsd., datter, 21 år, V:broder Lars.

Vurderingsmenn: Peder Christophersøn Bougen og Knud Olsøn Bougen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0813-2, 20-1 Bakken. Solør og Østerdal prot.12B, fol.1603A, 08.06.1763. S.462  1801: 382.

-------------------- 

 

Lars Olsson, levende live.

Ragnild Olsd., hustru, tilsammenavlede 7 børn:

    Ola Larsson, sønn, gift og hjemme.

    Ola Larsson, sønn, 25 år, ungkar.

    Marit Larsd., datter, g.m/Ole Olsen Kiølle, smelter ved Lovise Hytte.

    Mille Larsd., datter, g.m/Petter Jensen Grubbe Arbejder ved Bogsbergs Grubbe under Friderich Gaves værck.

    Anne Larsd., datter, 32 år, ugift, V:broder Ole d.e. 

    Goro Larsd., datter, 30 år ugift, V:broder Ole d.y./søstermann Ole Erichsen Sørhuus (10-18).

    Ragnild Larsd., datter, g.m/gaardmanden Ole Erichsen Sørhuus.

Lars Olsson var verge for Marit Johansd. Kveberg (12-2)

    og for broder Peder Olsen Qvebergs (12-27) søn Peder Pedersen. Hans mor Gollau Qveberg møtte.

Vurderingsmenn: Erich Haldoesen Bougen og Ole Jonsen Lille Steigen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0814-1, 20-28 Sandegga. HF2116, Solør og Østerdalen sorenskriveri, protokoll 9, 1747-1750, fol.20a, 09.02.1747.

Baugen beliggende i Lille Elvedalens annex til Tønset præstegield,

----------------------- 

 

Knud Olsen (K-430) og

hustrue Jngri Rasmusdaatter (K-431), levende live, deres barn:

1: Ole Knudsen, 32 aar,

2: Rasmus Knudsen, 30 aar,

3: Joen Knudsen, 25aar,

4: Kari Knudsdaatter, 27 aar, gifft med Simen Simensen Strømmen,

5: Dordi Knudsdaatter, 22 aar, gifft med Erick Ericksen Negaard i Store Elvdalen,

6: Siri Knudsdaatter (K-215), 16 aar, v:broder Ole.

Vurderingsmenn: Lars Olsen Nestebye og Joen Olsen Eggen,

(Skiftekort brutto 322-3-12 netto 290-1-0).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0814-2, 20-28 Sandegga. Solør og Østerdal prot.13, fol.566A, 11.05.1767. S.467  1801: 369.

-----------------------  

 

Marit Haldosd. †, død ved St.Hansdags tider 1766 (gravlagt 04.06.1766)

Ola Knutsson, enkemann, bror Rasmus K Sandeggen, foreldre Knud Olsen Bougen/Ingri Rasmusd., sammenavlede 5 børn:

    Knut Olsson, sønn, 26 år. 

    Haldo Olsson, sønn, 25 år.

    Simen Olsson, sønn, 16 år, V:faderen.

    Ingrid Olsd., datter, 29 år, g.m/Jon Simensen Qveberg. 

    Kirsti Olsd., datter, 21 år, V:farbror Jon Knudsen Qveberg (12-10).

Vurderingsmenn: Lars Larsen Nestebye og Ole Jonsen Lille Steigen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0818-1, H-4 Eggen. fol.365B, 22.03.1768 Sandvold Tynset.

------------

 

Mikkel Andersson Schielderup †, sidsleden 14e decembr ved døden afgangen.

    Madame Elisabeth, mor, afgl. Hr Anders Schielderups effterleverste.

    Hr Even Schielderup, bror, 33 år. 

    Hr Peder Schielderup, bror, myndig af alder.

    Studioses Mr Anders Schielderup, bror, 30 år, informator hos sl oberst Sehested paa Brotnov.

    Jomfrue Gidchen Schielderup, søster, 35 å, værende hiemme hos hendes moder her paa arvetomten.

Vurderingsmenn: Erich Olsøn Neebye og Niels Jonsen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0904-1, Valtertrøa. Oberbergamtet Søndenfjeldske fol.292A, 08.11.1773. S.496.

-------------------

 

Nils Hals †, Fredrik gaves kobberverk, forvalter, død 22.10 i ugift stand, hans søsken:

1. Even Halstensen Hals, selv eier af gaarden Uldset i Quichne præstegiæld.

2. Michael Hals, død, forvalter ved Ohmdahls Kaabber Verk.

    a. Andreas Christian Hals 9 år, værende hos morbror og formynder

         procurator Jens Sigfried Hopstoch på Modum ved Bragernes.

    b. Hans Michael Hals 5 år, hos stefar Hr Fendrich Engelbrecht Bomhoff i Holdens prestegjeld pr Scheen.

3. Gurine Hals, ugift, hos broren Even Hals på Kvikne,

4. Elen Hals, død, anden gang gift m/Halvor Olsen Kvikne

    a. Karen Larsd. 20 år.

    b. Maria Larsd. 17 år.

    c. Maritta Halvorsd. 8 år, formynder faderen, gruvearbeider ved Kvikne pladsen.

5. Gidsken Evenia, død, g.m/Peder Jacob Røyem, død, captain ved eet skiløper kompani Nordenfjelds.

    a. Halsteen Nicholai Røyem, myndig, Bergkadett her ved verket.

    b. Jomfru Margrete Sophia Røyem, oppholder seg i Trondhiem.

    c. Jomfru Gidsken Petronella Røyem, oppholder seg hos morbror Even Hals på Kvikne.

Formyndere for resten ennå ikke avgjort.

Vurderingsmenn: Gahrmageren Peder Johnsen Lillesteigen og pligtsfogden Halvor Samuelsen med fleere godtfolck.

Iver Olsen Faadalen er Peder Johnsen Lillesteigens dattermann.

Avdødes moster Mad. Elisabeth sl. Hr. Anders Pedersen Schieldrups paa Tøndsedt som hadde

en sønn Michael og en datter Gidsken g.m/hytteskriver Schielderup.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0906-1, 24-6 Skulestu'u. Østerdalen prot.12, fol.403A, 06.01.1821. S.498  1801: 328. 

------------------------

 

Ellend Olsson †, 4 barn.

Marte Pedersd., hustru.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0907-1, 25-1 Øya. Østerdalen prot.1, fol.99A, 08.03.1773 (Hornset Y.Rendal). S.500  1801: 317. 

-----------------

 

Dordi Knutsd. †, Hornset, Y. Rendalen, død 8 dager (før?) sidsleeden alle helgens dag.

Erik Eriksson Hornset, enkemann, avdød bror Tarald Eriksen Steimoen, tilsamen avlede børn:

    Ola Eriksson, sønn, 20 år, V:faderen.

    Knut Eriksson, sønn, 15 år, V:morbror Jon Knudsen Qveberg (12-10).

    Erik Eriksson, sønn, 10 år, V:faderen. 

    Marit Eriksd., datter, 24 år, omtalt som Berit gjennom hele skiftet!, V:faderen.

    Ingvild Eriksd., datter, 22 år, Ingrid, V:mostermann Jon Andersen Strømmen (2-12).

Vurderingsmenn: Peder Olsen Lombnes Ole Svendsen Sydre Odtnes.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0907-2, 25-1 Øya. Nord-Østerdal prot.1, fol.239A, 15.07.1825. S.500  1801: 317.

-----------------

 

Leviken Brandt †.

    Gunnild M. Nikolaisd.Hagerup, datter, Lena, g.m/direktør Daldorph.

    Jørgen Andreas Nikolaisson Hagerup, sønn, 53 år prost.  

    Hans Henrik Nikolaisson Hagerup, sønn død, Ous Oudalen 3 gutter i tenårene.

    Lydia Moss Nikolaisd.Hagerup, datter, g.m/propirtær Borthen på Froøerne i Fosens fogderi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0913-1, Flatåsplass II. Oberbergamtet Søndenfjeldske fol.300B, 16.03.1774. S.512.

-----------------------

 

Ole Arnesen Flataas †, på en plads i Folsmoen, minerer ved Bogsbergs grube henhørende

      med arbeid under Friderichs gaves kaabberværk, g.m/

Berit Nielsd., deres barn:

1. Aleth Olsd. g.m/gruvearbeider i Bogsberget Gulbrand Olsen her ind paa pladsen.

2. Kirsti Olsd. 27 år, ugift, tjener i Tyldalen.

3. Ingrid Olsd. g.m/gruvearbeider Joen Jonsen Tyldøhl, neste nabo til enken.

4. Maren Olsd. 21 år, tjener trolig noen sted i Trondhjem.

Vurderingsmenn: Hytteknekterne ved Lovice hytte Arne Thoresen Hielten og Knud Joensen Folsmoen.

[Kreditor Ole Eriksen Damstrøm ved verge Ole Eriksen Bogen]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0914-1, Tylldølshaugen. Solør og Østerdal prot.13, fol.385A, 16.10.1766 (Storsteigen). S.512  1801: 355. 

----------------------- 

 

Jon Brynjulfsson †, Pladsen Foldsmoe beliggende uder gaarden Store Steigen, død 16.august.

Ingvild Jonsd., enke.

    Brynjulf Jonsson, sønn g.m/Ingeborg Anna Olsd., enke.

        Ingvild Brynjulfsd., sønnedatter, 1 år, V:mostermann Peder Erichsen Pladsen Lille Elvdalen (28-20). 

    Jon Jonsson, sønn, 30 år. 

    Embret Jonsson, sønn, 21 år, V:3.ledd beslektede Iver Larsen Søgaard i Tyldalen. 

    Erik Jonsson, sønn, 17 år, V:3.ledd beslektede Ole Iversen Aasen af Tyldalen.

    Randi Jonsd., datter, ugift, V:3.ledd beslektede Iver Brynildsen Rød i Tyldalen.

Vurderingsmenn: Ole Simensen Stor Steigen og Ole Jonsen Lille Steigen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0916-1, 28-2 Spellplassen. Østerdalen prot.12, fol.166B, 20.04.1819. S.516  1801: 345.

-------------------------- 

 

Even Håkonsson †.

Sigrid Olsd., hustru, Lagverge Erik Andersen Gjelten.

    Håkon Evensson, sønn, 36 år ugift på Mykleby Storelvdal.

    Kari Evensd., datter, g.m/Svend Larsen Mykleby Storelvdal. 

    Ola Evensson, sønn, Nordafjelds for 12-13 år siden på Hitteren fravær, V:Ole flaten (18-4).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0918-1, 25-18 Blostrupsplass. Nord-Østerdal prot.2, fol.65A, 09.02.1829. S.518  1801: 340.

----------------------------- 

  

Blostrup Olsson, ektemann død.

Marit Rasmusd. †, enke.

    Rasmus Blostrupsson, sønn, 61 år eier av Gråpladsen i sognet. 

    Ola Blostrupsson, sønn, 55 år i Værnes prestegjeld Stjørdal.

    Blostrup Blostrupsson, sønn, 53 år på Froøerne.

    Ola Blostrupsson, sønn, 51 år i Stjørdal. 

    Kirsti Blostrupsd., datter, 49 år opph.30 år i Stjørdal siges gift senere tid.

    Kari Blostrupsd., datter, 46 år, g.m/Erik Andersen Råen Stjørdal.

    Marit Blostrupsd., datter, 43 år, vært g.m/Haagen Larsen Pladsen, ekteskap opph.på lovlig måte.

    Ingeborg Blostrupsd., datter, 41 år, g.m/Ole Simensen her i sognet.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0919-1, 28-12,13 Håkkåsbakken. Oberbergamtet Søndenfjeldske fol.290A, 04.01.1774. S.519  1801: 343.

---------------------------

 

Haagen Haagensen den ældre †, paa pladsen Folsmoen, nyelig ved døden avgl., kullknegt ved Fridrich gaves kaabber verk

      g.m/efterladte

Ingeborre Toresd., deres barn:

1. Haagen Haagensen 30 aar boende for sig selv her på en plads her i Foldsmoen g.m/Ingeborg Anna Olsd.

2. Joen Haagensen 25 aar hiemmeværende.

3. Thore Haagensen 22 aar i tieneste hos Ole Haagensen Qveberg. Kurator broder Jon.

4. Ole Haagensen  20 aar hiemme svag og skrøbelig. Kurator broder Jon.

5. Christopher Haagensen 18 aar hiemme. Kurator broder Jon.

6. Ingebor Haagensd. 13 aar hiemme. Formynder broder Haagen.

Vurderingsmenn: Pligtsfogd Halvor Samuelsen og kullknegt Arne Pedersen Pladsen.

[Myndling Kari Toresd.] (Sønnen? Even ikke nevnt!)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0920-1, 28-1 Torsplass. Solør og Østerdal prot.12A, fol.415B, 27.06.1759. S.522 1801: 367.

-----------------------

 

Ingeborg Olsd. †, død 9.mai. 

Tore Jonsson Sjurdhus, enkemann, ved innledningen kalt Hansen i skiftet, ellers Jonsen, sammen avlede 6 børn:.

    Halsten Toresson, sønn, 36 år.

    Jon Toresson, sønn, 33 år tilholdende paa Pladsen ved Lovises Hytte.

    Marit Toresd., datter, 43 år, g.m/Peder Avlesen Folsmoen.

    Ingeborg Toresd., datter, 30 år, g.m/Haagen Haagensen Folsmoen.

    Kari Toresd., datter, 28 år, tienende paa gaarden Udbye, V:søstermann Haagen Haagensen Foldmoen (28-12). 

    Anne Toresd., datter, 26 år, V:søstermann Peder Avlesen Foldsmoen (28-18).

Vurderingsmenn: Simen Avlesen Storsteien og Esten Olsen ibedem.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0921-1, 26-1 Enget. Østerdalen prot.11, fol.498A, 24.09.1816. S.524  1801: 333.

-------------------

 

Peder Olsson, levende live.

Kirsti Sjurdsd., hustru.

    Marit Pedersd., datter, 23 år, g.m/Ole Avlesen Pladsen.

    Barbro Pedersd., datter, 21 år tjener Jon Jonsen kveberg, V:Esten Siversen Kveberg (12-18). 

    Ingrid Pedersd., datter, 18 år tjener Peder Pedersen Barchalden, V:Esten Siversen Kveberg (12-18). 

    Kari Pedersd., datter, 16 år tj. enke Marit Arnesd. Bougen, V:regnskapsfører v/Fredrikgaves verk Simen Siversen (1011).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0922-1, 25-17 Mortensplass. Nord-Østerdal prot.1, fol.375A, 16.12.1829. S.527  1801: 322.

---------------------------

 

Ola Mortensson †, 4 barn, enke Marit Pedersd., bror Nils Nesteby.

    Morten Olsson, fader.

    Maren Mattisd., moder. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0923-1, 28-20 Eriksbakken. Nordre Østerdalen, protokoll 15, 1830-1836, fol.388b, 22.02.1833.

Eriksbakken ved Folden.

-------------------------- 

 

Ole Pedersen (P-124) †,

gjenlevende kone Lisbet Jensdatter (P-125), lagverge Erik Andersen Gjelten, deres barn:

1: Peder Olsen (P-62), 37 aar, gift og opholder sig paa arvetomten,

2: Jens Olsen, 34 aar, ugift har sit ophold ved Altens Kobberværk i Findmarken, v:Lars Blostrupsen Lien,

3: Erick Olsen, 30 aar, ugift og driver skrædderprofetion her i bygden,

4: Ingebor Olsdatter, 26 aar, ugift, er i tjeneste hos gaardmand Simen Larsen Lillesteien, v:selveier Ole Pedersen Folden,

5: Gidsken Olsdatter, 23 aar, ugift, hjemmeværende paa arvetometnen, v:selveier Ole Pedersen Folden,

6: Kirstina Olsdatter, 20 aar, ugift, tjener hos Arne Thoresen Steien her i bygden, v:broder Peder,

7: Marit Olsdatter, 16 aar, ugift, ligeledes i tjeneste hos sidstnævnte Arne Thoresen Steien, v:broder Peder.

Vurderingsmenn: Johan Steien, Avle Larsen Sandeggen, Lars Blostropsen Lien og Peder Olsen Foldosen.

(Skiftekort brutto 260-3-10 netto 53-4-0).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0924-1, 28-18 Ulvplass. Oberbergamtet Søndenfjeldske fol.301A, 16.03.1774. S.531  1801: 354.

----------------------- 

 

Peder Avlesen Feetten †, Folsmoen, Avlespladsen paa Participantens grund, forrige maaned bortdøde

      Værksets Arbeider, g.m/

Maritte Thoresd., enke, deres barn:

1. Avle Pedersen 30 år, hjemme.

2. Peder Pedersen 19 ½ år, hjemme, kurator broderen Avle.

3. Kiersti Pedersd. 35 år, ugift og hjemme, verge broderen Avle.

4. Ingebor Pedersd. 32 år, enke etter avgangne gruvearbeider Steen Arnesen, nå hjemme.

5. Marie Pedersd. 27 år, tjener hr oberstløytnant Hammon i Opdahl, verge broderen Avle.

6. Ingri 15 år, hjemme, verge broderen Avle.

Vurderingsmenn: Pligts Fogeden Halvor Samuelsen og Grube Arbeideren John Thoresen

[Ved gjeld: Tore Olsen Døle nevnt i samme åndedrag som Ole Melum i Ringebu]

[Også nevnt Siver Skamsar paa Lomb]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0927-1, 28-8 Evensplass. Nord-Østerdal prot.2, fol.487B, 14.07.1834. S.536  1801: 352.

------------------------

 

Even Tollevsson †, matr. 467 Evensplass.

Brynhild Pedersd., hustru, lagverge Erik Andersen Gjelten.

        Jon Estensson, hustruens sønn, (57-9), 56 år enkens frillesønn gift på Taralsten.

    Sigrid Evensd., datter, 45 år ugift hjemme, V:broder Peder.

    Peder Evensson, sønn, 43 år gift bruker nærværende gårdpart.

    Kirsti Evensd., datter, 42 år gift ektemann ukjent husm.formod.u/Borten Ørland, V:broder Peder (fraværende).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0928-1, 28-4 Masshaugen. HF2118, Solør og Østerdal prot.10, fol.3A, 22.05.1750 (Moen v/Foldens elv). S.538  1801: 348. 

------------------------

 

Sigrid Estensd. †, Moen ved Foldens elv.

Embret Madsson, enkemann, sammen avlede 3de pig børn:.

    Kari Embretsd., datter, 10 år, V:farbror Jon Madsen Grimsboe (55-1).

    Ingrid Embretsd., datter, 8 år, V:søstermannen (til faderen) Jon Olsen sørhus (10-17).

    Ingeborg Embretsd., datter, 4 år, V:faderen.

Vurderingsmenn: Jon Olsen Eggen og Simon Avlesen Stor Steigen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0928-2, 28-4 Masshaugen. Oberbergamtet Søndenfjeldske fol.299A, 26.11.1774.

------------

 

Ingri Ingebrithsd. †, boede og døde paa en liiden plads her i Folsmoen ved Lovise Hytte g.m/

Ole Olsen, Grubearbeider, deres barn:

1. Ingri Olsd. 5 uker, formynder faderen.

Vurderingsmenn: Pliktsfogd Halvor Samuelsen og smelteren Knud Joensen Folsmoen

 [John Johnsen Tyldøls qvinde Ingri Olsd. (0914) fordrer 3 ort]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0928-3, 28-4 Masshaugen. Østerdalen prot.11, fol.56B, 22.04.1811. S.538  1801: 348.

------------------------

 

Ola Embretsson †, Død sistleden 4/3 en sønn- verge Tore L. S.Steigen.

Mari Pedersd., hustru.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0931-1, 28-9 Stenstrøa. Nord-Østerdal prot.2, fol.297A, 20.09.1832. S.542  1801: 344.

----------------------- 

 

Peder Stensson †.

Goro Ellevsd., hustru.

    Sten Pedersson, sønn, 35 år gift oppholder seg i fron gudbrandsdalen, V:gårdmann Erik Andersen Gjelten (1201). 

    Ellev Pedersson, sønn, 32,5 år gift opph. i Salten fogderi Nordlandene, V:gårdmann Erik Andersen Gjelten (1201).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1001-1, 23-32 Mælengjordet. fol.226A, 29.07.1783 På Fådalen Sk.kort. S.550  1801: 332. 

---------------------------

 

Hans Olsson †. 

Anne Pedersd., hustru.

    Ola Hansson, sønn, 2 år.

    Anne Hansd., datter, 6 uker.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1003-1, 23-13 Amundsplass. Østerdalen prot.11, fol.326B, 21.10.1814. S.562  1801: 389.

-------------------------- 

 

Jon Amundsson †.

Marit Nilsd., hustru. 

    Nils Jonsson, sønn, 18 år tjener Ole Simensen Kvernhusøyen, V:Lars Blostrupsen Lien (25-18).

    Amund Jonsson, sønn, 16 år, V:Lars Blostrupsen Lien (25-18).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1004-1, 23-4 Ligarden. HF2116, Solør og Østerdal prot.8, fol.570B, 10.06.1745. S.565  1801: 385.

----------------------

 

Rasmus Olsson †, død 11.Martj sidstleden.

Kari Olsd., enke, brødre Knut og Simen Olsen Bougen, sammenavlede 8 børn:

    Ola Rasmusson, sønn, 11 år, V:morbror Knud Olsen Bougen (20-28).

    Jon Rasmusson, sønn, 6 år, V:morbror Simon Olsøn Bougen (16-1).

    Dordi Rasmusd., datter, 18 år, V:morbror Knud Olsen Bougen (20-28).

    Ingeborg Rasmusd., datter, 16 år, V:moster(halvfaster)mann Knud Pedersen Brandvold (4-44). 

    Ingrid Rasmusd., datter, 13 år, V:Tore Olsøn Sandbachen (Tynset).

    Berit Rasmusd., datter, 8 år, V:Tore Olsøn Sandbachen (Tynset). 

    Kari Rasmusd., datter, 3 år, V:moster(halvfaster)mann Knud Pedersen Brandvold (4-44).

    Marit Rasmusd., datter, 23 uker, V:Niels Joensen Brandsnæs (59-1).

Vurderingsmenn: Peder Christophersøn Bougen og Haagen Henrichsen Eggen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1004-2, 23-4 Ligarden. Solør og Østerdal prot.11B, fol.459B, 30.10.1755.

------------

 

Ola Eriksson †, tilholdsted på Lien. 

Dordi Rasmusd., enke, sammenavlene tvende børn:

    Rasmus Olsson, sønn, 6 år, V:farens morbror (hvordan?) Jon Olsen Eggen (Flaten?).

    Kari Olsd., datter, 2,5 år, V:moderens mostermann Erik Halvorsen Bougen (16-1).

Vurderingsmenn: Tore Olsen Sandbakken og Lars Olsen Bougen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1004-3, 23-4 Ligarden. Solør og Østerdal prot.11C, fol.884A, 23.06.1757. S.565  1801: 385.

----------------------

 

Kari Olsd., levende live, enke.

Rasmus Olsson, tidligere død, sammenavlede 8te børn:.

    Ola Rasmusson, sønn, 23 år, V:søskenbarn Ole Knudsen Bougen (20-28), overtok for faren, Knut Olsson, som  er død.

    Jon Rasmusson, sønn, 18 år, V:paarørende Erick Haldorsen Bougen (16-1).

    Dordi Rasmusd., datter, 30 år, V: søskenbarn Ole Knudsen Bougen (20-28), overtok for faren, Knut Olsson, som  er død.

    Ingeborg Rasmusd., datter, 28 år tienende hos Embret Mathiesen Meelenget, V:Embret Mathiesen Mælengen (23-36).

    Ingrid Rasmusd., datter, 25 år, g.m/Embret Mathiesen Mælenget.

    Berit Rasmusd., datter, 20 år, V:(halv)søskensbarns ektemann Bersvend Mortensen Sandbachen.

    Kari Rasmusd., datter, 15 år, V:(halv)søskenbarn Rasmus Knudsen Brandvold (4-44).

    Marit Rasmusd., datter, 12 år, V:søskenbarn Joen Knudsen Qveberg (12-10). 

Vurderingsmenn: Tore Olsøn Sanbachen og Lars Olsøn Bougen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1004-4, 23-4 Ligarden. Solør og Østerdal prot.14A, fol.356B, 12.10.1769. S.565  1801: 385.

----------------------

 

Ola Rasmusson †, død 27.august sidstl, bror Jon Rasmusen Lien og mor enke Kari Olsd.

Elen Olsd., enke, sammenavlede 6 børn:

    Rasmus Olsson, sønn, 11 år, V:farbror Jon Rasmusen Lien (23-16). 

    Ola Olsson, sønn, 8 år, V:fastermann Lars Olsen Eggen (17-1). 

    Blostrup Olsson, sønn, 2 år, V:mostermann (fastermann/morbror) Blaastrup Olsen Pladsen (25-18).

    Kari Olsd., datter, 12 år, V:farbror Jon Rasmusen Lien (23-16).

    Kirsti Olsd., datter, 9 år, V:mostermann (fastermann/morbror) Blaastrup Olsen Pladsen (25-18).

    Ingeborg Olsd., datter, 4 år, V:fastermann Lars Olsen Eggen (17-1).

Vurderingsmenn: Ole Jonsen Lille Steigen og Peder Jonsen ibd. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1004-5, 23-4 Ligarden. Østerdalen prot.12, fol.159B, 18.11.1818. S.565  1801: 385.

----------------------

 

Ola Rasmusson, ektemann død.

Elen Olsd. †.

Knut Lorensson, ektemann, (kaldt Lars Olsen ?).

    Kari Olsd., datter, 62 år enke på Pladsen Foldmoen. 

    Rasmus Olsson, sønn død, 1012.

    Kirsti Olsd., sønnens hustru, 1012.

        Ingrid Rasmusd., sønnedatter, 1012, 27 år ugift tjener Ole Larsen Kveberg, V:Ole Larsen Kveberg (12-3). 

        Elen Rasmusd., sønnedatter, 1012, 24 år ugift tjener Esten Olsen Steigen, V:Esten Olsen Steimoen (7-66).

        Kirsti Rasmusd., sønnedatter, 1012, 20 år tjener Hans Mortensen Skallet, V:Ole Jonsen Flaten (18-4).

        Ingeborg Rasmusd., sønnedatter, 1012, 18 år, V:Jon Simensen Lien (23-16).

    Kirsti Olsd., datter, 56 år, g.m/Peder Pedersen Lien.

    Ola Olsson, sønn, 54 år gift til Nordland husm.u/prost Steen Tromsøe, V:broder Blostrup (fraværende) (1005).

    Ingeborg Olsd., datter død, yngste datter.

        Ingeborg Kristi. Olsd., datterdatter, ugift og uekte hos sin moders stefar Knut L. Lien, V:Hr kjøpmann Smith (0903).

        Ola Hansson Gulbrandsdalen, fader av den uekte. 

Blostrup Olsson, sønn, 50 år gift bor på Pladsen Lien. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1006-1, 23-11 Estenshaugen. Østerdalen prot.3, fol.502B, 27.10.1780. S.571  1801: 388.

---------------------------

 

Simen Olsson Grøten †, i sidstafvigte april maaned ved døden afgik.

Kirsti Olsd., enke, lagverge broder Bersvend Olsen Qveberg, sammenavlede børn:

    Simen Simensson, sønn, 17 år, tjener Simen Brynildsen Berset i Reendalen,V:fars søskenbarn Ole Jonsen Smelter (26-1).

    Ola Simensson, sønn, 11 år, V:farens søskenbarn Ole Jonsen Smelter (26-1). 

    Peder Simensson, sønn, 8 år, V:moderens (halv)søskenbarn Lars Olsen Storsteigen, Nyestuen (7-85). 

Vurderingsmenn: Christopher Larsen Bougen og Lars Bersvendsen ibidem.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1006-2, 23-11 Estenshaugen. Nord-Østerdal prot.1, fol.179B, 08.06.1825. S.571  1801: 388.

---------------------------

 

Kirsti Olsd. †, enke.

    Simen Simensson, sønn, myndig Holingaunet Aasen pr.gjeld Stør-/Værdal fogd.

    Ola Simensson, sønn, myndig arbeidsmann i Trondheims by.

    Peder Simensson, sønn død, forl.død ,barn: Ola myndig, Susanne M., ugift i Tr.heim.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1007-1, 23-1 Blostrupmoen. Østerdalen prot.9, fol.373B på Lien, 07.01.1805 på 1007. S.573  1801: 362.

----------------------

 

Marit Olsd. †, død den 20 december sidsleden.

Lars Blostrupsson, enkemand.

    Blostrup Larsson, sønn, 2 ½ år, V: faderen Lars Blostrupssen Lien.

Vurderingsmenn Svend Larsen Nebye og Simen Syversen pligsfoged.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1008-1, 23-15 Gjermundshaug. Nord-Østerdal prot.2, fol.599B, 07.01.1836. S.576  1801: 329.

----------------------------

  

Ola Olsson †, bror Jon i Storkdalen Strinda.

Goro Jonsd., hustru, lagverge Sivert Simensen Lien. 

    Kari Olsd., datter, g.m/husm. Kristoffer Jonsen u/gården Storkdalen i Strinden, V:Tarald Toresen Lien fraværende (1006). 

    Maren Olsd., datter død, 2 barn Johan og Ola, g.m/Jørgen Petter Johansen Bøyhen i sSrindens prestegjeld.

    Ola Olsson, sønn, myndig husmann under gården Trønnes. 

    Johanne Olsd., datter, g.m/Andreas Jensen husm.u/gården Jervan Strindens pr.gjeld, V:Tarald Toresen Lien fravær (1006). 

    Goro Olsd., datter, g.m/Tarald Toresen Lien Lilleelvdalen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1009-1, 23-16 Øver-Lia. Nord-Østerdal prot.1, fol.273A, 07.02.1827. S.579  1801: 366.

----------------------- 

  

Jon Simensson †, 3 døtre, far Simen Jonsen Lien, g.m/Marit Estensd.(bror Hans Estensen Pladsen (0915)).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1010-1, 23-14 Monshaugen. Nord-Østerdal prot.1, fol.182A, 13.02.1826. S.581  1801: 425.

-------------------------

 

Mattis Olsson †.

Ingeborg Susanna Jensd., hustru, lagverge Lars Blostrupsen.

    Ola Mattisson, sønn, 34 år gift værende i Einunden Foldalen.

    Gisken Mattisd., datter, 30 år ugift på Flutuen Sognedalen i Tr.hjem stift, V:Paul Hansen Brandvold (4-72).

    Berit Mattisd., datter, 27 år gift oppholder seg under Strinden Trondhjem, V:broder Ole d.e. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1011-1, 23-18 Belgmakerplassen. Oberbergamtet Søndenfjeldske, 1758-1778, fol.297B, 06.12.1773.

-------------------------------

 

Anders Erichsen Indsedt (N-234) †, belgmaker ved Lovice hytte g.m/

effterladte enke Anna Chatarina Jochumsd. (N-235), enke, arv 2-1-12, deres barn:

1. Jochum Andersen, 12 aar, arv 0-3-4.

2. Erich Andersen, 10 aar, arv 0-3-4.

3. Anne Margrette Andersdatter, 16 aar, arv 0-1-14.

4. Marritte Andersdatter (N-117), 15 aar, arv 0-1-14.

Formynder for alle fire barna farbroder Peder Erichsen Røstvender her ved Lovise hytte.

Vurderingsmenn: Pliktzfogd Halvor Samuelsen og hytteknekt Knud Joensen

Brutto 119-2-0, gjeld til proviantskriver Nicolay Hagerup 108-1-20, Peder Olsen Kjæreng 0-2-16, Embret Madsen Folsmoen 0-1-12. 1 ark cronet papir til skiftebrevet 0-2-0, skifte-forvalterens skriver sallarium, samt for lodseldlernes udstædelse proclamation og viidere 4-2-0, vurderingsmændene som hver tilkommer 16 s. er 0-1-8.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1013-1, 23-25 Jehanhaugen. Nord-Østerdal prot.1, fol.265A, 13.06.1827. S.587  1801: 331. 

-------------------------- 

 

Johan Andersson, ektemann.

Gisken Nikolaisd. †.

    Anders Johansson, sønn, 34 år gift. 

    Knut Johansson, sønn, 31 år gift opph.seg under gården Stai i Storelvdal.

    Embret Johansson, sønn, 27 år tjener i Froen i Gudbrandsdalen, V:Avle Larsen Sandeggen (fraværende) (20-28).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1015-1, 23-28 Dølhaugen. Østerdalen sorenskriveri, protokoll 12, 1817-1823, fol.187a, 21.04.1819. 

selveierpladsen Lien i Lille Elvedalens annex til Tøndset.

------------------------

 

Peder Olsen (N-116) †, bodd og brukt plassen i 33 år års tid, og

gjenlevende og efterladte kone Marit Andersdatter (N-117) lagverge Simen Sivertsen, deres barn:

1: Anders Pedersen (N-58), 27 aar, gift,

2: Karen Pedersdatter, 19 aar, ugift, v:morbroder Erik Andersen Gjelten.

(Skiftekort brutto 215-1-22 netto 195-0-10).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1017-1, 23-31 Nørsti. Østerdalen prot.12, fol.435A, 30.05.1822. S.595  1801: 335. 

---------------------

 

Ola Olsson †.

Ingeborg Eriksd., hustru, lagverge pligtsfogd Simen Syversen.

    Anne Olsd., datter, 23 år ugift, V:(garver?) Anders Pedersen Lien (1015).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1101-1, 22-1 Holrøsta. Solør og Østerdal prot.13, fol.411B, 26.05.1766. S.597  1801: 378.

----------------------

 

Simen Olsson †, død 16.januar næstafvigte (gravlagt 26.12.1765, ifølge kirkeboka).

Ingeborg Avlesd., enke, lagverge Ole Andersen Grimsboen, sammenavlede 5 børn:

    Ola Simensson, sønn, 17 år, V:morbror Ole Avlesen Schallet (19-1). 

    Avle Simensson, sønn, 14 år, V:3.ledds besl.(hvordan?) Lars Toresen Store Stejen (7-26).

    Simen Simensson, sønn, 7 år, V:(halv?)søskenbarn Esten Olsen Storsteigen (7-66). 

    Inger Simensd., datter, 26 år, V:3.ledds beslektede (hvordan?) Ole Larsen Eggen (17-1). 

    Anne Simensd., datter, 20 år, V:søskenbarn Ole Andersen Grimsben (55-6).

Vurderingsmenn: Ole Erichsen Stor Steigen og Ole Jonsen Lille Steigen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1101-2, 22-1 Holrøsta. Østerdalen prot.6, fol.451A, 08.02.1793. S.597  1801: 378. 

----------------------

 

Randi Bersvendsd. †, paa gaarden Schallet den part kaldet Horrøsten, sidstleden 28de septembr ved døden afgik.

Simen Simensson, enkemann, sammenavlede børn:

    Ingeborg Simensd., datter, 6 år, V:faderen.

    Kirsti Simensd., datter, 3 år, V:faderen.

Vurderingsmenn: Haldor Olsen Eggen og Lars Bersvendsen Bougen 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1101-3, 22-1 Holrøsta. Nord-Østerdal prot.1, fol.25B, 02.10.1823. S.597  1801: 378.

----------------------

 

Simen Simensson, levende live.

Randi Bersvendsd., hustru, død.

Anne Hansd., hustru.

    Ingeborg Simensd., datter, 37 år ugift tjener Nils Mortensen Nesteby, V:Nils Mortensen Nesteby (11-14).

    Kirsti Simensd., datter, 33 år ugift tjener Hans Mortensen Skallet, V:Nils Mortensen Nesteby (11-14).

-

    Maren Simensd., datter, utenfor ekteskapet med nåværende hustru, g.m/husmann Halsten Simensen Hammerstøe i sognet.

    Simen Simensson, sønn, 30 år gift.

    Randi Simensd., datter, 26 år ugift tjener Jon Olsen Folden, V:Hans Mortensen Skallet (19-1). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1104-1, 20-52 Kvernhusøyhaugen. Østerdalen prot.10, fol.108A, Qværnhuusøyen 16.10.1807. S.609  1801: 372. 

-------------------------------

 

Kristoffer Mattisson, enkemand.

Kirsti Kristoffersd. †.

    Kannelken Kristoffersd., datter, 27 år, V:Peder Christophersen Bougen (16-20). 

    Ingeborg Kristoffersd., datter, 25 år, tiener  i Store Elvedalen, V:Peder Christophersen Bougen (16-20).

    Marit Kristoffersd., datter, 23 år tiener i Rendalen, V:Peder Christophersen Bougen (16-20).

    Kari Kristoffersd., datter, 19 år tiener i Stor Elvdalen, V:Avle Larsen Sandeggen (20-28).

    Marit Kristoffersd., datter, 10 år, V:Avle Larsen Sandeggen (20-28).

Laugrettesmend Petter Larsen Sørbye og Morten Olsen Kiereng, samt Lars Olsen Næstebye yngre og Haagen Olsen Fladen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1104-2, 20-52 Kvernhusøyhaugen. Østerdalen prot.12, fol.185B, 20.04.1819. S.609  1801: 372. 

-------------------------------

 

Kristoffer Mattisson †, enkemann.

Kirsti Kristoffersd., hustru, død.

    Kannelken Kristoffersd., datter, 39 år, g.m/Jon Simensen på pladsen Kværnhusøyen.

    Marit Kristoffersd., datter, 34 år ugift tjener svogeren på Kværnhusøyen, V:Peder Christophersen Bougen (16-20).

    Kari Kristoffersd., datter, g.m/Embret Bottolfsen Trønnes Storelvdal.

    Marit Kristoffersd., datter, 22 år tjener Anders (Skosum???) i Oppdal, V:Avle Larsen Sandeggen (20-28).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1105-1, 20-49,73 Lorenshaugen. Østerdalen prot.4, fol.309A, Tohrshougen, 12.03.1784. S.610  1801: 471.

------------------------------

 

Lorens Andersson †, sidstl. januari maaned ved døden afgik.

Kari Olsd., hustru, død samme måned som ektemannen, til sammen avlede børn:

    Anders Lorensson, sønn, 30 år.

    Knut Lorensson, sønn, 27 år.

    Ola Lorensson, sønn, 25 år.

    Ingrid Lorensd., datter, 20 år, tj. Capelanen Hr Lund Mældalen pr.gjeld, V:fars søsterm. Erich Simensen Qveberg (12-27).

Vurderingsmenn: Erich Simensen Qveberg og Blaastrup Pedersen Lien.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1107-1, 20-45 Kjøllhaugen. Oberbergamtet Søndenfjeldske fol.298A, 26.11.1774. S.616  1801: 325.

-------------------------- 

 

Ole Olsen Kiølle †, En plads ved Lovises hytte, Markrøsten kaldet på Ole Larsen Bakkens (20-1) sig tilegnede grund,

      smelter, enke

Marithe Larsd., bror Ole Larsen Bachen (20-1) og søstermann Ole Eriksen Søerhuus (10-18), deres barn:

1. Ragnild Olsd. 21 år, formynder morbror Ole Larsen Bachen (20-1).

2. Mille Olsd. 18 år, tjener Peder Olsen Brendryen på Grimsboen,

    formynder hendes mors søskenbarns ektemann Simen Estensen Hollen.

3. Anne Olsd. 16 år, formynder mostermann Ole Erichsen Sørhuus (10-18).

4. Maritte Olsd. 8 år, formynder farens søskenbarn Ole Madsen Krogen (105-1 Tynset ?).

5. Dordie Olsd. 5 år, formynder (morens) søskenbarn Knut Rasmussen Brandwold.

6. Gorrøe Olsd. 3 år, formynder morens søskenbarn Hans Halvorsen Faasedt.

Alle barna, unntatt Mille, hiemmeværende hos moderen.

Vurderingsmenn: Pliktsfogd Halvor Samuelsen og smelteren Knud Joensen Folsmoen.

[Pige Mali Gudmundsd. Sørhus nevnt]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1107-2, 20-45 Kjøllhaugen. Nord-Østerdal prot.1, fol.58A, 07.10.1824. S.616  1801: 325.

-------------------------- 

 

Jon Estensson †, død for nogen tid siden, 6 barn. 

Elen Blostrupsd., hustru, lagverge Ole Blostrupsen Lien.

    Esten Jonsson, sønn, 27 år ugift.

    Goro Jonsd., datter, 25 år ugift, V:morbror Lars Blostrupsen Lien (23-1).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1107-3, 20-45 Kjøllhaugen. Nord-Østerdal prot.1, fol.403A, 15.02.1830. S.616  1801: 325. 

-------------------------- 

 

Goro Jonsd. †, uekte sønn Arne Halvorsen 3 ¼ år.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1108-1, 20-34 Gulløya. Østerdalen prot.11, fol.294B, 01.10.1814. S.622  1801: 380.

----------------------

 

Lars Kristoffersson †. 

Marit Avlesd., hustru, lagverge Avle Larsen Sandeggen. 

    Sigrid Larsd., datter, 26 år ugift, V:Knut Kristoffersen Brandvold (0209). 

    Ragnild Larsd., datter, g.m/Jakop Gundersen Stejen. 

    Ingrid Larsd., datter, g.m/Ola Avlesen Pladsen.

    Kari Larsd., datter, ugift, V:Haagen Pedersen Eggen (0808).

    Brynhild Larsd., datter, 14 år, V:Jakop Gundersen Steien (7-3). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1109-1, 20-2 Klinkan. Nord-Østerdal prot.1, fol.34A, 31.08.1822 (Rævskiftet).  1801: 347.

------------

 

Hans Tollevsson, ektemann.

Kirsti Pedersd. †, på Rævskiftet død for kort tid siden.

    Peder Hansson, sønn, 32 år gift på en plads under Westgaard.

    Gjertrud Hansd., datter, g.m/Ole Knutsen Brenden Oppdal.

    Ingeborg Hansd., datter, 23 år tjener Peder Pedersen Barchalden, V:Ole Olsen Rævskiftet (0105).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1109-2, 20-2 Klinkan. Nord-Østerdal prot.2, fol.486A, 11.10.1833 (Rævskiftet).  1801: 347. 

------------

 

Hans Tollevsson †, enkemann på Rævskiftet.

    Peder Hansson, sønn, 44 år hjemme på arvetomten vært gift i 19 år.

    Gjertrud Hansd., datter, 41 år, g.m/Ole Knutsen Brenden i Oppdal, V:Lars Olsen Bakken (fraværende) (20-1). 

    Ingeborg Hansd., datter, 34 år vites ikke om g. ryktes opph.nordenf. Tr.hjem, V:Lars Olsen Bakken (fraværende) (20-1).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1202-1, 28-25 Ø.Dølplassen. Østerdalen prot.11, fol.241A, 16.06.1813. S.667  1801: 435.

---------------- 

 

Tarald Pedersson †, død 12.juni sistleden, 5 barn.

Sigrid Jonsd., hustru.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1205-1, 31-2 Einundosen. Østerdalen prot.10, fol.105B, 15.10.1807. S.675  1801: 429. 

------------------------

 

Peder Olsson †, den 16de augusti sidstleden ved døden afgaaet. Skjøde af 26. feb.1783: er bliven eier af pladsen Einundosen.

Kari Nilsd., enke, lagverge Ole Nielsen Strømmen den ældre.

    Ingeborg Pedersd., datter, 15 år, V:Ole Nielsen Strømmen ældre (4-12).

    Goro Pedersd., datter, 12 år, V:Ole Nielsen Strømmen yngre (3-3).

Lagrettesmenn Petter Søebye og Morten Olsen Kjereng, samt Lars Olsen Næstebye yngre og Rassmus Olsen Skallet.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1206-1, 31-17 Egnundmoen. Østerdalen prot.6, fol.456B, 09.02.1793. S.678  1801: 379. 

-------------------------

 

Mette Olsd. †, sidstleden 13de novembr ved døden afgik.

Zet Andersson, enkemann, tilsammen avlede eeneste barn:

    Anne Zetsd., datter, 3 år, V:faderen.

Vurderingsmenn: Haldo Olsen Eggen og Lars Bersvendsen Bougen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1208-1, 33-1 Strålberg. Oberbergamtet Søndenfjeldske fol.338B, 06.06.1776. S.682  1801: 175.

----------------------- 

 

Madm. Anne Lavina Christiansd. †, på Staalberg (!),  død sidst afvigte aar i november g.m/

Monsr. Ole Røst, enkemann, stiger ved Jochumdals gruve under Friderich gaves kobbervek.

      Paa gaarden Straalberg 9/4 miil fra Jochd. gruben. Svigerfar Sr Christian Iversen.

      Enkemanden og i hans andet ægteskap med hende til sammen aflede børn:

1. Christian Alb. Olsen Røst, 13 år.

2. Gunild Olsd. Røst, 10 år.

3. Peder Dohn Olsen Røst, 3 år.

Formynder for alle tre barna er forvalter Iversen fra Fohldal (111-1).

Vurderingsmenn: Gahrmager Peder Joensen og Pligts Fogden Halvor Samuelsen

Salige bergskriver Jørgen Nilsen (24-3) [død 1776], som startet skiftebehandlingen mandag 04.12.1775, er død.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1211-1, 35-1,2 Ol Persa rommet. Nord-Østerdal prot.2, fol.110B, 30.06.1829. S.693  1801: 233.

-------------------------------

 

Peder Olsson †, død sistleden 21.dennes.

Ingeborg Olsd., hustru, død, skifte etter begge. 

    Ola Pedersson, sønn, Peder Olsen gift død før skifteavslutningen, g.m/Gjertrud Estensd.

    Marit Pedersd., datter, g.m/Embret Larsen Kindøl.

    Goro Pedersd., datter, ugift 30 år tjener på pladsen Dybdalen i Qvikne, V:Lars Andersen Strålsjøen (1209). 

    Lars Pedersson, sønn, gift og bor på gården Øren.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1211-2, 35-1,2 Ol Persa rommet. Nord-Østerdal prot.2, fol.179A, 07.12.1829. S.693  1801: 233.

-------------------------------

 

Ola Pedersson †, g.m/enke Gjertrud Estensd.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1212-1, 36-1 Vika. Nord-Østerdal prot.1, fol.400A, 29.06.1829. S.697  1801: 176.

------------------

 

Jørgen Arnesson †, i Viken. 

Marit Iversd., hustru, Maren, lagverge Erik Eriksen Strålberg.

    Mari Jørgensd., datter, 46 år, g.m/arbeidsmann Anders Haagensen Dahl i Trondheim.

    Arne Jørgensson, sønn, 44 år formodes opph.i Laurvig ikke hørt fra 7 år, V:Lars Andersen Strålberg fraværende (1209).

    Marit Jørgensd., datter, 32 år, g.m/husmannssønn Arent Estensen Birke i Sognedalen.

    Peder Jørgensson, sønn, 31 år gift på arvetomten.

    Iver Jørgensson, sønn, 40 år oppholder seg i Ørkedalen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1301-1, 47-1 Einunden. Solør og Østerdal prot.13, fol.86B, 14.07.1762. S.017.

----------------------

 

Ola Jonsson †, skal være død om høsten 1759 ved micheldags tiider.

Anne Embretsd., enke, sammenavlede eneste piige barn:

    Marit Olsd., datter, 3 ½ år, værende hos sin fader Jon Olsen Ennun, V:farfar Jon Olsen Ennun.

Vurderingsmenn: Simen Avlesen Storsteyen og Ole Simensen ibd.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1301-2, 47-1 Einunden. Østerdalen prot.3, fol.401B, 12.03.1779. S.017.

----------------------

 

Marit Pedersd. †, sidstl. 14 febr ved døden afgik.

Jon Olsson, enkemann, sammen avlede børn:

    Ola Jonsson, sønn, død, været gifft. 

        Marit Olsd., sønnedatter, 21 år, nu tienende hos Ole Iversen Atnedalen. 

    Kari Jonsd., datter, enke effter afgl. Iver Petersen Grøtlien nu værende i Stangvikens præstegield under Trunhiems stift.

    Anne Jonsd., datter, enke effter afgl. Christopher Chrristophersen Ejnundodden, lagverge Lars Pedersen Faadalen. 

    Marit Jonsd., datter, enke effter afgl. Niels Jonsen Foldmoen.

Vurderingsmenn: Ole Erichsen Sørhuus og Peder Olsen Pladsen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1301-3, 47-1 Einunden. Nord-Østerdal prot.1, fol.329B, 28.05.1828. S.017.

----------------------

 

Ola Håkonsson †, Ejnunden.

Marit Andersd., hustru, De hadde barna Marit 23 år/Håkon 19 år.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1302-1, 47-10 Haldogmoen. Østerdalen prot.2A, fol.519B på Ejnundodden, 02.04.1776. S.022  1801: 515. 

-------------------------

 

Kristoffer Kristoffersson †, i juni 1774 borte bleven, som formodentlig ved det han skal have gaaet fra gaarden Faaset paa vegen hiem efter er druknet i elven Ejnunden og siden den tiid ikke igienfunden.   

Anne Jonsd., enke, far Jon Olen Ejnundodden (47-1), sammen avlede 3e pige børn:

    Marit Kristoffersd., datter, 10 år. 

    Berit Kristoffersd., datter, 7 år.

    Kirsti Kristoffersd., datter, 2 år.

Vurderingsmenn: Erich Olsen Faaset og Tore Jonsen Grimsboen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1302-2, 47-10 Haldogmoen. Nord-Østerdal prot.1, fol.60B, 08.04.1824. S.022  1801: 515.

-------------------------

 

Iver Estensson, levende live.

Marit Kristoffersd., hustru. 

        Anne Jonsd., hustruens moder, lagverge Erik Eriksen Strålsjøen.

    Esten Iversson, sønn, 30 år ugift hos Simen Simensen Brandvold.

    Anne Iversd., datter, 25 år ugift tjener Iver Stadsbuøen i Lesja, V:Ole Haagensen Einunden (48-1).

    Kristoffer Iversson, sønn, 23 år ug., Froen skomakerd.for Johannes Paulsen Rød, V:Ole Pedersen Sørhus (10-1). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1303-1, 48-1 Tømmerøyen. HF2118, Solør og Østerdalen sorenskriveri, protokoll 10, 1750-1753, fol.112B, 08.02.1751.

pladsen Tømmerøyen kaldet beliggende under gaarden Grimsboen i Lille Elvedalens annex til Tøndset præstegield

------------------------

 

Ingri Madsdaatter (K-209) † som døde i aaret 1746,

igienlevende enkemand Peder Haagensen (K-208), deres barn:

1: Haagen Pedersen (K-104), 15 ½ aar, v:faderen,

2: Mats Pedersen, 11 ½ aar, v:(halv)fastermand Semmund Olsen Foldalen

3: Ole Pedersen, 6 aar, v:moderbroderen Jon Madsen Foldalen,

4: Ingeborg Pedersdaatter, 17 ½ aar, v:faderbroderen Haagen Haagensen Foldsplads,

5: Goroe Pedersdaatter, 8 aar, v:fastermand (!) Jon Olsen Sørhuus.

Vurderingsmenn: Peder Haldorsen og Ole Andersen Foldalen.

(Skiftekort brutto 109-1-6 netto 96-0-14).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1303-2, 48-1 Østerdalen sorenskriveri, protokoll 9, 1803-1806, folie 115a, 07.10.1803.

Tømmerøyen udi Foldalens annex.

------------------------

 

Haagen Pedersen (K-104) og

hustrue Marit Avlesdatter (K-105), levende live, deres barn:

1: Peder Haagensen, 42 aar, boer hos faderen,

2: Avle Haagensen, 38 aar, boer paa gaarden Kiøland i Foldalen,

3: Ola Haagensen, 35 aar, boer paa Einundodden i Foldalen,

4: Erik Haagensen (K-52), 27 aar, boer paa Einundpladsen i Foldalen,

5: Ingri Haagensdatter, 40 aar, gift med Jon Andersen Grimsboe.

6: Marit Haagensdatter, var gift med Esten Simensen Grimsboe, deres barn:

    a: Simen Estensen, 9 aar, v:faderen,

    b: Haagen Estensen, 5 aar, v:faderen,

    c: Marit Estensdatter, 7 aar, v:faderen,

    d: Marit Estensdatter, 3 ½ aar, v:faderen,

7: Berit Haagensdatter, 22 aar, v:broder Avle. Vurderingsmenn Jon Eriksen Strømseng og Petter Søebye.

(Skiftekort brutto 965-1-10 netto 913-0-20).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1303-3, 48-1 Tømmerøyen. Østerdalen prot.9, fol.445B, 30.07.1806. S.025  1801: 514.

------------------------

 

Peder Håkonsson †, den 5te hujus ved døden afgaaen, mor Marit Avlesdatter, søsken Avle Grimsboen og myndtlingen Berit, søstersønner Simen og Haagen Estenssønner.

Mari Simensd., enke, lagverge Esten Simensen Hoelen.  

    Håkon Pedersson, sønn, 5 år, V:Avle Haagensen Grimsboen (53-1).

    Simen Pedersson, sønn, 1 år, V:Jon Andersen Grimsboen (55-1).

    Marit Pedersd., datter, 15 år, V:Erik Haagensen Einunden (25-1).

    Marit Pedersd., datter, 13 år, V:Erik Haagensen Einunden (25-1).

    Berit Pedersd., datter, 9 år, V:Esten Simensen Hoelen (54-1). 

    Mari Pedersd., datter, 6 år, V:Esten Simensen Hoelen (54-1).

Vurderingsmenn Petter Larsen Søebye og Morten Olsen Kiereng, samt Svend Larsen Nebye og Anders Jonsen Grimsboen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1304-1, 48-8 Moskaret. Nord-Østerdal prot.1, fol.47B, 06.06.1823. S.038  1801: 516.

----------------------

 

Ola Toresson †, g.m/etterlatte Anne Pedersd. 

    Berit Toresd., søster, 60 år bestand vites ikke formodes å bo i Sparboe.

    Mari Toresd., søster, 57 år enke på Reberget Rennebu annex til Meldal.

    Goro Toresd., søster, 53 år tjener i Sognedalen Trondhjem stift. 

    Ingeborg Toresd., søster, tjener madame Hagerup i Lilleelvdalen. 

    Tore Toresson, broder, 43 år gift.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1305-1, 48-9 Stormælen n. Østerdalen prot.9, fol.118A, 08.10.1804. S.041  1801: 517. 

-------------------------

 

Esten Olsson †, gaardspladsen Moen. 

Brynhild Kristoffersd., enke, 47 år lagverge Peder Haagensen Tømmerøyen.

    Kristoffer Estensson, sønn, 20 år, V:Peder Christophersen Bougen (16-20).

    Knut Estensson, sønn, 18 år, V:Anders Estensen Ryen (52-1).

    Esten Estensson, sønn, 11 ½ år, V:Anders Estensen Ryen (52-1).

    Ola Estensson, sønn, 8 år, V:Peder Christophersen Bougen (16-20).

Vurderingsmenn: Brostrop Pedersen Lien og Petter Søebye.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1306-1, 48-11 Stormælen s. Østerdalen prot.7, fol.476A, 06.10.1796. S.045  1801: 518.

-------------------------- 

 

Lars Hansson †, sidstl. juniii maaned ved døden afgik, søsken Peder, Ole, Anne og Ingri.

Marit Olsd., enke, til sammen avlede børn:.

    Hans Larsson, sønn, 10 år, V:dannemann Peder Haagensen Tømmerøen (48-1).

    Ola Larsson, sønn, 9 år, V:morbror Jon Olsen Melenget (23-32).

Vurderingsmenn: Anders Jonsen Foldalen og Iver Jonsen Ryen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1309-1, 50-1 Ryhaug. Nord-Østerdal prot.2, fol.83B, 15.06.1830. S.061  1801: 512. 

-------------------- 

 

Embret Olsson †.

Sigrid Trondsd., hustru, lagverge Ole Jonsen Kjølle.

    Ola Embretsson, sønn, 38 år gift.

    Trond Embretsson, sønn, 36 år i København som smedmester.

    Bersvend Embretsson, sønn, 33 år gift på pladsen Lillefetten u/Ryhougen.

    Embret Embretsson, sønn, 32 år i Drammen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1311-1, 52-1 Ryen n. HF2115, Solør og Østerdal prot.6, fol.505A, 16.10.1741. S.074  1801: 486.

-------------------- 

 

Anne Olsd. †.

Esten Olsson, enkemann, sammen auflede femb børn:

    Ola Estensson, sønn, 26 år.

    Goro Estensd., datter, 26 år, V:farbror Semund Olsson Grimsboen (55-22). 

    Anne Estensd., datter, 25 år, V:morbror Anders Olsson Grimsboen (55-6).

    Marit Estensd., datter, 22 år, V:faderen.

    Kirsti Estensd., datter, 20 år, V:faderen.

Vurderingsmenn: Peder Haldorsen og Peder Pedersen Hollen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1311-2, 52-1 Ryen n. HF2116, Solør og Østerdal prot.8, fol.42B, 22.04.1743. S.074  1801: 486. 

-------------------- 

 

Knut Olsson Eggen, død, tidligere ektemann (18-3).

Aaste Simensd. †.

Ola Estensson, enkemann.

    Knut Knutsson, sønn, 15 år, V:søskenbarn (hvordan) Hans Larsson Kveberg (12-7).

    Goro Knutsd., datter, 17 år, V:søskenbarn Lars Larsson Nesteby (11-14).

-

    Anne Olsd., datter, 2 ½ år, V:faderen.

Vurderingsmenn: Anders Olsen Grimsboen og Peder Halvorsen Hollen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1311-3, 52-1 Ryen n. HF2117, Solør og Østerdal prot.9, fol.587A, 26.06.1749. S.074  1801: 486.

-------------------- 

 

Esten Olsson, levende live.

Anne Olsd., tidligere død.

    Ola Estensson, sønn, 34 år.

    Anne Estensd., datter, 33 år, g.m/Peder Halvorsen Hoelen den yngre.

    Marit Estensd., datter, 30 år, V:broder Ole.

    Kirsti Estensd., datter, 28 år, V:faderen.

Vurderingsmenn: Erich Rolandsen Sørhuus og Peder Halvorsen Hoelen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1311-4, 52-1 Ryen n. Nord-Østerdal prot.1, fol.183B, 11.02.1826. S.074  1801: 486.

-------------------- 

 

Anders Estensson †. 

Anne Rasmusd., hustru, lagverge Ole Andersen Grimsboe. 

    Esten Andersson, sønn, 36 år gift.

    Rasmus Andersson, sønn, 35 år tjener i Ringebu, V:Ole Jonsen Kjølle (fraværende) (1316).

    Sigrid Andersd., datter, 27 år ugift, V:Haldor Haldorsen Grimsboe (54-4).

    Kari Andersd., datter, 25 år, g.m/Semund Olsen Frankmoen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1312-1, 52-6 Ryen ø. Østerdalen prot.8, fol.426A, 19.01.1801. S.083  1801: 485.

-------------------- 

 

Semming Håkonsson †, sidstleden desember ved døden afgik..

Jøran Olsd., enke, tilsammenavlede børn:.

    Ola Semmingsson, sønn, 21 år. 

    Håkon Semmingsson, sønn, 15 år.

    Peder Semmingsson, sønn, 12 år, værende hos Anders Olsen Foldahlen her i sognet.

    Anders Semmingsson, sønn, 8 år, værende hos datter(søster)manden Erik Simensen Storsteigen i Lille Elvedalen..   

    Kari Semmingsd., datter, gift med Christopher Jørgensen boende paa en plads her i sognet paa Foldalen..

    Goro Semmingsd., datter, gif (!) med med fornævnte/Erik Simensen Storsteigen. 

    Marit Semmingsd., datter, 19 år, værende hos (ermeldte?) Erik Simensen.

Vurderingsmenn: Haagen Pedersen Tømmerøien og Iver Jonsen Ryen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1312-2, 52-6 Ryen ø. Østerdalen prot.9, fol.424B, løverdagen 17.05.1806. S.083  1801: 485.

-------------------- 

 

Kristoffer Jørgensson, enkemand, agter at indgaae udi nydt ægteskab.

Kari Semmingsd. †, for nogen tiid siden afdøde hustrue.

    Jørgen Kristoffersson, sønn, 4 år, V:klokkeren i Foldalen Jon Arnesen Grimsboen..

Vurderingsmenn Anders Olsen Grimsboe og Ole Olsen Krogen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1313-1, 52-10 Ryfetten. Østerdalen prot.11, fol.559B, 31.05.1817 på 1499 Åsagården (58-2). S.087  1801: 484.

----------------------- 

 

Kari Iversd. †, g.m/Ole Olsen Frankmoen, 2 barn.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1314-1, 52-11 Ryplassen. Østerdalen prot.11, fol.125A, 14.07.1812. S.091  1801: 510.

------------------------

 

Kristoffer Jonsson †, død sistleden 3.juni.

Ragnild Kristoffersd., hustru.

    Anne Kristoffersd., datter, 24 år tjener i Rennebu prestegjeld, V:Kristoffer Jørgensen Ryen (1312).

    Jon Kristoffersson, sønn, 19 år tjener i Meldal prestegjeld, V:søskenbarn Jon Andersen Grimsbu (55-1).

    Kristoffer Kristoffersson, sønn, 16 år, V:søskenbarn Esten Lorensen Grøtlie på Kvikne (Kvik).

    Avle Kristoffersson, sønn, 13 år, V:søskenbarn Esten Lorensen Grøtlie på Kvikne (Kvik). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1314-2, 52-11 Ryplassen. Østerdalen prot.12, fol.217B, 28.08.1819. S.091  1801: 510.

------------------------

 

Kristoffer Jonsson, ektemann, død. 

Ragnild Kristoffersd. †, enke.

    Anne Kristoffersd., datter, 29 år ugift tjener Ole Grindal i Meldal, V:Kristoffer Jørgensen Ryen (1312).

    Jon Kristoffersson, sønn, 26 år tjener Arne Andersen Sneen i Meldal, V:Jon Andersen Grimsbu (55-1).

    Kristoffer Kristoffersson, sønn, 23 år tjener Jokum (Steg?) i Frons prestegjeld, V:Jon Andersen Grimsbu (55-1).

    Avle Kristoffersson, sønn, 20 år, V:Haagen Jonsen Grimsboen (55-1).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1315-1, 53-1 Kjølle. HF2116, Solør og Østerdal prot.8, fol.52A, 23.04.1743. S.097  1801: 483.

-------------------- 

 

Simen Jonsson †.

Sigrid Toresd. †, også etter hustruen, sammen auflede 10 børn:.

    Jon Simensson, sønn, 36 år.

    Tore Simensson, sønn, 32 år.

    Mari Simensd., datter, 49 år, g.m/Esten Pedersson Holen (54-1). 

    Aaste Simensd., datter, død, var g.m/Ola Estensson (52-1).

        Knut Knutsson, dattersønn, 15 år, V:Hans Larsson Kveberg (12-7). 

        Goro Knutsd., datterdatter, 17 år, V:Lars Larsson Nesteby (11-14).

        Anne Olsd., datterdatter, 2 ½ år, V:faderen.

    Ingrid Simensd., datter, 44 år, V:Esten Pedersson Holen (54-1).

    Anne Simensd., datter, 42 år, V:broder Jon.

    Berit Simensd., datter, 38 år, V:Peder Haldorsson Holen (54-4).

    Kari Simensd., datter, 33 år, V:Jon Madsson Grimsboen (55-1). 

    Kirsti Simensd., datter, 29 år, V:Halsten Olsson Brandsnes (58-1).

    Sigrid Simensd., datter, 27 år, V:Tore Rolandsson Grimsboen (55-1).

Vurderingsmenn: Peder Halvorsen Hoelen og Anders Olsen Grimsboen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1315-2, 53-1 Kjølle. Solør og Østerdal prot.13, fol.100A, 24.10.1764. S.097  1801: 483.

-------------------- 

 

Jon Simensson †, ugift, søstersønn Simen Estensen.

    Mari (!) Simensd., søster, g.m/Esten Pedersen Hoelen. 

    Berit Simensd., søster, g.m/Peder Haagensen Tømmerøyen. 

    Ingrid Simensd., søster, enke, hiemmeværende her paa Gaarden, lagverge Avle Simensen Grimsboen.

    Anne Simensd., søster, 64 år, ugift, hiemmeværende her paa Sterboe Gaarden, V:stif-fader(!) Jens Olsen Løchen (Kvik).

    Kirsti Simensd., søster, enke, boende paa Tøndset.

    Tore Simensson, bror. død.

        Anne Toresd., brordatter, 24 år, værende her på gaarden, V:Christopher Knudsen Støen.

        Sigrid Toresd., brodatter, 22 år, hos stif-fader Jens Olsen Løchen Syvmiils Skoven, V:mosterm. E.Tores.Faasetjordet.

    Aaste Simensd., søster, død, været g.m/Knud Olsen Eggen, død.

        Knut Knutsson, søsterens sønn, 36 år.

        Goro Knutsd., søsterdatter, g.m/Andreas Hyld boende paa Tøndset.

        Anne Knutsd. (!), søsterdatter, 24 år, hos stif-fader(!) Ole Evensen (!) Ryen, V:(halv)søsterm.Anders Nielsen Hyld.

    Kari Simensd., søster, død, g.m/Birger Torsen Hornbech i Grue Sogn i Soløer. 

        Tore Bergersson, søstersønn, 22 år, tjenende paa Opager i Grue Sogn, V:søskenb. Torsten (Haagensen?) Fuglerud Grue.

        Kari Bergersd., søsterdatter, 16 år, tj. på Bierche i Grue, V:søskenbarnsmann Ole Kiøstelsen Aarstad Brandvold sogn.

Vurderingsmenn: Ole Andersen Grimsboen og Haldor Pedersen ibd.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1317-1, 53-11 Kjøllmoen (53-11). Østerdalen prot.4, fol.412B, 13.05.1784 på Fåset. S.107  1801: 509.

--------------------------------

 

Kirsti Simensd. †, pladsen Vesle Enget Stejen u/gaarden Faaset, død sidstleeden 18de april, bror Jon Simensen Grimsboen.

Bersvend Larsson, forlængst afdøde mand.

    Tore Bersvendsson, sønn, skomager, myndig, gift boende paa pladsen Kielen under gaarden Grimsboen i Nedre Foldalen..

    Simen Bersvendsson, sønn, 25 år. 

    Randi Bersvendsd., datter, gift mmed Simen Simensen Hørrøsten.

    Sigrid Bersvendsd., datter, 30 år.

Vurderingsmenn: Morten Olsen Udgaarden og Morten Bersvendsen Sandbachen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1401-1, 54-1 Holen n. Østerdalen prot.8, fol.269A, 05.10.1798. S.115  1801: 482. 

---------------------

 

Simen Estensson, levende live.

Marit Estensd., hustru, avlede børn:

    Esten Simensson, sønn, 26 år, gifft og boende paa gaarden.

    Mari Simensd., datter, gifft med Peder Haagensen og boende paa gaarden Tønnerøyen (!) her i sognet.

    Gudlaug Simensd., datter, gifft med John (!) Avlesen og boende paa gaarden Brenderyen her i sognet.

    Anne Simensd., datter, 21 år, ugifft, V:broder Esten.

    Kari Simensd., datter, 19 år, ligeledes ugifft, V:broder Esten. 

    Marit Simensd., datter, 17 år, ligesaa ugifft, V:søstermann Johan Avlesen Brendøyen (!) (55-22).

Vurderingsmenn: Anders Jonsen og Anders Olsen begge fra Grimsboen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1401-2, 54-1 Holen n. Østerdalen prot.8, fol.540A, 25.03.1802. S.115  1801: 482.  

---------------------

 

Marit Håkonsd. †, sidstleden juni maaned ved døden afgik.

Esten Simensson, ektemann, far Simen Estensen lever, søstre Anne og Kari, tilsammenavlede børn:

    Simen Estensson, sønn, 7 år, V:faderen.

    Håkon Estensson, sønn, 3 år, V:faderen.

    Marit Estensd. den ældre, datter, 5 år, V:faderen.

    Marit Estensd. den yngre, datter, 1 år, V:faderen.

Vurderingsmenn: Anders Olsen Faaldalen og Petter Larsen Udbye.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1401-3, 54-1 Holen n. Østerdalen prot.11, fol.247B, 28.10.1813. S.115  1801: 482.

---------------------

 

Simen Estensson †, død sistleden 10.september.

Marit Estensd., hustru, lagverge Hans Estensen Kveberg.

    Mari Simensd., datter, Marit enke på gården Folden eller Tømmerøien.  

    Gudlaug Simensd., datter, g.m/Jon Avlesen Brennryen.

    Esten Simensson, sønn, myndig.

    Anne Simensd., datter død, g.m/Semund Olsen Kjølen.  

    Kari Simensd., datter, 34 år ugift, V:Ole Jonsen Grimsboen (1316).

    Marit Simensd., datter, 32 år, g.m/Ole Jonsen Grimsboen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1401-4, 54-1 Holen n. Østerdalen prot.12, fol.211A, 15.10.1819 på 1399 (53-4) Kjølle. S.115  1801: 482. 

---------------------

 

Anne Simensd. †, på (53-4) kjølle, 4 barn.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1402-1, 54-4 Holen s. Østerdalen sorenskriveri, protokoll 9, 1781-1785, 86a, 11.10.1781.

Hoele ved Grimsboen i Nedre Foldalen under Tøndset præstegield

---------------------

 

Halvor Pedersen (L-446) † sidstafvigte 6te sept. ved døden afgik

efterladte igienlevende enkeqvinde Ingri Haagensdaatter (L-447) lagverge stiger Iver Arnesen, deres barn:

1: Peder Haldorsen den ældre, 20 aar,

2: Haagen Haldorsen 15 aar,

3: Erich Haldorsen, 12 aar ,

4: Haldor Haldorsen, 10 aar,

5: Peder Haldorsen den yngre, 6 aar,

6: Lars Haldorsen, ½ aar,

7: Mille Haldorsdaatter (L-223), 17 aar,

8: Kari Haldosdaatter 3 aar.

Avdødes avdøde foreldre Peder Haldorsen og Mille Erichsdaatter, hans søstermand Ole Halvorsen Strømmen.

Vurderingsmenn: Anders Jonsen og Esten Bersvendsen begge fra gaarden Grimsboen.

(Skiftekort aktiva 1782-1-21 passiva 2127- 0 - 21).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1406-1, 55-1 Hemmigarden. HF2114, Solør og Østerdalen sorenskriveri, protokoll 6, 1738-1741, fol.131a, 16.09.1739.

Faaldahlen j Lille Elfvedahlens annex til Tøndsedt prestegield, tvende ægte persohner.

-------------------------

 

Thore Rolandsen og

Ingeborg Embretsdaatter (K-419), levende live, deres barn

1: Maren Thoresdaatter 13 aar, v:faderen.

Barn i hennes tidligere ekteskap med Mads Jonsen (K-418) †  

1: Jon Madsøn, 34 aar,

2: Embret Madsen, 26 aar,

3: Christopher Madsøn, 20 aar v:paarørende Peder Christophersen Bougen,

4: Ingrj Madsdaatter (K-209) som har Peder Haagensøn (K-208) Tømmerøyen til ægte,

5: Goroe Madsdaatter 31 aar v: paarørende Peder Pedersson Hoelen,

6: Maren Madsdaatter ægte gifft med Jon Olsen Søerhuus.

Vurderingsmenn: Thore Olsen Sandbachen og Peder Hadorsen Hoellen.

(Skiftekort brutto 238-0-15 netto 221-2-15).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1406-2, 55-1 Hemmigarden. Solør og Østerdal prot.13, fol.106A, 07.01.1763. S.153  1801: 480.

-------------------------

 

Jon Madsson †, død næstl. 21.november.

Anne Andersd., enke, lagverge Ole Andersen Grimsboen, sammenavlede 7 børn:

    Mads Jonsson, sønn, 25 år.

    Anders Jonsson, sønn, 22 år, V:farbror Embret Madsen Folsmoen (28-4).

    Tore Jonsson, sønn, 18 ½ år, V:farbror Embret Madsen Folsmoen (28-4).

    Kristoffer Jonsson, sønn, 12 år, V:far(mor)bror Esten Andersen Foldalen (52-1).

    Avle Jonsson, sønn, 10 år, V:søskenbarn Haagen Pedersen Tømmerøyen (48-1). 

    Jon Jonsson, sønn, 5 år, V:fastermann Jon Olsen Sørhuus (10-17).

    Ingeborg Jonsd., datter, 15 år, V:halvfastermann Ole Erichsen Storstejen (7-54).

Stigeren i folldalsgruva, Arne Iversen, framsatte krav i boet for sin avdøde bror, Ole Iversen.

Vurderingsmenn: Peder Haldorsen Hollen og Avle Sæmundsen Foldalen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1406-3, 55-1 Hemmigarden. Solør og Østerdalen sorenskriveri, protokoll 13, 1764-1768, folie 159a, 16.05.1764.

Grimsboen i Foldalen udj Lille Elvedalens annex og Tøndset præstegield beliggende

-------------------------

 

Thore Rolandsen † og

hustrue Ingeborg Embretsdaatter (K-419) † for 2 aar siden bortdøde ægtefolk, deres barn

1: Marit Torsdr gifft med Ole Erichsen Storstejen.

hustruens tidligere ekteskap med Mads Grimsboen (K-418) †, deres barn:

1: Jon Madsen Grimsboen †  hans barn:

    a: Anders Jonsson, 23 aar, v:farbror Embret Madsen Foldsmoen,

    b: Thore Jonsen, 19 ½ aar, v:farbror Embret Madsen Foldsmoen,

    c: Christopher Jonsen, 13 aar, v:morbror Esten Andersen Foldalen,  

    d: Avle Jonsen, 11 aar, v:søskenbarn Haagen Pedersen Tømerøyen,

    e: Jon Jonsen, 6 aar, v:fastermann Jon Olsen Sørhuus,

    f: Ingeborg Jonsdaatter 16 aar, v: halvsøstermann (!) Ole Erichsen Storstejen,

2: Embret Madsen, Bergs arbejder ved Lovise Hytte og der boende,

3: Marit Madsdaatter gifft med Jon Olsen paa Sørhuus,

4: Goroe Madsdaatter u-gifft og værende hos hendes svoger bemeldte Jon Olsen Sørhuus, v:søstermann Jon Olsen Sørhuus,

5: (ikke nevnt i innledningen, men senere) Ingri Madsdaatter (K-209) † g.m/Peder Haagensen (K-208) i hans første

     ekteskap, deres barn:

    a: Haagen Pedersen (K-104) 29 aar,

    b: Mads Pedersen, 25 aar,

    c: Ole Pedersen, 20 aar, v:faderen,

    d: Ingeborg Pedersdr, gifft med Hans Larsen bergs arbejder ved Lovises hytte,

    e: Goroe Pedersdr, 21 aar, v:faderen. Vurderingsmænd Avle Simensen og Jon Simensen bægge fra Grimsboen.

(Skiftekort brutto 468-2-2 netto 287-0-10).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1406-4, 55-1 Hemmigarden. Nord-Østerdal prot.1, fol.109A, 03.09.1824. S.153  1801: 480.

-------------------------

 

Jon Andersson †.

Ingrid Håkonsd., hustru.

    Kari Jonsd., datter, 34 år, g.m/Peder Pedersen (Iversen) Ryen. 

    Anders Jonsson, sønn, 32 år gift.

    Håkon Jonsson, sønn, 29 år gift bor på en selveierplads under Grimsboen.

    Marit Jonsd., datter, 27 år, g.m/Haagen Pedersen Tømmerøyen.

    Ingeborg Jonsd., datter, g.m/Esten Olsen Grimsboen. 

    Ola Jonsson, sønn, 24 år, V:broder Haagen. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1406-5, 55-1 Hemmigarden. Nord-Østerdal prot.2, fol.81A, 15.03.1830 på 1499 Kakeløya. S.153  1801: 480.

-------------------------

 

Håkon Jonsson †, på Kakeløyen 2 barn bror Anders J. Grimsboen, g.m/Goro Jørgensd.(bror Trond Jørgensen Grimsboe).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1408-1, 55-6 Uppistuggu. HF2116, Solør og Østerdal prot.8, fol.421A, 18.06.1744. S.167  1801: 479. 

------------------------

 

Anders Olsson †, død 1.februar dette år.

Jøran Olsd., enke, lagverge broder Simen Olsen Foldalen, sammenavlede sex børn:

    Ola Andersson, sønn, 28 år.

    Ola Andersson, sønn, 26 år.

    Halsten Andersson, sønn, 24 år, V:broder Ola den eldre.

    Esten Andersson, sønn, 20 år, V:broder Ola den yngre.

    Goro Andersd., datter, eldste datter, g.m/Erik Knudsen Krogen af Lessøe præstegield Gulbrandsdalen.

    Anne Andersd., datter, g.m/Jon Madsen Foldalen.

Vurderingsmenn: Lars Larsen Nestebye og Peder Haldorsen Hoelen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1408-2, 55-6 Uppistuggu. Østerdalen prot.3, fol.161B, 02.07.1777. S.167  1801: 479.

------------------------

 

Ola Andersson, levende live, afdøde fader Anders Olsen, moder Joran Olsdr.

(Goro Pedersd. (hennes navn i ikke nevnt)), hustru.

    Anders Olsson, sønn, myndig og gift.

    Peder Olsson, sønn, myndig, gift og boende paa gaarden Brenderyen eller Foldalen. 

    Jøran Olsd., datter, g.m/Semming Haagensen boende paa gaarden Ryen. 

    Kari Olsd., datter, g.m/skoleholder Jon Arnesson boende paa pladsen Kakeløyen under gaarden Hoelen.

    Ingeborg Olsd., datter, 22 år, værende hos sin broder paa Brendryen, V:farbror Esten Andersen Ryen (52-1). 

    Anne Olsd., datter, 20 år, V:Broder Peder.

    Goro Olsd., datter, 17 år, værende hos sin svoger Jon Arnesen, V:broder Anders.

Vært formynder for Kirsti Kristoffersd., Kristoffer Bougen og Ingeborg Simensd.s foreldre.

Vurderingsmenn: Simen Estensen og Haldor Pedersen Hoele.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1408-3, 55-6 Uppistuggu. Østerdalen prot.5, fol.105A, 19.06.1786. S.167  1801: 479.

------------------------

 

Ola Andersson †, døde for 2 aar siden.

Goro Pedersd., huustrue, død martii sidstleden.

    Anders Olsson, sønn, myndig, gift.

    Peder Olsson, sønn, død, gift med enke-qvinde Ragnild Jonsd. (!) samt boendes paa gaarden Brenryen (55-22).   

        Avle Pedersson, sønnesønn, 13 år tienende hos Esten Andersen Ryen, V:farens farbror Esten Andersen Ryen (52-1). 

        Ola Pedersson, sønnesønn, 11 år, V:(farens) morbror Knud Pedersen Bougen (16-22).

        Goro Pedersd., sønnedatter, 7 år, V:fastermand skoleholder Jon Arnesen Kakkeløjen (1316).

    Jøran Olsd., datter, gift med Semming Haagensen Ryen. 

    Kari Olsd., datter, i ægteskab med skoleholder Jon Arnesen boende paa Pladsen Kachkeløyen under gaarden Hole. 

    Ingeborg Olsd., datter, 30 år tienende hos Helge Iversen Staj paa Qvechne, V:farbror Esten Andersen Ryen (52-1).

    Anne Olsd., datter, 28 år tiende hos Madamme Sus. Rambech paa Qvechne, V:broder Anders..

    Goro Olsd., datter, i ægteskab med Ole Pedersen og boende paa pladsen Huusum i øvre Foldalen under Gulbrandsdalen.

Vurderingsmenn: Johannes Michelsen Brændodden og Esten Bersvendsen Grimsboen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1410-1, 55-17 Eggemoen. Nord-Østerdal prot.2, fol.14B, 01.07.1829. S.183.

----------------------- 

 

Semund Avlesson †, 8 unger.

Goro Andersd., hustru, død for 7 år siden.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1411-1, 55-19 Frankmoen. Nord-Østerdal prot.2, fol.517A, 13.06.1834 på 1399 Kjølle. S.185  1801: 505. 

------------------------

 

Semund Olsson †, på Kjølle 5 døtre enke Ingeborg Håkonsd. 1g. Anne Simensd.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1413-1, 55-22 Brennryen. Solør og Østerdal prot.11B, fol.685B, 21.10.1756. S.189  1801: 489.

------------------------

 

Berit Pedersd. †, døde sistleden vinter.

Semund Olsson, enkemann, gammel og svak og vil afstaae sin hovedlod af løsøre i boet, sammenavlede 3de børn: 

    Avle Semundsson, sønn, 22 år, V:faderen.

    Anne Semundsd., datter, 34 år, g.m/Knud Knudsen boende ved Faalden Elv i Lille Elvedalen.

    Goro Semundsd., datter, 16 år, V:faderen.

Vurderingsmenn: Ole Andersen Faaldalen og Joen Haldorsen Brenodden.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1413-2, 55-22 Brennryen. Vinger, Grue og Hof prot.1, fol.140B, 11.12.1771. S.189  1801: 489.

------------------------

 

Avle Semundsson †, død sidstleden 21.august (navnet Semund omtales som Simen i hele skiftet).

Ragnild Johansd., enke, mor Marit Jonsd. Qveberg, lagverge Ole Andersen Foldalen, sammenavlede 6 børn:

    Johan Avlesson, sønn, 10 år, V:mostermann Anders Jonsen Foldalen (55-1).

    Peder Avlesson, sønn, 4 år, V:mostermann Lars Bersvendsen Barchalden (20-28).

    Semund Avlesson, sønn, 3 år, V:3die leed beslægtede Anders Olsen Foldalen (55-6).

    Berit Avlesd., datter, 8 år, V:faderens (halv) søskenbarn Haagen Pedersen Folden (48-1). 

    Marit Avlesd., datter, 6 år, V:moderens søskenbarn Jon Simensen Qveberg (12-10).

    Kari Avlesd., datter, 2 måneder, V:faderens søskenbarn Esten Andersen Moschallen (52-1).

Vurderingsmenn: Simen Estensen Hoelen og Ole Erichsen Storsteigen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1413-3, 55-22 Brennryen. Østerdalen prot.2A, fol.548A, 13.07.1776 (Nedby Tynset). S.189  1801: 489.

------------------------

 

Kari Avlesd. †, for ved 4 aars tiid siden er bortdød.tidligere verge Esten Andersen Moschallet. 

    Avle Semundsson, fader død.

    Ragnild Johansd., moder, enke.

    Johan Avlesson, broder, 15 år, V:mostermann Anders Jonsen Foldalen (55-1). 

    Peder Avlesson, broder, 9 år, V:mostermann Lars Bersvendsen Barchalden (20-28). 

    Semund Avlesson, broder, 8 år, V:3.ledds beslektede Anders Olsen Foldalen (55-6), omtalt som Simen. 

    Berit Avlesd., søster, 13 år, V:faderens (halv)søskenbarn Haagen Pedersen Folden (48-1).

    Marit Avlesd., søster, 11 år, V:moderens søskenbarn Jon Simensen Qveberg (12-10).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1413-4, 55-22 Brennryen. Østerdalen prot.4, fol.512A, 23.09.1785. S.189  1801: 489.

------------------------

 

Peder Olsson †, Brændryen, sidstleeden 24de junii ved døden afgik bror Anders O. far O. Andersen. 

Ragnild Johansd., enke, lagverge mr Iver Arnesen, tilsammen avlede børn:

    Avle Pedersson, sønn, 11 år.

    Ola Pedersson, sønn, 9 år.

    Goro Pedersd., datter, 5 år.

Vurderingsemenn: Haagen Pedersen Tommerøjen og Esten Bersvendsen Grimsboen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1413-5, 55-22 Brennryen. Nord-Østerdal prot.1, fol.241A, 14.06.1827. S.189  1801: 489.

------------------------

 

Johan Avlesson †.

Gudlaug Simensd., hustru. 

    Ragnild Johansd., datter, 39 år hjemme, V:(halv)farbror Avle Pedersen Moen (1306).

    Marit Johansd., datter, 36 år, g.m/Peder Nilsen Storås Kvikne.

    Avle Johansson, sønn, 33 år gift.

    Mari Johansd., datter, 27 år på gården Vold i Renneboe skal gifte seg der, V:(halv)farbror Avle Pedersen Moen (1306).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1499-1, Løse Grimsbu. Solør og Østerdal prot.12B, fol.1226B, 15.03.1762. 

---------------------

 

Ola Arnesson Hollen †, ung karl som der paa stædet havde sit tilhold hos Haldor Pedersen og føde i denne vinter.

    Lise (Lusi?) Pedersd., mor, boende paa en plads Feegestadbaceen kaldet i Melhuus sogn og Throniems stift..

    Jon Arnesson Schaaret, bror, 46 år fra Qviechne.

    Peder Arnesson, broder, 43 år, bor på Rudstadstuen i Elverum.

    Berit Arnesd., søster, 45 år, g.m/Anders Svendsen Lien Paa Byeaasen ved Trondhiem.

    Anne Arnesd., søster, 40 år, tienende hos Claus Holm i ThrondhIem, V:broder Peder.

    Ragnild Arnesd., søster, 32 år, værende hiemme hos sin moderen, V:broder Jon.

Haldo Pedersson var lagverge på den avdødes mors vegne.

Vurderingsmenn: Jon Madsen og Ole Andersen Grimsboen eller Foldalen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1501-1, 56-1 Brennodden ø., Østerdalen sorenskriveri, protokoll 2, 1773-1776, folie 502b, 03.10.1774.

Brenodden i nedre Foldalen beliggende udi Tøndset

-------------------------- 

 

Ingri Avlesdotter †

igienlevende enkemand Jon Haldorsen, hennes arvinger:

1: hennes fuldbroder Peder Avlesen Folden † var gifft med Marit Torsdotter, deres barn:

    a. Avle Pedersen, 26 aar gifft og boende paa faderens plads ved Lovise Hytte,

    b: Peder Pedersen, 20 aar v:broder Avle,

    c: Kirsti Pedersdotter, 25 aar tienende hos Ole Olsen ved Lovises Hytte, i ægteskab med

         skieløber Ole Olsen Lien i løpet av skiftebehandlingen

    d: Ingeborg Pedersdotter, enke effter Steen Arnesen Folden †

    e: Mari Pedersdotter, 24 aar tienende i Opdals præstegield hos lieutnant Hammond, v:broder Avle,

    f: Ingri Pedersdotter, 16 aar, v:broder Avle.

2: hennes halvbroder Peder Haagensen (K-208), 80 aar, boende paa gaarden Tømmerøyen her i præstegieldet,

      sønner Mads og Haagen Pedersen (K-104).

3: hennes halvbroder Haagen Haagensen Folden her ved Lovise Hytte † været gifft med Ingeborg Torsdotter, deres barn:

    a: Haagen Haagensen, 30 aar, gifft og boende ved Lovise Hytte,

    b: Jon Haagensen, 28 aar, gifft, boende samme stæds,

    c: Tor Haagensen, 26 aar, tienende paa gaarden Qveberg hos Ole Haagensen,

    d: Ole Haagensen, 22 aar, v:broder Haagen,

    e: Christopher Haagensen, 20 aar, v:broder Jon,

    f: Ingeborg Haagensdotter, 16 aar, v:broder Haagen.

4: hennes halvsøster Siri Pedersdotter † var gifft med Peder Jonsen paa gaarden Melland her i præstegieldet, deres barn:

    a: Jon Pedersen † som ligeledes boende paa Mælland, var gifft med Anne Jonsdotter, deres barn

        i: Peder Jonsen den ældre, 24 aar tienende paa Brandvold hos Rasmus Olsen, ble myndig i løpet av skiftebehandlingen

        ii: Jon Jonsen, 22 aar tienende paa Faadalen hos Esten Jonsen, v:moderbroder Esten Jonsen Faadalen,

        iii: Even Jonsen, 17 aar tienende paa Tondbechgaard hos Ole Madsen, v:beslægtede Ole Madsen Tondbechgaard,

        iv: Peder Jonsen den yngre, 16 aar, tienende hos Morten Mortensen Odden paa Tøndset,

              v:beslægtede Rasmus Madsen Tondbechgaard,

        v: Christen Jonsen, 14 aar, tienende hos Ole Madsen Tondbechgaard, v:moders søskende barn Erich Olsen Faaset,

        vi: Esten Jonsen, 10 aar, værende samme stæds, v:moders søskende barn Peder Pedersen Krogen,

        vii: Steen Jonsen, 6 aar, hos moderen v:beslægtede Anders Haagensen Storeggen,

        iix: Siri Jonsdotter, 12 aar, værende paa udbye hos sin  faderbroder Peder Pedersen,

               v:faderbroder Peder Pedersen Mælland paa Udbye,

    b: Peder Pedersen, 36 aar boende paa gaarden Udbye,

    c: Gidschen Pedersdotter, 43 aar, tienende paa Nebye hos Lars Pedersen, v:broder Peder Pedersen Udbye.

5: hennes halvsøster Berit Pedersdotter † som var gifft med Semund Olsen Grimsboen, deres barn:

    a: Avle Semundsen Grimsboen † været gifft med Ragnild Johansdotter, deres barn:

        i: Johan Avlesen, 12 aar v:mostermand Anders Jonsen Foldalen,

        ii: Peder Avlesen, 8 aar, v:mostermann Lars Bersvendsen Barchalden,

        iii: Semund Avlesen, 5 aar, v:beslægtede Anders Olsen Foldalen,

        iv: Berit Avlesdotter, 10 aar, v:faderens (halv)sødskendebarn Haagen Pedersen Folden,

        v: Marit Avlesdotter, 9 aar, v:beslægtede Jon Simensen Qveberg,

    b: Anne Semundsdotter †, været gifft med igienlevende mand Knud Knudsen Folden,

          som for 8 aars tied siden flyttede til Yxendalen i Trondhiems stift, deres barn (nevnt senere i skifte)t:

        i: Semund Knudsen, 16 aar, v:moders (halv)søskenbarn Haagen Pedersen Folden,

        ii. Knud Knudsen, 15 aar v:beslægtede Ole Andersen Foldalen,

        iii. Ole Knudsen, 13 aar, v:beslægtede Simen Estensen Hoelen,

        iv: Simen Knudsen, 8 aar, v:beslægtede Anders Jonsen Foldalen,

        v: Berit Knudsdotter, 11 aar, v:beslægtede Haldor Pedersen Foldalen,

    c: Goroe Semundsdotter gifft med Ole Olsen Franch huusmannd under gaarden Foldalen.

Vurderingsmenn: Ingul Torsen Moen og Peder Simensen Udbye.

(Skiftekort brutto 460-1-2 netto 318-1-2).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1503-1, 56-12 Odden n. Nord-Østerdal prot.2, fol.259B, 09.01.1832. S.223  1801: 503. 

----------------------

 

Jon Andersson †, selveier på selveierpladsen Nedre Odden.

    Ingeborg Jonsd., datter, 34 år ugift, V:Haldo Haldorsen Grimsboe (58-1).

    Marit Jonsd., datter, g.m/Mikkel Andersen Skjerven Rennebu, V:Jørgen Mikkelsen Odden (fraværende) (56-1).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1505-1, 57-1 Brandsnes. HF2115, Solør og Østerdal prot.6, fol.508A, 18.10.1741. S.234  1801: 492.

----------------------- 

 

Marit Eriksd. †.

Esten Pedersson, enkemann, sammen auflede tvende børn:

    Erik Estensson, sønn, 4 år, V:faderen.

    Marit Estensd., datter, 16 år, V:Esten Sjurdson Kveberg (12-18).

    Sigrid Estensd., datter, 12 år, V:Jon Eriksson Sørhus (10-8).

Vurderingsmenn: Niels Jonsen Bramsnes og Jon Haldorsen Odden

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1505-2, 57-1 Brandsnes. Østerdalen prot.9, fol.448B, torsdagen 10.07.1806. S.234  1801: 492.

----------------------- 

 

Erik Estensson †, for kort tiid siden ved døden afgangne mand.

Sigrid Halstensd., enke.

    Esten Eriksson, sønn, myndig og boende paa gaarden.

    Halsten Eriksson, sønn, død.

        Ragnhild Halstensd., sønnedatter, 4 år, værende til forsorg paa gaarden Hoedalen i Tolgen V:farbroder Esten Eriksen.Bransnæss.

Vurderingsmenn Anders Jonsen og Anders Olsen Grimsboen, samt Mekkel Johansen Odden og Peder Haldoesen Brandsnæss.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1505-3, 57-1 Brandsnes. Nord-Østerdal prot.1, fol.93B, 14.07.1824. S.234  1801: 492.

----------------------- 

 

Esten Eriksson, ektemann.

Elen Nilsd.Jamt †, 5 barn.

    Erik Estensson, sønn, 25 år ugift.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1506-1, 57-4 Lille Brandsnes. Vinger, Grue og Hof prot.1, fol.165B, 11.10.1769. S.242  1801: 494.

----------------------------- 

 

Marit Estensd. †, for 2 aar siden afdød.

Jon Nilsson Brandsnes, ektemann, søster Ingrid Nielsd. Bramsnes den ældre og fader Niels Jonsen, sammenavlede fem børn:

    Nils Jonsson, sønn, 13 år.

    Kari Jonsd., datter, g.m/Niels Olsen boende på Bramsnes. 

    Marit Jonsd., datter, 20 år, tienende hos Peder Kielden på Bramsnes.

    Goro Jonsd., datter, 18 ½ år, tienende hos Esten Jonsen Qveberg.

    Ingrid Jonsd., datter, 16 år. 

Vurderingsmenn: Peder Christophersen og Avle Semundsen Grimsboen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1506-2, 57-4 Lille Brandsnes. Østerdalen prot.2A, fol.532B, 06.02.1776. S.242  1801: 494.

----------------------------- 

 

Jon Nilsson †, død sistl.november, søster Ingri Nielsdr og bror Peder Nielsen Brandsnes.

Marit Estensd., hustru, død, tilsammen avlede børn:

    Nils Jonsson, sønn, 18 år.

    Kari Jonsd., datter, g.m/Niels Olsen boende paa een Plads kaldet Franken under Grden Husum i Øvre Foldalen.

    Marit Jonsd., datter, 26 år.

    Goroe Jonsd., datter, 24 ½ år. 

    Ingrid Jonsd., datter, 22 år, i tieneste hos Peder Olsen Brendryen i Nedre Foldalen.

Bl.a. avdøde Tor Bierkagers enke Anne Olsd. hadde krav i boet.

Vurderingsmenn: Inguld Torsen Moen og Simen Estensen Hoele.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1506-3, 57-4 Lille Brandsnes. Nord-Østerdal prot.1, fol.288A, 12.10.1827 på 1210. S.242  1801: 494.

----------------------------- 

 

Anne Embretsd. †, på 1210 Strålsjøvangen 4 b. frillesønn Embret O. 18 år, g.m/Nils Larsen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1507-1, 57-4A Brandsnes Lille. Østerdalen prot.2A, fol.530A, 07.02.1776. S.246.

------------------------------

  

Peder Haldosson †, den yngre, død julii maaned sidstafvigte aar.

Anne Estensd., enke, sammen avlede børn:

    Haldo Pedersson, sønn, 30 år. 

    Esten Pedersson, sønn, 21 år, V:søskenbarn Haldo Pedersen Grimsboen (54-4).

    Anne Pedersd., datter, 29 år, g.m/Ole Jonsen Huusmand under Odden.

    Gjertrud Pedersd., datter, 28 år, tj.stiger Ole Røst Straalsiøberget, V:3.ledd besl.Ole Gulbrandssen Brandsnes (58-1).

    Goro Pedersd., datter, 27 år, tjeneneste hos Haldoe Pedersen Grimsboen, V:3.l. besl.Ole Gulbrandssen Brandsnes (58-1).

    Marit Pedersd., datter, 25 år, tj.Ole Larsen Backen, V:ligesaa beslægtede (3.ledd?) Anders Olsen Grimsboen (55-6).

    Mille Pedersd., datter, 17 år, V:ligesaa beslægtede (3.ledd?) Anders Olsen Grimsboen (55-6).

Vurderingsmenn: Inguld Toresen Moen og Simen Estensen Hoele.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1509-1, 57-9 Brandneshaug. Solør og Østerdal prot.13, fol.493A, 28.09.1767. S.249  1801: 500.

-------------------------- 

 

Peder Estensson †, død 27e septbr 1766.

Sigrid Halstensd., enke, lagverge Erich Estensen, sammen avlede 2 børn:

    Esten Pedersson, sønn, 14 år, V:moren, dog under tilsyn av Erik Estensen.

    Brynhild Pedersd., datter, 16 år, V:søskenbarn Lars Olsen Hoedal af Tolgens præstegield.

Vurderingsmenn: Peder Nielsen Bransness og Peder Christophersen ibid.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1509-2, 57-9 Brandneshaug. Østerdalen prot.11, fol.70A, 30.08.1811. S.249  1801: 500. 

-------------------------- 

 

Nils Jonsson †, død 27.april.

Dordi Olsd., hustru, lagverge Peder Haldorsen Brandsnes.

    Johanne Nilsd., datter, 23 år, V:Esten Kristoffersen Brandsnes (1510).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1510-1, 57-14 Trysilplass. Østerdalen prot.2A, fol.165B, 04.10.1774. S.252  1801: 502.

--------------------------  

 

Kristoffer Estensson †, pladsen Tryssel u/Brandsnes, død 3 år siden,

understiger, skjøte dat.08.12.1757 fra Halvor Olsen Sørbye.

Sigrid Estensd., enke, sammenavlede 4 børn:

    Esten Kristoffersson, sønn, 19 år, V:pårørende Ingul Torsen Moen paa Tøndset.

    Ellev Kristoffersson, sønn, 10 år, V:farbror Ellef Estensen paa Qvechne. 

    Peder Kristoffersson, sønn, 5 år, V:farbror Lorentz Estensen paa Qvechne Bergplads.

    Ragnild Kristoffersd., datter, 14 år, V:Peder Nilsen Brandsnes (59-1).

Vurderingsmenn: Peder Christophersen Krogen og Johannes Michelsen Brandsnes.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1510-2, 57-14 Trysilplass. Østerdalen prot.4, fol.470B, 24.09.1784. S.252  1801: 502. 

-------------------------- 

 

Sigrid Estensd. †, i februarii maaned sidsl. ved døden afgangen, pladsen Tryssel ved gaarden Brandsnes i Nedre Foldalen. 

Kristoffer Estensson, forhen afdøde mand, tilsammen avlede 4 børn:

    Esten Kristoffersson, sønn, myndig. 

    Ellev Kristoffersson, sønn, 20 år, i tieneste hos Anders Jonsen Grimsboen, V:broder Esten.

    Peder Kristoffersson, sønn, 15 år, V:broder Esten.

    Ragnild Kristoffersd., datter, 24 år, V:broder Esten.

Vurderingsmenn: Haagen Pedersen Tommerøyen og Esten Bersvendsen Grimsboen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1510-3, 57-14 Trysilplass. Østerdalen prot.12, fol.130A, 02.11.1818. S.252  1801: 502.

-------------------------- 

 

Esten Kristoffersson, levende live.

Kari Pedersd., hustru. 

    Kristoffer Estensson, sønn, 31 år gift.

    Sigrid Estensd., datter, 29 år, g.m/Hans Mikkelsen Aggers sogn ved Christ., V:Haldo Haldorsen Grimsboe (fravær) (54-4). 

    Peder Estensson, sønn, 26 år tjener Jon Nerby i Levanger i Skogn, V:Peder Haldorsen Brandsnes (fraværende) (1506).

    Nils Estensson, sønn, 24 år tj. i nabog. hos enke e/Ole Pedersen Brandsnes.

    Ingeborg Estensd., datter, 19 år, V:broder Kristoffer.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1511-1, 58-1 Åsagard. Solør og Østerdal prot.14A, fol.68A, 01.12.1767. S.269  1801: 495. 

---------------------

 

Peder Halstensson †, død 14.juni.

Ei Gjertrud Pedersd. omtales som hans enke i hele skiftet, som må være feil?, sammenavlede 4 børn:

    Halsten Pedersson, sønn, 18 år, V:Peder Nielsen Bransness (59-1). 

    Kirsti Pedersd., datter, 25 år, V:søskenbarn (morbror?) Peder Haldorsen (54-4).

    Kari Pedersd., datter, 22 år, V:3.ledd beslektede Johannes Michelsen Bransnes (hvordan?) (56-1). 

    Ingrid Pedersd., datter, 14 år, V:søskenbarn Haldo Pedersen (54-4).

Vurderingsmenn: Peder Nielsen Brandsnes og Peder Christophersen ibd.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1511-2, 58-1 Åsagard. Østerdalen prot.3, fol.173A, 09.09.1777 (Nedby Tynset). S.269  1801: 495.

---------------------

 

Halsten Pedersson †, for een 7 aars tiid siden ved døden var afgangen, far avdøde Peder Halsteensen.

    Kirsti Pedersd., søster, g.m/Ole Gulbrandsen boende paa gaarden Bramsnes.

    Kari Pedersd., søster, 32 år, tj. svoger Ole Gulbrandsen, V:3.ledd besl.Johannes Michelsen Bramsnes (hvordan?) (56-1).

    Ingrid Pedersd., søster, 24 år, i tieneste hos Jon Simensen paa Qveberg, V:søskenbarn Haldo Pedersen Grimsboen (54-4).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1511-3, 58-1 Åsagard. Østerdalen prot.7, fol.361A, 07.04.1795. S.269  1801: 495.

---------------------

 

Ola Gulbrandsson, Aasen †, sidstl. 30de januari ved døden afgik (gravlagt ifølge kirkeboka).

Kirsti Pedersd., enke, søstermann Iver Jonsen Ryen, sammen avlede eneste søn:

    Peder Olsson, sønn, 23 år, synes langt fra ikke kand forstaa sine midler, V:Jon A Grimsboen (55-1)/Simen E Holen. (54-1).

Vurderingsmenn: Anders Johnsen Grimsboo og Simmen Estensen.

Skiftevitner: Anders Jonsen Grimsboeen/Simon Syversen Pladsen og Anders Jonsen Foldalen/Avle Pedersen Brandsnæss.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1512-1, 59-1 Nilsgard. HF2118, Solør og Østerdal prot.11A, fol.10B, 14.09.1752. S.279  1801: 496.

----------------------

 

Nils Jonsson †, død sidstleden sommer strax efter St.Hansdag.

Kari Andersd., enke, frasier sin hovedlod, høy alder og skrøpelig.

    Jon Nilsson, sønn, 40 år. 

    Peder Nilsson, sønn, 30 år.

    Ingrid Nilsd., datter, 43 år, V:broder Jon.

    Ingrid Nilsd., datter, 32 år, V:broder Peder.  

    Goro Nilsd., datter, 28 år, g.m/Ole Pedersen Udbye. 

Vurderingsmenn: Simon Olsen Schallet og Peder Haldorsen Brandsnes.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1512-2, 59-1 Nilsgard. Østerdalen prot.3, fol.454A, 18.07.1780. S.279  1801: 496. 

----------------------

 

Peder Nilsson †, sidstlafvigte 17de januarii ved døden afgik, bror Jon Nielsen Brandsnæs og svoger Ole Pedersen ibd..

Ingeborg Avlesd., enke, sammenavlede 6 børn:

    Nils Pedersson, sønn, 25 år.

    Avle Pedersson, sønn, 23 år, V:søskenbarn avle Hansen Lille Steigen (9-1).

    Ola Pedersson, sønn, 13 år, V:mostermann Haagen Pedersen Tømmerøjen (48-1).

    Peder Pedersson, sønn, 6 år, V:dannemand Ole Gulbrandsen Brandsnes (58-1). 

    Kari Pedersd., datter, 20 år, V:moderens søskenbarn Esten Andersen Ryen (52-1).

    Ingeborg Pedersd., datter, 9 år, V:mostermann Ole Larsen Næstebye (11-8).

Vurderingsmenn: Ole Gulbrandsen Brandsnes og Simen Estensen Hoele.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1512-3, 59-1 Nilsgard. Østerdalen prot.4, fol.524B, 30.04.1785. S.279  1801: 496. 

----------------------

 

Nils Pedersson †, ungkar, mor Ingeborg Avlesd., Peder Nielsens enke.

    Avle Pedersson, bror, 28 år.

    Ola Pedersson, bror, 18 år, V:mostermand Haagen Pedersen Tømmerøyen (48-1). 

    Peder Pedersson, bror, 11 år, V:dannemand Ole Guldbrandsen Brandsnes (58-1). 

    Kari Pedersd., søster, 25 år, V:hennes moders søskendebarn Esten Andersen Ryen (52-1).

    Ingeborg Pedersd., søster, 14 år, V:broder Avle.

Vurderingsmenn: Anders Jonsen Grimsboen og Esten Bersvendsen Kiølle.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1512-4, 59-1 Nilsgard. Østerdalen prot.11, fol.459A, 24.04.1816. S.279  1801: 496.

----------------------

 

Ola Pedersson †, død sistleden 12.mars 7 barn.

Marit Trondsd., hustru.

    Ingeborg Olsd., datter, 17,5 år, V:Ingebret Olsen Ryen (1309).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1513-1, 59-4 Røstplassen Østerdalen sorenskriveri, protokoll 2, 1773-1776, folie 164a, 30.10.1774

Kierulf beliggende under gaarden Brandsnes i Lille Elvedalens annex til Tøndset præstegield.

-------------------------

 

Grubearbejder Christopher Jacobsen (J-202) † død for ungefær 8 aar siden

igienlevende enke Karen Estensdr (I-197/J-203), deres barn:

1; Jon Christophersen 12 aar,

2: Giertrud Christophersdr (J-101) 10 aar.

Vurderingsmenn: Haldor Pedersen Hoele og Johannes Michelsen Bramsnes.

(Skiftekort aktiva 43-0-3 passiva 53-0-22).

Skiftebrev 26.06.1762 etter enkens forrige mann refereres det til:

Enken var der g.m/

Jon Pedersen (I-196) †, deres barn:

1: Peder Jonsen, 11 aar,

2: Esten Jonsen, 7 aar,

3: Iver Jonsen, 5 aar,

4: Ragnild Jonsdr, 3 aar.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1513-2, 59-4 Røstplassen. Østerdalen sorenskriveri, protokoll 4, 1781-1785, folie 503a, 25.09.1784.

Kierulf ved gaarden Brandsnes i Nedre Foldalen og Tøndset præstegield,

-------------------------

 

Peder Jonsen (I-98) †

effterlevende enkeqvinde Giertrud Andersdr (I-99), deres barn:

1; Anne Pedersdr 10 aar,

2: Karen Pedersdr 6 aar,

3: Giertrud Pedersdr (I-49) 3 aar,

4: Gulloug Pedersdr 1 aar.

Afdødes stiffader Christopherer Jachobsen og søskene Esten, Iver og Ragnild.

Vurderingsmenn: Haagen Pedersen Tømmerøyen og Esten Bersvendsen Grimsboen.

(Skiftekort brutto 90-0-8 netto 38-1-0).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1514-1, 59-7 Fløtten. Østerdalen prot.4, fol.473A, 20.11.1784. S.289  1801: 497.

---------------------

 

Ola Pedersson †, for een 18 aars tid siden ved døden afgik.

Goro Nilsd., enke, tilsammen avlede børn:

    Peder Olsson, sønn, 27 år, skal overta pladsen.

    Nils Olsson, sønn, 25 år, staaende i hans mayestets tieneste som gevorben soldat paa Friderichhald, V:broder peder.

    Kari Olsd., datter, gift med Simen Olsen Kroghaugen og opholder sig i Foldalen.

    Marit Olsd., datter, 30 år, ugift, tienende hos Capellanen Hr Lien i Meldalen, V:søskenb. Niels Jonsen Brandsnes (57-9). 

    Ingrid Olsd., datter, 28 år, ugift, tienende hos Simen Tronsen Moe i Qvechne, V:søskenb.Niels Pedersen Brandsnes (59-1).

    Mari Olsd., datter, 18 år, ligeledes ugift, V:broder Peder.

Vurderingsmenn: Ole Gulbrandsen Brandsnæs og Johannes Michelsen Odden.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1514-2, 59-7 Fløtten. Østerdalen prot.11, fol.338A, 22.10.1814. S.289  1801: 497 

---------------------

 

Peder Olsson †.

Jøran Estensd., hustru, lagverge Halvor Arnesen af Foldal.

    Ola Pedersson, sønn, 22 år tjener Ole Mælen i Opdahl, V:Peder Haldorsen Brandsnes. 

    Goro Pedersd., datter, 20 år, V:Ole Pedersen Bandsnes.

    Esten Pedersson, sønn, 18 år tjener Haldor Snøvo i Opdahl, V:Peder Haldorsen Brandsnes. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1515-1, 59-9 Brandsnesstea. Østerdalen prot.11, fol.69A, 29.08.1811. S.292  1801: 498.

---------------------------

 

Simen Olsson, ektemann.

Kari Olsd. †.

    Marit Simensd., datter, g.m/Zakarias Olsen Øvre Folldal.

    Ola Simensson, sønn, 32 år myndig.

    Halsten Simensson, sønn, 23 år hos Avle Hansen Lillesteien, V:Ole Pedersen Brandsnes (59-1).

    Goro Simensd., datter, 20 år tjener stiger Arnesen Øvre Folldal, V:Ole Pedersen Brandsnes (59-1). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1599-1, O-0 Løse Brandsnes. Solør og Østerdal prot.12A, fol.273A, 29.10.1755.

----------------------- 

 

Jens Bierch †, logerende på Brandsnes (58-1) mange fine navn fra Trondheim.

    Lars Bierch, broder, bor i Trondheim, eneste levende slektning man visste om først.

    Gidsken Bierch, søster, ugifft, nu værende i Christiania

    Anne Bierch, søster, død, g.m/avdød fogd over Stør og Wærdalens fogderie, Mogens Friis. Barn:

         Elisabet Friis, søsterdatter, g.m/agent Niels Nielsen i Christiania.

         Holger Friis, søstersønn, i Christiania

    Maren Bierch, søster, g.m/Jacob Tobiesen, fogd i Christiania

    Beate Bierch, søster, enke e/Christian Grønbech i Moss

    Karen Maria Birch, halvsøster, g m Axel Biørn Regiments Qvartermæster, bor i Sparbu, (hennes navn ikke nevnt i skiftet).

Halsten Olsson (58-1), oppsitter (og vert), Peder Halstensson (58-1), oppsitterens sønn.

Et langt skifte, der det kan plukkes mer.

Vurderingsmenn: Tor Olsen Sandbachen og Jon Madsen Foldalen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1601-1, 20-1 Oppi. Østerdalen prot.3, fol.191B, 10.10.1777.  1801: 519.

------------------ 

 

Marit Pedersd. †, sidstl.30te junii ved døden afgangen.

Jon Olsson, enkemand, Opi, sammen avlede børn:

    Peder Jonsson, sønn, 20 år, den ældreV:faderen. 

    Ola Jonsson, sønn, 18 år, V:faderen.

    Simen Jonsson, sønn, 16 år, V:faderen.  

    Jon Jonsson, sønn, 13 år, V:faderen.

    Anders Jonsson, sønn, 10 år, V:faderen.

    Peder Jonsson, sønn, 3 år, den yngre, V:faderen.

    Berit Jonsd., datter, g.m/Ingebrit Olsen Atnelien skræder.

Vurderingsmenn: Lars Larsen Næstebye og Lars Olsen Storsteigen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1601-2, 20-1 Oppi. Østerdalen prot.9, fol.410B, 14.10.1805.  1801: 519.

------------------ 

 

Jon Olsson †, død 2 sept.sidstleden, den part deraf kaldet Oppie.

Marit Pedersd., forhen afdøde hustrue. 

Marit Olsd., enke, lagverge Ole Jørgensen Stadsbueøyen. 

    Peder Jonsson, sønn, myndig, gift og opholdende sig i Nordlandene i Tronghjems stift..

    Ola Jonsson, sønn, myndig, gift og boende her paa gaarden. 

    Simen Jonsson, sønn, myndig og opholder sig i bemeldte Nordlandene.

    Jon Jonsson, sønn, ligesaa myndig, gift og har sit tilhold i Stor Elvedalen. 

    Anders Jonsson, sønn, myndig, gift og opholdende sig i bemeldte Stor Elvedalen. 

    Peder Jonsson yngre, sønn, myndig oppholdende sig sammesteds. 

    Berit Jonsd., datter, gift og oppholder sig i Nordlandene.

-

    Ola Jonsson, sønn, 24 år, opholdende sig i Stor Elvdalen. 

    Johannes Jonsson, sønn, 20 år, hiemme hos moderen. V:Hans Olsen Faldet.

    Jon Jonsson, sønn, 16 år, ligesaa. V:morbroder Ole Olsen Atnelien.

    Marit Jonsd., datter, 22 år, ugift og opholdende sig i berørte Stor Elvedalen, V:morbroder Ole Olsen Atnelien.

Vurderingsmenn Peder Olsen Atnebroen og Hans Hansen ibd. samt en del andre.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1602-1, 20-12 Amperhaugen. Østerdalen prot.12, fol.348B, 06.07.1821.  1801: 524.

--------------------------

 

Peder Jonsson †.

Ingeborg Knutsd. (Olsd.!), hustru.

    Jon Pedersson, sønn, 23 år, V:Peder Olsen Atnelien. 

    Sigrid Pedersd., datter, 24 år ugift tjener Anders Gjermundsen Møchlebye, V:Peder Michelsen Atnelien.

    Knut Pedersson, sønn, 20 år ugift hos Erland Toresen (Remlom?) Ø.Folldal, V:Peder Olsen Atnelien.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1605-1, 20-18 Moen nordre. Østerdalen prot.12, fol.305B, 30.08.1819.  1801: 520.

--------------------------

 

Ola Jonsson †. 

Ragnild Andersd., hustru.

    Marit Olsd., datter, 30 år tjener Anders Gjermundsen Møchlebye, V:Peder Olsen Atnelien.

    Anders Olsson, sønn, 27 1/2 år gift på pladsen Lille Næsset i N.Folldal.

    Jon Olsson, sønn, 26 år. 

    Kari Olsd., datter, 22 år tjener på samme gård Møchlebye, V:Hans Hansen Atnelien.

    Berit Olsd., datter, 19 år tjener Engebret Johnsen i Sollien Ringeboe, V:Hans Hansen Atnelien.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1699-1, Løse Atnelien. Nord-Østerdal prot.2, fol.29A, 31.08.1829 Atnebroen. 

----------------------

 

Anne Halvorsd. †, 5 barn form. P. O. Atnebroen/P. Mikkelsen Moen Atnebro, g.m/Erik Olsen på Atnebroen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1699-2, Løse Atnelien. Nord-Østerdal prot.1, fol.323A, 13.01.1829 Atnebroen.

----------------------

 

Kari Eriksd. †, barn True 5/Ola 2,5 verger Hans H./P. O. Atnebroen, g.m/Jon Olsen Oppi Atnebroen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1702-1, R-1640-112 Dybsiølien Røros. HF2117, Solør og Østerdal prot.9, fol.452B, 05.06.1748. På Bougen i Alvdal.

---------------------

 

Erich Mathiasen Dybsiølien †, den 25te may nestforhen afdød, ungkar, søsken:

1.   Ola Mathiasen Dybsiølien, broder, død.

Lispet Olsdr., broderens datter, enke etter Lars Ellingsen Røraas.

Marit Olsd., broderens datter, 16 år, V:søskenbarnsmann Ole Olsen Galaaen.

Anne Margrette Olsdr., broderens datter, 13 år, V:søskenbarnsmann Ole Olsen Galaaen.

2.   Johannes Mathiasen, broder, død.

Lisbet Johannesdr., broderens datter, g.m/skoleholderen på Qvegne Berg Plads Niels Nielsen Hyll.

Berit Johannesdr., broderens datter, g.m/Peder Larsson Smelter ved Strømshytten (4-4).

3.   Agnis Mathiasdr., søster, død, g.m/avdøde Jon Pryds Bergsarbeider paa Røraas.

Anders Jonsen Pryds, søsterens sønn, 41 år, boende paa Røraas.

Karen Jonsdr., søsterdatter, død, g.m/avdøde Anders Rasmussen Nordsior.

Jon Andersen, søsterens dattersønn, 16 år, V: Morbror Anders Jonsen Pryds.

Rasmus Andersen, søsterens dattersønn, 14 år, V: morbror Anders Jonsen Pryds.

Mathias Andersen, søsterens dattersønn, 12 år, V: morbror Anders Jonsen Pryds.

Anders Andersen, søsterens dattersønn, 10 år, V: morbror Anders Jonsen Pryds.

Lispet Jonsdr., søsterdatter, død, g.m/avdøde (!) Mathias Olsen Heide boende på Røraas. 

Ole Mathiesen, søsterens dattersønn, 12 år, V: faderen. 

Agnis Mathiesdr., søsterens datterdatter, 10 år, V: faderen.

Agnis Jonsdr., søsterens datter, g.m/Claus Iversen Untzgaard ved Røraas.

Magdalena Jonsdr., søsterens datter, g.m/Hans Hansen Sund ved Røraas.

4.   Magdalene Mathiesdr., søster, død, g.m/Tollef Larsen Husmand under Haarset i Reendalen.

Berret Tollefsdaatter, søsterens datter, tienende paa Koppangøvergård i Store Elvdalen,
V:Søskenbarnsmann skoleholderen Niels Nielsen Hyll under opsigt af deres fader.

Lispet Tollefsdr., søsterens datter, tienende sammesteds,
V:Søskenbarnsmann skoleholderen Niels Nielsen Hyll under opsigt af deres fader.

5.   Marit Mathiasdr., søster, død, g.m/avdøde Ole Halvorsen på Røraas.

Lispet Olsdr., søsterens datter, g.m/Ole Olsen Galaaen boende på Røraas.

6.   Marie Mathiasdr, søster, enke etter Faste Andersen, boende paa Røraas.

Vurderingsmenn: Simon Aflesen Stoer Steigen og Ole Knudsen Bougen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1704-1, R-0433-13 Berger Ø.Rendal. HF2115?, Solør og Østerdal prot.8, fol.224b, 03.05.1740.

-----------------------------

 

Ola Tollevsson, levende live.

Marte Embretsd., hustruen, hennes far er salige Embret Jonsen, sammen auflede sex børn:

    Embret Olsson, sønn, 20 år.

    Ola Olsson, sønn, 18 år.

    Marit Olsd., datter, 29 år, trolovet med Erich Olsen.

    Magnild Olsd., datter, 22 år. 

    True Olsd., datter, 16 år.

    Berit Olsd., datter, 13 år.

Vurderingsmenn: Gunder Olsen Hangaarden og Syver Syversen Berger.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1710-1, Løkken (111-1) Folldal fol.893B, 24.09.1781 N.Gudbrandsdal. S.534, Pladsen i Foldahlen.

----------------------------- 

 

Kristian Iversen †.

Randi Larsd.Friis, hustru, død.

Sigrid Pettersd., enke, opholder sig paa anmeldte arvetomt Loechen udi Foldahlen.

    Lavina Kristiansd., datter, død, g.m/Sr Ole Røst (30-1), stiiger ved Friderichs Gaves kobber-værk.

        Kristian Albrecht Olsson Røst, dattersønn, 19 år, underoffiser ved det søndefilske gevorbne regiment..

        Peder Don Olsson, dattersønn, 8 år, hos hr forvalter Iwersen paa Foldahlen.

        Gunnild Olsd., datterdatter, 15 år, Qvensletten hos forvalteren ved Friderichs Gaves Kobber værk, hr Iwersen.

-

    Randi Kristiansd., datter, 16 år, som for nærvarende tiid opholder sig i Tronhiem.

Vurderingsmenn: Morten Estensen og Christoffer Rasmussen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1714-1, R-0433-2 N.Grøtting Ø.Rendal. HF2114, Solør og Østerdal prot.8, fol.269B, 29.06.1737.

----------------------------- 

 

Ola Jakopsson †.

Kirsti Olsd., enke.

    Jakop Olsson, sønn, 25 år, gifft og tilholdende her paa gaarden.

    Ola Olsson, sønn, 23 år, V:broder Jakop.

    Simen Olsson., sønn, 17 år, V:Lars Mortensøn Nørdre Undsæt.

    Kari Olsd., datter, 15 år, V:Ole Joensøn Finstad Moen.

    Goro Olsd., datter, 12 år, V:Haagen Erichssøn Hoele (Rendalen). 

    Gjertrud Olsd., datter, 9 år, V:broder Jakop. 

Deres anrørende venner Joen Olsøn Lille Stejen og Erich Rolandsøn Sørhuus af Lille Elfvedahlen.

Vurderingsmenn: Tollef Erichsøn Hannestad og Esten Thoresøn Præstegaarden.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1714-2, R-0433-2 N.Grøtting Ø.Rendal. HF2116, Solør og Østerdal prot.8, fol.616A, 25.07.1745.

----------------------------- 

 

Kirsti Olsd. †. 

Ola Jakopsson, tidligere død.

    Jakop Olsson, sønn, 34 år, bor på Grøtting.

    Ola Olsson, sønn, 31 år. 

    Simen Olsson., sønn, 25 år. 

    Kari Olsd., datter, 24 år, V:Ole Jonsen Finstad (Rendalen). 

    Goro Olsd., datter, 21 år, V:Haagen Erichsen Hoele (Rendalen). 

    Gjertrud Olsd., datter, 18 år, V:broder Jakop.

Vurderingsmenn: Semming Semmingsen og Tollef Erichsen Hanestad.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1714-3, R-0433-2 N.Grøtting Ø.Rendal. HF2116, Solør og Østerdal prot.8, fol.616B, 25.07.1745.

----------------------------- 

 

Gjertrud Olsd. †, foreldre Ola Jakopsson og Kirsti Olsd. 

    Jakop Olsson Grøtting, bror, myndig.

    Ola Olsson, bror, myndig. 

    Simen Olsson., bror, myndig. 

    Kari Olsd., søster, 23 år, V:Ole Jonsen Finstad Moen (Rendalen). 

    Goro Olsd., søster, 20 år, V:Haagen Erichsen Hoele (Rendalen). 

Vurderingsmenn: Semming Semmingsen og Tollev Erichsen Hanestad.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1714-4, R-0433-2 N.Grøtting Ø.Rendal. HF2116, Solør og Østerdal prot.8, fol.617A, 15.04.1746.

----------------------------- 

 

Ingeborg Eriksd. †. 

Jakop Olsson, enkemann, avdød søster Gjertrud Olsd, foreldre Ola Jakopsson og Kirsti Olsd, sammenavlede 3 born:

    Kirsti Jakopsd., datter, 8 år, V:faderen.

    Marit Jakopsd., datter, 6 år, V:morbror Niels Erichsen Haarset (Rendalen). 

    Berit Jakopsd., datter, 3 år, V:Ole Olsen Rugsveen (Rendalen). 

Vurderingsmenn: Semming Semmingsen og Tollef Erichsen Hannestad.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1714-5, R-0433-2 N.Grøtting Ø.Rendal. Østerdalen prot.1, fol.227A, 05.06.1773.

-----------------------------  

 

Jakop Olsson, levende live.

Ingeborg Eriksd., død, hustru fra forrige ekteskap.

Anne Gundersd., hustruen.

    Kirsti Jakopsd., datter, g.m/Lars Olsen Ulvstrømmen eller Barkhalden i Lille Elvedalen.

    Marit Jakopsd., datter, g.m/Iver Larsen Berger her i Reendalen. 

    Berit Jakopsd., datter, g.m/Ole Erichsen Sørhuus i Lille Elvedalen.

-

    Ola Jakopsson, sønn, 26 år.

    Gunder Jakopsson, sønn, 24 år, V:broder Ole.

    Simen Jakopsson, sønn, 22 år, V:broder Ole.

    Jakop Jakopsson, sønn, 20 år, V:mostermann Simen Semmingsen Hannestad.

    Jens Jakopsson, sønn, 20 år, V: mostermann Simen Semmingsen Hannestad.

    Peder Jakopsson, sønn, 16 år, V:(halv)søstermann Lars Olsen Barchalden (13-5).

    Ingeborg Pedersd., datter, 14 år, V:broder Ole.

Vurderingsmenn: Niels Erichsen Haarset og Haagen Semmingsen Hannestad.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1715-1, Berset Ø.Rendal. Finstad, Solør og Østerdalen prot.11, fol.564A, 27.04.1756.

-----------------

 

Peder Simensson Finstad †.

Goro Pedersd., enke, bror Bersvend Pedersson Romundstad, sammenavlede 8te børn:

    Simen Pedersson, sønn, 25 år.

    Peder Pedersson, sønn, 2? år, broder Simen.

    Karl Pedersson, sønn, 19 år, V:farens søskenbarn Ola Olsson Dalen i Tyldalen.

    Peder Pedersson, sønn, 12 år, V:farens tredie ledds beslektede Tor Estensen Prestegården i Tyldalen.

    Ola Pedersson, sønn, 8 år, V:farens søskenbarns ektemann Lars Jonsson Prestegården i Tylldalen.

    Kristian Pedersson, 5 år, V:farens søskenbarn Ola Simonsson Øverby i Tylldalen.

    Sigrid Pedersd., datter, 16 år, V:farens søskenbarn Ola Olsson Øverby i Tylldalen.

    Marit Pedersd., datter, 10 år, V:farens søskenbarn Tollev Semmingsson Bolstad.

Avdødes brødre: Ola, Knut og Jon Simenssønner. Foreldre: Simen Pedersson og Sigrid Olsd.

Søstre: Berte (var g.m/Jon Jonsson Sneedker nu boende ved Fæmunden og de har dattera Berte Jonsd.),

Marte, Anne og Maria Simensdøtre.

Vurderingsmenn: Peder Olsen Finstad og Embret Semmingsen Norder Undsett.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1715-2, Berset Ø.Rendal. Østerdalen prot.6, fol.121A, 16.09.1790.

-----------------

 

Erik Larsson Findstad †, ektemann død, død sidstleden junii maaned,  ingen barn, mange arvinger nevnt.

Goro Pedersd. †, hustru, død for omtrænt 3 aar siden.

Peder Simensson Finstad, tidlige ektemann, død.

Erik Larsens arvinger:

    Ola Larsson, bror, som var gifft med Maren Gundersdaatter og boede paa gaarden Ellevold her i sognet, bægge døde.

        Gunder Olsson Ellevold, brorsønn, død, var gifft med endnu levende qvinde Magnild Halvorsdr.

            Ola Gundersson, brorsønnsønn, 36 år, ugifft, er hiemme hos moderen paa gaarden Ellevold.

            Halvor Gundersson, brorsønnsønn, 30 år, ugifft, er og hiemme hos sin moderen.

            Simen Gundersson, brorsønnsønn, 20 år.

            Semming Gundersson, brorsønnsønn, 20 år, bægge ligesaa ugifft og er hiemme.

            Maren Gundersd., brorsønnedatter, 39 år, gifft med huusmanden Ole Olsen Ellevoldmoen..

            Maria Gundersd., brorsønnsønnedatter, 22 år, gifft med Halvor Pedersen Grøddahlen, beliggende i Store Elvedalen.

            Anne Gundersd., brorsønnsønnedatter, 23 år, ugifft, er og hiemme hos moderen.

        Jens Olsson, brorsønn, 58 år, gifft, boende paa gaarden Ellevold or er gifft.

        Gjermund Olsson, brorsønn, 56 år, ugifft er dum og tilholdes hos sin broder og formynder bemeldte Jens Olsen Ellevold.

        Gjertrud Olsd., brordatter, 64 år, ugifft og tiener hos Jon Haagensen Søndre Undset.

        Anne Olsd., brordatter, 60 år, gifft med Embret Simensen paa Søndre Undset.

        Gunnild Olsd., brordatter, 58 år, gifft med Niels Knudsen paa Hogset.

        Maren Olsd., brordatter, 45 år, gifft med Jon Haagensen Søndre Undset.

    Simen Larsson Siølie, bror, var gifft med Sigri Olsdaatter, bægge ere døde.

        Simen Simensson, brorsønn, var tilholdende nær ved Christiania og skal være død. (Ingen vet om han har livarvinger).

        Ole Simensson, brorsønn, boende paa gaarden Neegaarden i Store Elvedalen, gifft og er myndig..

        Lars Simensson, brorsønn, Moen u/Koppang i Store Elvedalen, var g.m/Marit Pedersdaatter Westgaard, bægge døde.

            Simen Larsson, brorsønnsønn, 24 år, tiener hos Ole Taraldsen Øvergaard i Store Elvedalen.

            Peder Larsson, brorsønnsønn, 21 år, tiener hos bemeldte Ole Simensen Neegaard.

            Ole Larsson, brorsønnsønn, 19 år, tiener hos Jon Iversen Bachen i Store Elvedalen.

            Sigrid Larsd., brorsønndatter, ugifft, om hendes alder og tilholdstæd vidste ingen af de nærværende arvinger.

    Gjermund Larsson, bror, som boede paa Søndre Undset var gifft med Goroe Andersdaatter, bægge ere døde.

        Lars Gjermundsson, brorsønnsønn, 36 år, gifft og boende paa Søndre Undset.

        Sigrid Gjermundsd., brorsønndatter, 60 år, gifft med Embret Halvorsen, huusmand under bemeldte Søndre Undset.

        Maria Gjermundsd., brorsønndatter, 57 år, gifft med Halsteen Olsen paa Siølie.

        Maren Gjermundsd., brorsønndatter, 55 år, gifft med Peder Halvorsen Findstad.

        Goro Gudmundsd. (!), brorsønndatter, 53 år, gifft med Simen Pedersen paa Ellevold.

        Gjertrud Gjermundsd., brorsønndatter, død, var gifft med Giermund Pedersen paa Nordre Undset.

            Peder Gjermundsson, brorsønnsønn, 16 år.

            Ingeborg Gjermundsd., brorsønndatter, 13 år, bægge værende hiemme hos faderen.

    Tollev Larsson Berset, bror, var gifft med Ingri Andersdaatter, bægge ere døde.

        Anders Tollevsson, brorsønnsønn, 53 år, her paa Berset.

        Simen Tollevsson, brorsønnsønn, 49 år, boende paa Olsberg i Tyldalenens annex til Tønset præstegield, gifft.

        Sigrid Tollevsd., brorsønndatter, 44 år, gifft med Embret Larsen Skrædder, huusmand under Berger her i Reendalen.

-

Afdødes qvindes børn fra første ægteskab:

    Simen Pedersson Finstaddalen, sønn, 56 år. 

    Peder Pedersson Winterbrechen, sønn, død, var g.m/Marit Jonsdr., effter sigende skal endnu leve paa et stæd kaldes Hevne.

        Peder Pedersson, sønnesønn, omtrænt 16 aar.

        Helge Pedersson, sønnesønn, 13 år..

    Peder Pedersson Haugen, sønn, 46 år, i Lille Elvdalen og gifft.

    Ola Pedersson, sønn, 42 år, boende paa Findstad her i Bøigden. 

    Kristian Pedersson, sønn, 40 år, som med sin huustrue Kari Haagensdaatter Søndre Undset ere han flyttet paa Hitterøyen. 

    Marit Pedersd., datter, 43 år, gifft med Jon Nielsen Sandmælen i Tolgens præstegield.

Vurderingsmenn: Erich Toresen og Simen Ottersen Berset.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1716-1, R-0437-15 Vollen Tylldal. Solør og Østerdal prot.14A, fol.207A, 30.03.1769.

----------------------- 

 

Bersvend Larsen †, Ungkar død næstafvigde 4.februar. (21 Sødskende Barn er nummererte) 

1.   Arne Simensen Eggen, søskenbarn, myndig.

2.   Tord Simensson Eggen, død, søskenbarn. 

Marit Torsdr., søskenbarns datter, g.m/Embret Brynildsen Braaten.

True Torsdaatter, søskenbarns datter, g.m/Otter Nielsen Øverbye boende her paa arvetomten.

3.   Marit Simensdaatter Braaten, søskenbarn, 66 år, enke etter Embret Brynildsen (!) (riktig: Brynild Erichsen).

4.   Marit Simensdaatter Eggen, søskenbarn, 60 år, ugift, V:Embret Brynildsen Braaten. 

5.   Kirsti Simensdaatter Eggen, søskenbarn, 50 år, ugift, V:broder Arne.

6.   Siri Simensdaatter Eggen, søskenbarn 48 år, ugift, V:broder Arne.

7.   Bersvend Haraldsen Hogstad, søskenbarn, myndig.

8.   Brynild Haraldsen Høyberget, død, Søskenbarn. 

Mali Brynildsdaatter, søskenbarns datter g.m/Henrich Sevalsen Høyberget.

9.   Ansteen Rasmusen Olberg, død, søskenbarn.

Rasmus Ansteensen, 20 år, søskenbarns sønn, V:Lars Jonsen Præstegaarden.

Jon Ansteensen, 12 år, søskenbarns sønn, V:Iver Iversen Olsberg.

Marit Ansteensdaatter, 18 år, søskenbarns datter, V:Ole Arnesen Hogstad.

Siri Ansteensdaatter den ældre, 16 år, søskenbarns datter, V:Jon Nielsen Øverbye.

Siri Ansteensdaatter den yngre, 12 år, søskenbarns datter, V:Ole Simensen Øverbye. 

Siri Ansteensdaatter den yngste, 10 år, søskenbarns datter, V:Harald Bersvendsen Hogstad. 

Berthe Ansteensdr., 8 år søskenbarns datter, V:Knut Arnesen Øverbye.

10. Lars Rasmusen Olsberg, søskenbarn myndig.

11. Ingeborg Rasmusdr., søskenbarn, g.m/Lars Jonsen Præstegaarden.

12. Marit Haraldsdaatter Hogstad, død, søskenbarn.

Bersvend Andersen Hogstad, 40 år, søskenbarns sønn. 

Ingri Andersdaatter, 47 år søskenbarns datter, ugift, V:broder Bersvend.

Anne Chatrine Andersdaatter, søskenbarns datter, g.m/Embret Hougen i Guldalen.

13. Siri Haraldsdr. Hogstad, død, søskenbarn.

Bersvend Embretsen, 60 år, søskenbarns sønn. 

Ingri Embretsdaatter, søskenbarns datter, g.m/Peder Olsen Atnedalen. 

Marit Embretsdaatter, søskenbarns datter, enke etter Jon Simensen Findstad.

Kari Embretsdaatter, søskenbarns datter, g.m/Embret Olsen Røed. 

14. Ingri Haraldsdaatter Hogstad, død, søskenbarn.

Mali Brynildsdaatter, 30 år, søskenbarns datter, ugift, V:søskenbarn Iver Embretsen Rød.

Ingri Brynildsdaatter, 28 år, søskenbarns datter, ugift, V:søskenbarn Iver Embretsen Rød.

15. Bersvend Erichsen Reeten, død, søskenbarn.

Berthe Bersvendsdr., død, søskenbarns datter, var g.m/Tron Jonsen Olsberget.

Jon Tronsen, 16 år, søskenbarns dattersønn, V:faderen. 

Marit Tronsdaatter, 12 år ,søskenbarns datterdatter, V:faderen. 

Kari Bersvendsdr., 50 år, ugift, søskenbarns datter, V:Even Simensen Reeten. 

16. Berthe Erichsdaater Reeten, død, søskenbarn.

Erich Olsen Graven, 48 år, søskenbarns sønn.

Kari Olsdaatter, søskenbarns datter, g.m/Tron Jonsen Olsberg (!) (riktig: Peder Jonsen Olsberg).

Berthe Olsdaatter, søskenbarns datter, g.m/Arne Simensen Eggen. 

Marit Olsd., død, Søskenbarns datter, var g.m/Ole Brynildsen Hogstad.

Brynild Olsen, 15 år, søskenbarns dattersønn, V:faderen.

Ole Olsen, 13 år, søskenbarns dattersønn, V:faderen. 

Erich Olsen, 11 år, søskenbarns dattersønn, V:faderen.

Berthe Olsdr., 8 år, søskenbarns datterdatter, V:faderen.

Siri Olsdaatter, søskenbarns datter, g.m/Iver Iversen Olsberg.

Siri Olsdaatter den yngre, søskenbarns datter, g.m/Erich Nielsen Undset Reendalen.

17. Kari Tronsdaatter Lund, Søskenbarn, 80 år, enke.

18. Ingri Tronsdaatter Winsedalen, død, Søskenbarn.  

Tron Olsen, 47 år, søskenbarns sønn.

Ole Olsen, 40 år, søskenbarns sønn.

19. Guri Erichsdaatter Ruud, død, Søskenbarn.

Hans Olsen, 54 år, søskenbarns sønn, paa een plads ved Tolgens Hytte. 

Erich Olsen, søskenbarns sønn, boende paa Faaset.

20. Inger Olsdaatter, død, søskenbarn, var g.m/Avle Olsen Schallet (19-1) i Lille Elvedalen. 

Ole Avlesen Schallet, søskenbarns sønn, myndig.

Ingeborg Avlesdaatter, søskenbarns datter, enke etter Simen Olsen Schallet (22-1).

21. Marit Trondsdr. Wolden, død, Søskenbarn.

Tron Olsen, 48 år, søskenbarns sønn, uden ægteskab avlede søn, skal oppholde sig udi Bergen eller Bergens stifft.

Vurderingsmenn: Tord Estensen Præstegaarden og Iver Brynildsen Torud.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1718-1, R-0436-A Tolgen Hytteplads 1. fol.540, 20.03.1748 Røros. 

----------------------------

 

Anders Larsson Rytter †. Hans søsken:

1.   Knut Larsson Rytter, død.

Lars Knutsson Rytter.

Ola Knutsson Rytter.

Kristoffer Knutsson Rytter, 24 år.

Peder Knutsson Rytter, 22 år.

Kirsti Knutsd.Rytter, g.m/Mikkel Olsen Haanes. 

Gjertrud Knutsd.Rytter, g.m/Nils Saxesen Soelie. 

2.   Bolle Larsd., død, g.m/Peder Buck, død.

Anne Olsd., 54 år, ugift.

Lars Pedersson Buch.

Sigrid Pedersd., g.m/Nils Helsing.

3.   Maren Larsd.Rytter, død g.m/Ola Larsson Dalen (Tynset (120-9A)), død.

Lars Olsson Dalen, bor på Østby i Tynset. 

Peder Olsson Dalen, husmann på Tynset.

Ola Olsson, Ulfstrømmen (13-6).

Ingeborg Olsd.Dalen, boende ved Plassen hos Follen elv (28-1), g.m/Tore Jonsen Sørhus. 

Kari Olsd., g.m/Morten Mortensen Moen tynset.

Goro Olsd., død, ved Nordmøre navn/sted vites ei, umyndige sønn/datter g.m/Giermund Olsen.

Kirsti Olsd., g.m/Jon Thomasen Holbakmoen.

Anne Olsd., bor ved Lilpladsen hos Follen elv Lillelvdalen (23-11), g.m/avdøde Esten Toresen Lundaasen.

Malena Olsd., Bor på Indset, g.m/Jon Belgmager.

Ingrid Olsd., g.m/Iver Eriksen Trøen på Tynset.

4.   Anne Larsd., død, g.m/Endre Olsson Romsdal, død, Romsdal.

Lars Endresson, bor i Romsdalen.

Ingeborg Endresd.

5.   Margrete Larsd.Rytter, bor på Røros, enke e/Simen Bendixen.

Vurderingsmenn: Poul Sivertsen Røstvender og Jon Pedersen Døls.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1720-1, Tolgen Hytteplads 2. HF2118, Solør og Østerdal prot.10, fol.224B, 04.09.1750 Nyløkken i Kvikne

---------------------------- 

 

Jens Pedersson Schjelderup †, bror Abraham.

Ribor Cathrine Løche, hustru.

    Peder (Pedersson) Schjelderup, fader, leve, hytteskriver ved smeltehytta på Tolga.

Vurderingsmenn: Ole Thoresen Schogstad og Simon Tronsen Moe,

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1720-2, R-0436-B Tolgen Hytteplads 2. s.1088, 21.06.1755 Røros.

----------------------------

 

Sr Peder Pedersson Scheldrup †, hytteskriver død 12.april, hans myndling og brordatter Maria Elisabet Schelderup.

Madme Lucia Andersd. Hagerup, enke.

1.   Anders Pedersen Scheldrup, sønn, sogneprest på Tøndset. Verge for alle barna er fastermann Claus Schult Tolgen.

Even Andersen Scheldrup, sønnesønn, 20 år, teologiestudent liggende ved universitetet i Kiøbenhavn.

Peder Andersen Scheldrup, sønnesønn, 20 år, ligeledes opholder sig ved Accademiet i Kiøbenhavn.

Anders Andersen Scheldrup, sønnesønn, 17 år, som nu agter i samme ærende at reise til Kiøbenhavn.

Michel Andersen Scheldrup, sønnesønn, 16 (10?) år, udj Conition hos proviantskriver paa Røraas Sr Peder Hiort.

Gisken Andersd. Scheldrup, sønnedatter, 21 år, hos mor på Tøndset.

2.   Peder Pedersen Scheldrup, sønn, 42 år, opholder sig hos Sr Torsten With ved Trondhiem.

3.   Rickardt Scheldrup, sønn, hyttemester, ved Løcken werk beboende.

4.   Abraham Scheldrup, sønn, hyttemester, Røros kaaber werk beboende. 

5.   Clara Maria Scheldrup, datter død for lenge siden, g.m/Hr Mentz Aschanius, død for lenge siden

Peder Mentzen Askanius, dattersønn, studiodus medicine, reist til England 

Barbro Maria Askanius, datterdatter, g.m/Monsr Lars Henrich Bye i Christiansund

Sophia Lucia Askanius, datterdatter, g.m/Hr Anders Rambech constueret sogneprest for Tøndset

Anne Petternella Askanius, datterdatter, g.m/Monsr Jonas Carlsen udi Hevne beboende

6.   Elisabet Pedersd. Scheldrup, datter, død, g.m/Ole Tønder, død, bodde på Normør.

Peder Christopher Tønder, dattersønn, 20 år, på Nordmør.

Karen Lucia Tønder, datterdatter, V:morbror hyttemester Abraham Schelderup (Røros)

Clara Maria Tønder, datterdatter, 16 år, i stervboet, V:morbror hyttemester Abraham Schelderup (Røros)

7.   Gisken Kierstina Scheldrup, datter, g.m/Hr Claus Schult sogneprest for Tolga

(Madme Ribore Sl. Jens Scheldrups (avdødes avdøde sønn) fordrede som blev tilstaaet 22-2-5.) 

Vurderingsmenn: Pligtsfoget Poul Siversen Tolgen og Smelter Ingebrigt Semundsen Døll.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1721-1, R-0436-C Tolgensbakken østre (53-1) Tolga fol.711, 08.08.1739 Røros.

----------------------------

 

Sten Jensson †. 

    Jens Stensson, sønn.

    Marit Stensd., datter, 34 år ugift, V:Ole Olsen Sætter (Tolg).

    Anne Stensd., datter, 32 år, g.m/Arne Pedersen Plassen i Lilleelvdalen. 

    Kari Stensd., datter, 28 år, Enke e/Anders Joensen eller Joen Andersson Norsior, V:Thomas Evensen (lagverge) (Tolg).

Vurderingsmenn: Thomas Evensen og Esten Olsen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1722-1, R-0437-124 Fåset Tynset. HF2114, Solør og Østerdal prot.6, fol.116A, 29.07.1739 Neby Tynset.

---------------------

 

Brostorph Tax †, var enkemann, død sidst afvigde høst på Løckens Kaabber Verck, forrige directeur ved

Qvegne Kabber Verck og Participant j det Faadahlsche Verck.

Mademoiselle Ellen Rambeck, Salig Mands Sviger Søster, tjente Brostrup og fordret lønn på 160 riksdaler for 16 år.

    Lorens Albrecht Tax, sønn, 35 år, Stiiger ved Kongsberg Sølf Verck og nu opholder sig ved det Hadelandsche Blye Verck. 

    Godthelf Tax, sønn, 31 år, Stiiger ved det Faahdalsche Kaabber Verck, boende paa Gaarden Faaset.

    Kirstine Tax, datter, g.m/Ole Pedersen på Qvegne Berg Plats.

    Ovidia Tax, datter, g.m/Peder Tollefsen Bergs Arbeider ved Qvegne Kaabber Verck. 

    Elen Tax, datter, g.m/Lars Svensen Boende paa gaarden Faaset her j Sognet.

Vurderingsmenn: Ole Erichsen og Peder Embretsen Nebye.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1722-2, R-0437-124, Strømsengen (124-54) Fåset Tynset. HF2118, Solør og Østerdal prot.9, fol.332B, 26.09.1749.

---------------------

 

Gothelf Brostophsen Tax †, hyttemester ved Strømshytten, død 23.08 sidstleden, søskenbarn Cappelanen Anders Rambech.

Karen Andersd. Schielderup, tidligere død, (mor) Kirsten Bernhoft, hr Anders Schieldrups enke.

    Ingeborg Kirstine Gothelfsd., datter, 9 år, V:farens farbror Peder Rambech oberstiiger ved Qvechne Kaabber Verk. 

    Kirstin Gothelfsd., datter, 7 år, V:farbror Lorents Tax Stiiger ved Kongsberg. 

    Gidsken Gothelfsd., datter, 4 år, V:beslektede Cappellanen hr Rambech.

Vurderingsmenn: Peder Embretsen Neebye og Esten Olsen Faaset.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1726-1, R-0437-40 Moe (Ramsmoen) (40-1) Tynset. HF2114, Solør og Østerdalen prot.5 1735-38, fol.548B, 26.03.1738.

---------------------

 

Peder Larsson †, søster Ingvild Larsd.

Goro Eriksd., enke, søster Anne Eriksd. Brandvold, tilsammen auflede 6 børn:.

    Erik Pedersson, sønn, 13 år.

    Lars Pedersson, sønn, 9 år.

    Hans Pedersson, sønn, 6 år.

    Mali Pedersd., datter, 15 år.

    Kari Pedersd., datter, 4 år.

    Ingrid Pedersd., datter, 2 år.

Barnas pårørende: Jens Eriksen Brandvold, Thore Olsen Sandbakken (Tynset).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1727-1, Røsepladsen (Ruseplads) Tolga, Østerdalen, prot.6, fol.9B, 11.03.1790.

---------------------

 

Barbroe Helgesd. †, i sidsleden decembr maaned ved døden afgik, af fødsel er et uægte barn, enkemand Jon Olsen Serne.

1.   Henrik Richartsen, morbror, som boede i Tyldalens annex død og efterladt sig een deel børn og arvinger, som skal opholde sig deels i Tyldalen og deels Tøndset, samt flære stæder, hvorav enkemanden ingen forklaring kand afgive til oplysning.

2.   Jon Richartsen, morbror, 78 år, boende paa pladsen Sandmæhlen ved Tolgens kirke.

3.   Peder Richartsen, morbroder, død, og for mange aar siden afreist til Kongsberg, hvor hand skal have efterladt sig børn og arvinger og hvorom ej heller vides nogen underrætning.

4.   Anders Richardsen, morbror, har boet paa Tolgens hytteplads, død og udi ægteskab med endnu levende enke Marit Olsdaatter … børn:

a.   Richardt Andersen, myndig gifft, hos moderen.

b.   Jørgen Andersen, myndig, hos moderen.

c.   Poul Andersen, myndig og tienende i Schiørdalen udi Trundhiem. stifft.

d.   Ole Andersen, myndig, og tienende hos stiger Joris Norbye i Tøndset sogn.

e.   Maren Andersd., gifft med Lars Estensen skrædder boende eller til huusværende hos hendes moder.

f.   Marit Andersd., ugifft, og hos sin moder hjemmehørende.

5.   Maren Richardtsd., moster, enke efter afgangne Bendix Simensen Røraas, boende paa Røraas Bergstad.

6.   Goroe Richardtsd., moster, død, ægteskab med en ved navn Amund Jonsen, som først boede ved Friderichsgaves kobberværk og siden omreiste hist og her og betlede sit brød, avlet og effterladt sig een deel børn og arvinger, som ej viides, hvor hen hvor mange de er eller hvor de sig opholder, dog formodes at nogen af disse endnu opholder sig under Friderichsgaves kobber-wærk.

Joris Christian Aalborg er Nils Marstrand Inset Smeltehyttes svoger.

Akt. 53-2-1, Pass 55-2-4, jordgods i Ruseplads ¼ kalvsk. 50 Rd.

Vurderingsmenn Semund Embretsen Døll og Syver Poulsen Tolgensgaard.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------